Üyelik Başvuru Şartları

Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’nde üyelikler;
1. Asıl Üye
2. Misafir Üye
3. Onursal Üye
4. Onursal Başkan
olarak sınıflandırılmışlardır.

1. ASIL ÜYE
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği genel kuruluna katılma, oy kullanma, dernek organlarına seçilme ve görev yapma, dernek komisyon, komite ve çalışma gruplarında görev alan tüzel ve gerçek kişilerden oluşan üyelikler şu şekildedir;
1.1. Tüzel Kişi Üyelik
1.2. Gerçek Kişi Üyelik
Bu gruplara üye olarak kabul edilmek için aşağıdaki koşulları başvuru sahibinin taşıması gerekmektedir;

1.1. Tüzel Kişi Üyelik Başvuru Şartları
֍ Üyelik için Genel Kabul Şartlarına haiz olmak,
֍
Derneğin amaç ve hedeflerini kabul etmek,
֍
Derneklere üye olma hakları sürekli veya süreli olarak kısıtlanmamış olmak,
֍
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim dallarında Dernek ile çalışmalarda bulunma beyatını vermek,
֍
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kaydının bulunması,
֍
ISO-9001 “Kalite Yönetim Sistemi”, ISO-14001 “Çevre Yönetim Sistemi” ve ISO 45001 “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” belgelerinden başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan en az birisine sahip olmak,
֍
Dernek Genel Kurulunca kabul edilen/edilecek olan Mesleki Davranış ve İş Ahlakı Kurallarına uymayı kabul etmiş bulunmak ve Üye Kabul Yönetmeliğini, Etik Kurallar Yönetmeliğini okuyup, kabul ettiğine dair imza altına almak,
֍
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’ne üye olmak istediğine dair, imzalı Dernek Üyelik Başvuru Formu vermek.

1.2. Gerçek Kişi Üyelik Başvuru Şartları
֍ Üyelik için Genel Kabul Şartlarına haiz olmak,
֍
Medeni Kanununun öngördüğü “fiil ehliyetine” sahip olmak (18 yaşını bitirmiş ve medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak),
֍
Derneklere üye olma hakları sürekli veya süreli olarak kısıtlanmamış olmak,
֍
Derneğin amaç ve hedeflerini kabul etmek,
֍
T.C. vatandaşı olmayan kişiler için, Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olmak,
֍
Dernek Genel Kurulunca kabul edilen/edilecek olan Mesleki Davranış ve İş Ahlakı Kurallarına uymayı kabul etmiş bulunmak ve Üye Kabul Yönetmeliğini, Etik Kurallar Yönetmeliğini okuyup, kabul ettiğine dair imza altına almak,
֍
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’ne üye olmak istediğine dair, imzalı Dernek Üyelik Başvuru Formunu vermek,
֍
Dernek üyeliğinde din, dil, ırk ve cinsiyet ayırımı yapılmaz.

2. MİSAFİR ÜYE
Dernek Genel Kurul toplantılarına oy hakkı olmadan katılan (ayrı bir bölümde izleyebilirler) Dernek organlarında ve uzmanlık komiteleri ile Dernek komisyon, komite ve çalışma gruplarında görev alamayan üye grubudur. Bu üye grubu Dernek haberleşme ağında yer alır Dernek etkinliklerine katılabilir ve koşulları sağlaması kaydı ile talebi halinde Asıl Üyelik statüsü kazanabilir. Bu durumda giriş aidatı ile yıllık üyelik aidatını ödemek zorundadır. Bu gruba üye olarak kabul edilmek için aşağıdaki koşulları başvuru sahibinin taşıması gerekmektedir.
֍ Mesleki ve Teknik Eğitim dalında çalışan, emekli olmuş resmi ve/veya özel okullarda, eğitim kurumlarında konu hakkında bilgi sahibi olan, ilgi duyan ve Dernek çalışmalarını takip etmek isteyen tüm gerçek ve tüzel kişilerden oluşur.

3. ONURSAL ÜYE
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitime ve Dernek faaliyetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesini ve işleyişine maddi ve/veya manevi katkıları olan Gerçek ve Tüzel Kişilere, Dernek Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun kararı ile Onursal Üyelik payesi verilebilir.
Onursal Üyelerin dernek organları ile ilgili seçme ve seçilme hakkı yoktur. Dernek toplantılarına oy hakkı olmadan (ayrı bir bölümde izleyebilirler) katılabilirler. Onursal Üyeler aidat ödemezler.
Onursal Üyelik payesi, Asıl veya Misafir Üye olanlara verildiği taktirde, Asıl veya Misafir Üyelik statüsünü değiştirmez.
Yönetim Kurulu, Onursal Üye olmak için gerekli görülen şartların ortadan kalkması, Onursal Üyelik Payesi verilen kişilerin yüz kızartıcı herhangi bir suç işlemesi, kanunlar ve yasalar önünde hakkında suçlayıcı herhangi bir şikayet ve dava açılması halinde, Onursal Üyeliğin askıya alınmasına ve/veya sona ermesine her zaman oyçokluğu ile karar verebilir.

4. ONURSAL BAŞKAN
Dernek başkanlığı yapmış olup derneğe önemli maddi ve/veya manevi katkıları bulunanlardan Genel Kurul tarafından uygun görülenlere Onursal Başkanlık payesi verilir.
Buna ilişkin oylama; Dernek başkanlığının istifa vb. nedenle boşalması durumunda yapılacak ilk Genel Kurulda, başkanlığın Genel Kurulda Yönetim Kurulu değişikliği sonucunda meydana gelmesi durumunda aynı Genel Kurulda yapılır. Ayrıca Dernek Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun kararı ile her zaman bu unvan verilebilir.  Onursal başkan/lar Dernek Yönetim Kurulu toplantılarına katılıp görüş bildirebilir, ancak oy kullanamazlar, ayrıca Dernek Organları ile ilgili seçme ve seçilme hakkı olmayan gerçek kişilerdir.
Ayrıca Onursal Başkanlar, Dernek faaliyet konusu ve amacı ile ilgili ihtiyaç duyulan ve belirli bir bilgi ve tecrübe gerektiren konularda, Yönetim Kurulu’nun talebi üzerine sözlü ya da yazılı görüş sunar, Dernek faaliyetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesini temin etmek üzere gerekli olan fikri desteği sağlar. Onursal Başkanlarının aidat ödeme zorunluluğu yoktur.
Yönetim Kurulu, Onursal Başkan olmak için gerekli görülen şartların ortadan kalkması, Onursal Başkan Payesi verilen kişilerin yüz kızartıcı herhangi bir suç işlemesi, kanunlar ve yasalar önünde hakkında suçlayıcı herhangi bir şikayet ve dava açılması halinde, Onursal Başkanlığın askıya alınmasına ve/veya sona ermesine her zaman oyçokluğu ile karar verebilir.

 

Copyright © Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

Copyright © 2021 - bmtder.com
Beceri Kazanma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

SORUMLULUK REDDİ
Bu yayının içeriğinden yalnızca Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Dışişleri Bakanlığının, AB Başkanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.