Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitimin Öncelikleri

֍ İhtiyaç doğrultusunda nitelikli iş gücü yetiştirmek,
֍ Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitimi katılımcı bir anlayışla yönetmek,
֍ Mezunların üretime katılacak şekilde yetişmesini sağlamak,
֍ Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim sistemini sürekli geliştirmek ve kalitesini yükseltmek.
֍ İş piyasasının ihtiyaçlarına göre modüler öğretim programları hazırlamak,
֍ Ekonomide verimlilik ve rekabet gücünün artırılma­sı için eğitimin sosyal ve sektörel entegrasyonunu sağlamak,
֍ Bireylere bir mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerilerin yanı sıra değişime uyum sağlaması için ihtiyaç duyu­lan yetkinlikleri kazandırmak,
֍ Dijitalleşme süreciyle birlikte belirli alanlarda bireyle­re bilgi ve iletişim teknolojilerinde temel yetkinliklerin yanı sıra üst düzey becerileri de kazandırmak,
֍ Öğrencileri millî kültürümüzün temeli olan ahilik anlayışıy­la ve bu anlayışa özgü iş ahlakı değerleriyle yetiştirmek,
֍ Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim ile insan odaklı kalkınmanın sağlanmasında etkin yer almak,
֍ Sektörün dijital dönüşümü çerçevesinde yeni iş alan­larının oluşturulması ve istihdamın artırılmasında rol oynayan girişimcilik anlayışının kazandırılması.

Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim, ihtiyaç duyan herkesin erişimine açık olmalı, bireylere ilgi ve yetenekleri doğrultusunda ça­ğın şartlarına uygun yetkinlikleri kazandırmalı, bireylerin girişimcilik, ekip çalışması, karar verebilme, sorun çözebil­me özelliklerini desteklemeli, ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığını ve hareketliliğini sağlamalı ve bireyleri değişen sosyal ve ekonomik koşullara uyum sağlayabilen dinamik bir yapıda yetiştirmeli ve geliştirmelidir.

 

Copyright © Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

Copyright © 2021 - bmtder.com
Beceri Kazanma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

SORUMLULUK REDDİ
Bu yayının içeriğinden yalnızca Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Dışişleri Bakanlığının, AB Başkanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.