Genel Aydınlatma Metni

Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği, kişisel verilerin korunması ve işlenmesinde başta Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaya azami önem atfetmektedir. Bu çerçevede, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” ya da “KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verilerin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesine özen göstermekte, tüm planlama ve faaliyetlerinde bu özenle hareket etmektedir.

Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği, kişisel verilerin korunması ve işlenmesini sadece mevzuata uyum sağlama kapsamında değerlendirmemekte, yaklaşımının temeline insana verdiği değeri koymaktadır.

Kanun’un 10. maddesine göre; kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce, ilgili kişilerin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda:
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği tarafından, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneğinin işlediği veri kategorileri aşağıdaki gibidir:
Kişisel Veri
֍ Kimlik
֍ İletişim
֍ Özlük
֍ İşlem Güvenliği
֍ Finans
֍ Mesleki Deneyim
֍ Görsel ve İşitsel Bilgiler
֍ Cinsiyet
֍ Meslek
֍ Elektronik İmza

Özel Nitelikli Kişisel Veri
֍ Sağlık Bilgileri
֍ Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

Kişisel verileri işlenen kişiler aşağıdaki gibidir:
֍ Çalışan
֍ Çalışanın Aile Bireyleri
֍ Dernek Üyeleri
֍ Hizmet Sağlayıcı Yetkilisi/Çalışanı
֍ Destekçi
֍ Bağışçı
֍ Potansiyel Destekçi/Bağışçı
֍ Katılımcı
֍ Kurum Yetkilileri/Çalışanları
֍ İyi Niyet Elçileri
֍ Ünlüler, Menajerleri

İletişim
֍ Çalışan
֍ Çalışanın Aile Bireyleri
֍ Dernek Üyeleri
֍ Hizmet Sağlayıcı Yetkilisi/Çalışanı
֍ Destekçi
֍ Bağışçı
֍ Katılımcı
֍ Kurum Yetkilileri/Çalışanları
֍ İyi Niyet Elçileri
֍ Ünlüler, Menajerleri

Özlük
֍ Çalışan

İşlem Güvenliği
֍ Çalışan

Finans
֍ Çalışan
֍ Bağışçı
֍ Yönetim Kurulu Üyeleri

Mesleki Deneyim
֍ Çalışan
֍ Dernek Üyeleri

Görsel ve İşitsel Kayıtlar
֍ Çalışan
֍ Dernek Üyeleri

Cinsiyet
֍ Dernek Üyeleri
֍ Bağışçı

Meslek
֍ Dernek Üyeleri
֍ Bağışçı

Elektronik İmza
֍ Bağışçı

Sağlık Bilgileri
֍ Çalışan

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri
֍ Çalışan

Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği kişisel verileri şu amaçlarla işlemektedir:
İletişim
֍ Bağışçı Edinme Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
֍ Bilgilerin Doğru ve Güncel Tutulması İçin İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
֍ Kurumlarla İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
֍ Üyelik İşlemlerinin Tamamlanması,
֍ DERBİS (Dernekler Bilgi Sistemi) Kaydının Gerçekleştirilmesi,
֍ Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
֍ Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,
֍ Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
֍ İnsan Kaynakları Süreçlerinin Yürütülmesi,
֍ Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
֍ Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kimlik
֍ Bağışçı Edinme Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
֍ Bilgilerin Doğru ve Güncel Tutulması İçin İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
֍ Üyelik İşlemlerinin Tamamlanması,
֍ DERBİS (Dernekler Bilgi Sistemi) Kaydının Gerçekleştirilmesi,
֍ Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
֍ Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,
֍ Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Yürütülmesi
֍ Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
֍ İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
֍ Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Özlük
֍ Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,
֍ Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
֍ İnsan Kaynakları Süreçlerinin Yürütülmesi

İş Güvenliği
֍ Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
֍ İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
֍ Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
֍ Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
֍ Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
֍ İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
֍ Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
֍ Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Finans
֍ Bağışçı Edinme Faaliyetlerinin Yürütülmesi
֍ Bilgilerin Doğru ve Güncel Tutulması İçin İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
֍ Üyelik İşlemlerinin Tamamlanması,
֍ DERBİS (Dernekler Bilgi Sistemi) Kaydının Gerçekleştirilmesi,
֍ Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
֍ Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
֍ Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,

Mesleki Deneyim
֍ Üyelik İşlemlerinin Tamamlanması,
֍ DERBİS (Dernekler Bilgi Sistemi) Kaydının Gerçekleştirilmesi,
֍ Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
֍ Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,
֍ İnsan Kaynakları Süreçlerinin Yürütülmesi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar
֍ Üyelik İşlemlerinin Tamamlanması,
֍ DERBİS (Dernekler Bilgi Sistemi) Kaydının Gerçekleştirilmesi,
֍ Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
֍ Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Cinsiyet
֍ Bağışçı Edinme faaliyetlerinin yürütülmesi
֍ Bilgilerin doğru ve güncel tutulması için iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

Meslek
֍ Bağışçı Edinme faaliyetlerinin yürütülmesi
֍ Bilgilerin doğru ve güncel tutulması için iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

Elektronik İmza
֍ Bağışçı Edinme faaliyetlerinin yürütülmesi
֍ Bilgilerin doğru ve güncel tutulması için iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

Sağlık Bilgileri
֍ Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,
֍ İş Sağlığı ve Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
֍ Bilgilerin doğru ve güncel tutulması için iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri
֍ Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,
֍ İş Sağlığı ve Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği, kişisel verilerinizi 6698 s. Kanun ve ilgili mevzuat ve Dernek politikasına uygun olarak şu kişilere aktarabilmektedir:
֍ Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
֍ Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Kişisel verileriniz Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneğinin resmi internet sayfalarında veya sosyal medya hesaplarında alenileştirilebilmektedir.

Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği, kişisel verilerinizi mevzuatta bir süre öngörülmüşse bu süre kadar, mevzuatta süre öngörülmemişse veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar saklar; anılan süreler geçince Dernek politikalarına uygun olarak imha eder.

Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği elektronik veya fiziki ortamdaki formlar, çağrı merkezi aramaları, sosyal medya kanalları, telefon operatörleri, kartvizit, sözleşmeler, entegrasyon sistemleri, bankalardan gelen bilgi ve belgeler, dilekçeler, anlaşmalı ajanslardan temin edilen bilgi ve belgeler gibi görsel, yazılı ve basılı dokümanlar aracılığıyla toplamaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebeplerini ilgili kişilerin açık rızası, kişisel veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ilişkin kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için kişisel veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati oluşturmaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenmesinin yasal dayanaklarını 6698 s. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5253 s. Dernekler Kanunu, 4721 s. Türk Medeni Kanunu, 4857 s. İş Kanunu, 6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6098 s. Türk Borçlar Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 5651 sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun ve bunların ikincil düzenlemelerinden oluşan ilgili mevzuat hükümleri oluşturur.
Derneğimiz veri güvenliğini sağlamak için gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almaktadır.
İlgili kişi (kişisel verisi işlenen gerçek kişi) olarak Kanunun 11 inci maddesinde sayılan haklarınız şunlardır:
Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Derneğimize başvurarak haklarınızı kullanmak için ilgili kişi başvuru formumuzu doldurmanız gerekmektedir.

 

Copyright © Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

Copyright © 2021 - bmtder.com
Beceri Kazanma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

SORUMLULUK REDDİ
Bu yayının içeriğinden yalnızca Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Dışişleri Bakanlığının, AB Başkanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.