Üye Kabul Yönetmeliği

AMAÇ
Madde 1.
Bu yönetmelik Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği (BEKAMETEDER)’ne asıl üye olmak üzere yapılacak başvurularda Dernek Tüzüğünün 2. Bölüm 6. maddesi uyarınca hazırlanan bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak sonuçlandırılır. Dernek Tüzüğü ile uyumlu olarak Dernek Üye Kabul esaslarını düzenler ve Dernek Yönetim Kurulu’nun uygun görüşü ve Genel Kurul’unun onayı ile yürürlüğe girer. Değişiklikler onay sürecinde tanımlanan usullerle yapılabilir.
Bu yönetmelikte adı geçen “Dernek” ibaresi Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’ni ifade eder.

KAPSAM
Madde 2.
Üye Kabul Yönetmeliği; Dernek üyelik başvurusu, üye kabul kriterleri ve üyeliğin kabul edilmesi veya kabul edilmemesi ile ilgili esasları, düzenleme, yürürlük ve yürütme uygulamalarının açıklanması için hazırlanmış olup tüm Dernek üyelerini kapsar.

DAYANAK
Madde 3.
Bu yönetmelikteki çalışma esasları, Dernek üyeliği kabulünde yapılacak çalışmalar için dayanak niteliğindedir.

TANIMLAR
Madde 4.
Asıl Üye: Dernek Genel Kuruluna katılma ve oy kullanma, Dernek organlarına seçilme ve görev yapma hakkı olan Aday ve Yeterlilik Kurulu tarafından asıl üyeliğe kabul edilen tüzel ve gerçek kişilerdir. Bu gruptaki üyeler Dernek komisyon, komite ve çalışma gruplarında görev alabilirler. Üyeler Yönetim Kurulu tarafından tanımlanmış Dernek giriş ücretini ve yıllık üye aidatını ve Dernek giderlerine katkı payını öder.

ÜYELİK İÇİN GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
Madde 5.
Dernek üyeliğine başvuru yapabilmek için aşağıdaki koşulları başvuru sahibinin taşıması gerekmektedir;
֍ Medeni Kanununun öngördüğü “fiil ehliyetine” sahip olmak,
֍ Dernek Genel Kurulunca kabul edilen/edilecek olan Mesleki Davranış ve İş Ahlakı Kurallarına uymayı kabul etmiş bulunmak ve Üye Kabul Yönetmeliğini, Etik Kurallar Yönetmeliğini okuyup, kabul ettiğine dair imza altına almak,
֍ Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’ne üye olmak istediğine dair, imzalı Dernek Üyelik Başvuru Formu vermek.

TÜZEL KİŞİ ÜYELİK ŞARTLARI
Madde 6.
֍ Üyelik için Genel Kabul Şartlarına haiz olmak
֍ Derneğin amaç ve hedeflerini kabul etmek,
֍ Derneklere üye olma hakları sürekli veya süreli olarak kısıtlanmamış olmak,
֍ Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim dallarında Dernek ile çalışmalarda bulunma beyanatını vermek,
֍ Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kaydının bulunması,
֍ ISO-9001 “Kalite Yönetim Sistemi”, ISO-14001 “Çevre Yönetim Sistemi” ve ISO 45001 “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” belgelerinden başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan en az birisine sahip olmak,
֍ Dernek Genel Kurulunca kabul edilen/edilecek olan Mesleki Davranış ve İş Ahlakı Kurallarına uymayı kabul etmiş bulunmak ve Üye Kabul Yönetmeliğini, Etik Kurallar Yönetmeliğini okuyup, kabul ettiğine dair imza altına almak,
֍ Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’ne üye olmak istediğine dair, imzalı Dernek Üyelik Başvuru Formu vermek.

GERÇEK KİŞİ ÜYELİK ŞARTLARI
Madde 6.
֍ Üyelik için Genel Kabul Şartlarına haiz olmak,
֍ Medeni Kanununun öngördüğü “fiil ehliyetine” sahip olmak (18 yaşını bitirmiş ve medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak),
֍ Derneklere üye olma hakları sürekli veya süreli olarak kısıtlanmamış olmak,
֍ Derneğin amaç ve hedeflerini kabul etmek,
֍ T.C. vatandaşı olmayan kişiler için, Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olmak,
֍ Dernek Genel Kurulunca kabul edilen/edilecek olan Mesleki Davranış ve İş Ahlakı Kurallarına uymayı kabul etmiş bulunmak ve Üye Kabul Yönetmeliğini, Etik Kurallar Yönetmeliğini okuyup, kabul ettiğine dair imza altına almak,
֍ Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’ne üye olmak istediğine dair, imzalı Dernek Üyelik Başvuru Formunu vermek,
֍ Dernek üyeliğinde din, dil, ırk ve cinsiyet ayırımı yapılmaz.

ÜYELİK İŞLEMLERİ
Madde 7.
Dernek Yönetim Kurulu veya Şube Yönetim Kurulu, başvuru sahiplerinin yazılı üyelik başvurusunu ve belgelerini Aday ve Yeterlik Kuruluna iletecek ve Dernek üyeliğine başvuru sahibi Tüzel ve Gerçek Kişilerin Asıl Üyeliğe kabulü veya red edilmesi Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’nin Üye Kabul Yönetmeliğine uygun şekilde değerlendirdikten sonra en geç 30 (Otuz) gün içinde karara bağlanacak ve sonuç yazılı olarak başvuru sahibine bildirilecektir.  Üyeliğe kabul kararının toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile alınması zorunludur. Adayın Yönetim Kurulu kararıyla Dernek üyeliğine kabul edilmesi ve giriş ücretinin en geç 30 (Otuz) gün içinde ödenmesi kaydıyla üye kayıt işlemleri tamamlanır. Giriş aidatının belirlenen sürede ödenmemesi halinde, üyelik başvurusu geçersiz sayılacak ve üyelik başvurusunda teslim ettiği evrak, belge, fotoğraf, doküman vb. teslim tutanağı ile kendisine teslim edilecektir. Üyeliği kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin itirazı varsa, kesin karar için durum Genel Kurula sunulur. Genel Kurulun kararı kesindir.
Yukarıdaki şartlara sahip olsalar bile, Dernekler Kanununun üyelik için aradığı koşulları taşımayan Tüzel ve Gerçek Kişiler, Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’ne üye olamazlar. Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’nin şubesi açıldığında Dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok 30 (Otuz) gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

ASIL ÜYELERİN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 8.
֍ Mevzuatın kendisine verdiği görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
֍ Dernek toplantılarına katılmak ve görüşlerini bildirmek,
֍ Üyelik aidatlarını zamanında ödemek,
֍ Üyesi olduğu Dernek tanıtımını yapmak,
֍ Dernek adını lekeleyici ve itibarını zedeleyici işler ve uygulamalardan uzak durmak,
֍ Dernek Genel Başkanının vereceği diğer görevleri yürütmek.

MİSAFİR ÜYE
Madde 9.
Dernek Genel Kurul toplantılarına oy hakkı olmadan katılan, Dernek organlarında ve uzmanlık komiteleri ile Dernek komisyon, komite ve çalışma gruplarında görev alamayan üye grubudur. Bu üye grubu Dernek haberleşme ağında yer alır Dernek etkinliklerine katılabilir ve koşulları sağlaması kaydı ile talebi halinde Asıl Üyelik statüsü kazanabilir. Bu durumda giriş aidatı ile yıllık üyelik aidatını ödemek zorundadır. Bu gruba üye olarak kabul edilmek için aşağıdaki koşulları başvuru sahibinin taşıması gerekmektedir.
֍ Mesleki ve Teknik Eğitim dalında çalışan, emekli olmuş resmi ve/veya özel okullarda, eğitim kurumlarında konu hakkında bilgi sahibi olan, ilgi duyan ve Dernek çalışmalarını takip etmek isteyen tüm gerçek ve tüzel kişilerden oluşur.

GİZLİLİK
Madde 10.
Asıl Üye adayının bu yönetmelik şartları gereği Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’ne verdiği bilgiler gizli tutulacak, üyelik başvurusunda teslim ettiği evrak, belge, fotoğraf, doküman vb. teslim tutanağı ile kendisine teslim edilecektir.

ÜYELİK AİDATLARI
MADDE 11.
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim almak isteyen üyelerin maddi koşullarının çok iyi durumda olmadığını gözlemleyen Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği
Dernek giriş ücretini, yıllık üye aidatını ve Dernek giderlerine katkı payını üyelerini maddi olarak zorlamamak için şu şekilde belirlemiştir;
Tüzel Kişi Üyelik Ödemeleri
Giriş ücreti: 100,00 TL
Yıllık üye aidatı: 1.200,00 TL
Dernek giderlerine katkı payı: 100,00 TL

Gerçek Kişi Üyelik Ödemeleri
Giriş ücreti: 1,00 TL
Yıllık üye aidatı: 12,00 TL
Dernek giderlerine katkı payı: 12,00 TL

UYGULAMA
Madde 12.
Üye Kabul Yönetmeliği, Dernek üyeliğine başvuran tüm dernek üye adaylarına imzalatılır.

DÜZENLEMELER
Madde 13.
Bu yönetmelik hükümleri ile mevcut tüzük hükümleri arasında çelişki olursa, mevcut Dernek Tüzük Hükümleri kullanılır.

YÜRÜRLÜK
Madde 14.
Bu yönetmelik Genel Kurul onayı ile yürürlüğe girer. Uygulamadan edinilen deneyimler kapsamında ulaşan görüşler esas alınarak Genel Sekreter önerisi, Yönetim Kurulu’nun uygun görüşü ve Genel Kurul’un Onayı ile güncellenir. Değişiklikler onay sürecinde tanımlanan usullerle yapılabilir. Yönetmelikte çıkan uyuşmazlıklar konusunda Dernek Tüzük Hükümleri öncelik taşır.

YÜRÜTME
Madde 15.
Bu yönetmelik hükümlerini, Aday ve Yeterlik Kurulu oluşturulana kadar Yönetim Kurulu tek başına yürütür. Aday ve Yeterlik Kurulu oluşturulduktan sonra Yönetim Kurulu bu görevi Aday Yeterlilik Kuruluna devreder.
Bu yönetmelik 15 (Onbeş) maddeden ibarettir.

 

Copyright © Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

Copyright © 2021 - bmtder.com
Beceri Kazanma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

SORUMLULUK REDDİ
Bu yayının içeriğinden yalnızca Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Dışişleri Bakanlığının, AB Başkanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.