Çalışma Esasları Yönetmeliği

AMAÇ
Madde 1.
Bu yönetmelik Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği (BEKAMETEDER)’nin Tüzüğü ile uyumlu olarak Dernek çalışma esaslarını düzenler ve Dernek Yönetim Kurulu’nun uygun görüşü ve Genel Kurul’unun onayı ile yürürlüğe girer. Değişiklikler onay sürecinde tanımlanan usullerle yapılabilir.
Bu yönetmelikte adı geçen “Dernek” ibaresi Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’ni ifade eder.

KAPSAM
Madde 2.
Çalışma Esasları Yönetmeliği; Dernek üyelerinin çalışma esaslarını, Dernek içi hiyerarşiyi, Kurul ve Komitelerin Teşkilini, Görev ve Yetkileri, Uygulama, düzenleme, yürürlük ve yürütme uygulamalarının açıklanması için hazırlanmış olup tüm Dernek çalışanlarını ve üyelerini kapsar.

DAYANAK
Madde 3.
Bu yönetmelikteki çalışma esasları, Dernek içinde ve dışındaki yapılacak çalışmalar için dayanak niteliğindedir.

ÜYELİK
Madde 4.
Dernek üyeliğine ilişkin kurallar Dernek Tüzüğü 2. Bölüm Madde 6’da ve Üye Kabul Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir. Üyelikten ayrılma ve son vermeye ilişkin hususlar ise Dernek Tüzüğü 2. Bölüm Madde 6.9., Madde 6.11., Madde 6.12.  ve Üye Kabul Yönetmeliği’nde yer almıştır. Dernek Onursal Üyeliği 2. Bölüm Madde 6.5.’de tanımlanmıştır.
Dernek Üyeliği Asıl Üye ve Misafir Üye olarak 2 grupta tanımlanmıştır.

Asıl Üye
Madde 4.1.

Dernek Genel Kuruluna katılma ve oy kullanma, Dernek organlarına seçilme ve görev yapma hakkı olan Aday ve Yeterlilik Kurulu tarafından asıl üyeliğe kabul edilen tüzel ve gerçek kişilerdir. Bu gruptaki üyeler Dernek komisyon, komite ve çalışma gruplarında görev alabilirler. Üyeler Yönetim Kurulu tarafından tanımlanmış Dernek giriş ücretini ve yıllık üye aidatını ve Dernek giderlerine katkı payını öder.
Asıl Üyelik iki gruba ayrılmıştır;
֍ Tüzel Kişi Üyelik
֍ Gerçek Kişi Üyelik
Bu gruba üye olarak kabul edilmek için aşağıdaki koşulları başvuru sahibinin taşıması gerekmektedir;
Tüzel Kişi Üyelik Başvuru Şartları
Madde 4.1.2.
֍
Üyelik için Genel Kabul Şartlarına haiz olmak,
֍
Derneğin amaç ve hedeflerini kabul etmek,
֍
Derneklere üye olma hakları sürekli veya süreli olarak kısıtlanmamış olmak,
֍
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim dallarında Dernek ile çalışmalarda bulunma beyatını vermek,
֍
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kaydının bulunması,
֍
ISO-9001 “Kalite Yönetim Sistemi”, ISO-14001 “Çevre Yönetim Sistemi” ve ISO 45001 “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” belgelerinden başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan en az birisine sahip olmak,
֍
Dernek Genel Kurulunca kabul edilen/edilecek olan Mesleki Davranış ve İş Ahlakı Kurallarına uymayı kabul etmiş bulunmak ve Üye Kabul Yönetmeliğini, Etik Kurallar Yönetmeliğini okuyup, kabul ettiğine dair imza altına almak,
֍
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’ne üye olmak istediğine dair, imzalı Dernek Üyelik Başvuru Formu vermek.

Gerçek Kişi Üyelik Başvuru Şartları
Madde 4.1.3.
֍
Üyelik için Genel Kabul Şartlarına haiz olmak,
֍
Medeni Kanununun öngördüğü “fiil ehliyetine” sahip olmak (18 yaşını bitirmiş ve medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak),
֍
Derneklere üye olma hakları sürekli veya süreli olarak kısıtlanmamış olmak,
֍
Derneğin amaç ve hedeflerini kabul etmek,
֍
T.C. vatandaşı olmayan kişiler için, Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olmak,
֍
Dernek Genel Kurulunca kabul edilen/edilecek olan Mesleki Davranış ve İş Ahlakı Kurallarına uymayı kabul etmiş bulunmak ve Üye Kabul Yönetmeliğini, Etik Kurallar Yönetmeliğini okuyup, kabul ettiğine dair imza altına almak,
֍
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’ne üye olmak istediğine dair, imzalı Dernek Üyelik Başvuru Formunu vermek,
֍
Dernek üyeliğinde din, dil, ırk ve cinsiyet ayırımı yapılmaz.

Üyelik İşlemleri
Madde 4.1.4.
Dernek Yönetim Kurulu veya Şube Yönetim Kurulu, başvuru sahiplerinin yazılı üyelik başvurusunu ve belgelerini Aday ve Yeterlik Kuruluna iletecek ve Dernek üyeliğine başvuru sahibi Tüzel ve Gerçek Kişilerin Asıl Üyeliğe kabulü veya red edilmesi Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’nin Üye Kabul Yönetmeliğine uygun şekilde değerlendirdikten sonra en geç 30 (Otuz) gün içinde karara bağlanacak ve sonuç yazılı olarak başvuru sahibine bildirilecektir.  Üyeliğe kabul kararının toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile alınması zorunludur. Adayın Yönetim Kurulu kararıyla Dernek üyeliğine kabul edilmesi ve giriş ücretinin en geç 30 (Otuz) gün içinde ödenmesi kaydıyla üye kayıt işlemleri tamamlanır. Giriş aidatının belirlenen sürede ödenmemesi halinde, üyelik başvurusu geçersiz sayılacak ve üyelik başvurusunda teslim ettiği evrak, belge, fotoğraf, doküman vb. teslim tutanağı ile kendisine teslim edilecektir. Üyeliği kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin itirazı varsa, kesin karar için durum Genel Kurula sunulur. Genel Kurulun kararı kesindir.
Yukarıdaki şartlara sahip olsalar bile, Dernekler Kanununun üyelik için aradığı koşulları taşımayan Tüzel ve Gerçek Kişiler, Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’ne üye olamazlar. Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’nin şubesi açıldığında Dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok 30 (Otuz) gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Asıl Üyelerin Görev ve Yetkileri
Madde 4.1.2.
֍
Mevzuatın kendisine verdiği görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
֍
Dernek toplantılarına katılmak ve görüşlerini bildirmek,
֍
Üyelik aidatlarını zamanında ödemek,
֍
Üyesi olduğu Dernek tanıtımını yapmak,
֍
Dernek adını lekeleyici ve itibarını zedeleyici işler ve uygulamalardan uzak durmak,
֍
Dernek Genel Başkanının vereceği diğer görevleri yürütmek.

Misafir Üye
Madde 4.2.
Dernek Genel Kurul toplantılarına oy hakkı olmadan katılan, Dernek organlarında ve uzmanlık komiteleri ile Dernek komisyon, komite ve çalışma gruplarında görev alamayan üye grubudur. Bu üye grubu Dernek haberleşme ağında yer alır Dernek etkinliklerine katılabilir ve koşulları sağlaması kaydı ile talebi halinde Asıl Üyelik statüsü kazanabilir. Bu durumda giriş aidatı ile yıllık üyelik aidatını ödemek zorundadır. Bu gruba üye olarak kabul edilmek için aşağıdaki koşulları başvuru sahibinin taşıması gerekmektedir.
֍ Mesleki ve Teknik Eğitim dalında çalışan, emekli olmuş resmi ve/veya özel okullarda, eğitim kurumlarında konu hakkında bilgi sahibi olan, ilgi duyan ve Dernek çalışmalarını takip etmek isteyen tüm gerçek ve tüzel kişilerden oluşur.

YÖNETSEL YAPI
Madde 5.
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’nin yönetsel yapılanmasında Dernek zorunlu organları aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır;
֍
Genel Kurul
֍
Yönetim Kurulu
֍
Denetim Kurulu
Bu organlara ek olarak Dernek çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi ve Yönetim Kurulu’nun çalışmalarına destek olunması için aşağıdaki yapısal birimler oluşturulmuş/oluşturulacaktır.
֍
Disiplin Kurulu
֍
Etik Kurul
֍
Aday ve Yeterlilik Kurulu
Dernek faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesine destek olmak üzere ilave Dernek Kurulları ve Uzmanlık Komiteleri Dernek üyelerinin önerisi Yönetim Kurulu’nun kararı ile kurulabilir veya mevcutlar kuruluş yapısından çıkarılabilir.

Dernek Genel Başkanı (Dernek Yöneticisi) Görev ve Yetkileri
Madde 5.1.
֍
Dernek ita amiridir, Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’ni temsil eder,
֍ İlk yapılan Genel Kurul toplantısında gizli oy ile seçilir ve oyçokluğu ile karar verilir,
֍
Dernek Genel Başkanının görev süresi 3 (Üç) yıldır (üyeliği sona eren Dernek Genel Başkanı tekrar seçilebilir). İlk yapılan Dernek Genel Başkanı seçiminden sonra görev süresinin dolmasını takip eden ilk genel kurul toplantısında Genel Kurul Üyeleri arasında yapılacak gizli oy ile 3 (Üç) yıl için seçilir,
֍
Dernek Genel Kuruluna Başkanlık yapar,
֍
Yönetim Kurulu Temsil görevi, yönetim kurulunca, üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilmediği durumlarda veya Yönetim Kurulu Üyeleri arasında anlaşma sağlanamadığı durumlarda Yönetim Kurulunu Temsil görevini yerine getirir. Yönetim Kurulu Toplantılarına katılır. Oy hakkını saklı tutar. Sadece oylama sonucu eşit çıkan oylamalarda oy kullanabilir,
֍
Denetleme Kurulu Temsil görevi, denetleme kurulunca, üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilmediği durumlarda veya Denetleme Kurulu Üyeleri arasında anlaşma sağlanamadığı durumlarda Denetleme Kurulunu Temsil görevini yerine getirir. Denetleme Kurulu Toplantılarına katılır. Oy hakkını saklı tutar. Sadece oylama sonucu eşit çıkan oylamalarda oy kullanabilir,
֍
Yönetim kurulu toplantılarının gündemini hazırlar,
֍
Dernek Genel Kurulunun açılışını yapmakla yükümlüdür. Şayet Dernek genel kurulunun açılışını kendisi yapamayacak ise bir Yönetim Kurulu Üyesini Dernek genel kurulunun açılışını yapmak üzere görevlendirmekle sorumludur,
֍
Dernek genel kurul tutanakları ile diğer evrakları genel kurul toplantısı sonucunda teslim almak, muhafaza etmek yeni seçilen yönetim kuruluna 7 (Yedi) gün içerisinde teslim etmekle sorumludur,
֍
Dernek genel kurul sonuç bildiriminin, genel kurulu takip eden 30 (Otuz) gün içerisinde mülki idare amirliğine teslim etmek,
֍
Her takvim yılının ilk 4 (Dört) ayı içerisinde, bir önceki yıla ait Dernek beyannamesini, Dernek kaydının bulunduğu mülki idare amirliğine vermek,
֍
Dernek tüzüğü ve/veya yönetim kurulu kararı ile münhasıran kendi uhdesine verilen diğer Dernek işlerinden tam sorumludur,
֍ Kısa, orta ve uzun vadede yürütülecek çalışmalarda kalıcı ve/veya geçici komisyonlar oluşturur,
֍
Dernek hizmet ve çalışma alanlarını kanun, tüzük ve yönetmelikler kapsamında yürütür,
֍
Genel kurul tarafından, yönetim kuruluna verilen yetkiye dayanarak taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması veya kiralanması hususunda iş ve işlemleri takip etmek,
֍
Dernek tarafından ve/veya Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’ne karşı açılmış davalarda Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’ni temsil etmek veya bu sıfatla başkalarını görevlendirmek,
֍
Yıllık gelir-gider hesaplarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, gelecek dönemlere ait bütçeyi hazırlamak,
֍
Dernek örgütünü ve bağlı birimlerini denetler ve denettirir,
֍
Dernek içinde çözülemeyecek sorun ve sıkıntılar yaşanması durumunda, Dernek kuruluş amaçlarının dışına çıktığını görmesi halinde tek başına Fesih ve Tasfiye işlemlerini başlatabilir,
֍
Kanunlar kapsamında, Dernek tüzüğünün gerektirdiği çalışma alanları çerçevesinde yönetmelikleri hazırlar, Dernek yetkili organlarına sunar,
֍
Yönetim kurulunun yetki verdiği iş ve işlemleri yürütür,
֍
Denetleme kurulunun yetki verdiği iş ve işlemleri yürütür,
Dernek Genel Başkanına ödeme yapılır. Bu yapılacak ödeme günün şart ve koşullarına uygun şekilde Genel Kurul tarafından belirlenir ve karşılıklı olarak imza altına alınır. İmza altına alınan bu anlaşma yıllık olarak yapılır, aylık olarak banka üzerinden ödeme gerçekleştirilir.

GENEL KURUL
Madde 5.2.
Genel Kurulun Teşkili
Madde 5.2.1.
Dernek en üst karar organıdır ve Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’nin merkez ve şubelerine kayıtlı Asıl Üyeleri’nden oluşur. Genel Kurul’una Dernek Genel Başkanı (Dernek Yöneticisi) başkanlık yapar. Genel Kurul 3 (Üç) yılda 1 (Bir) kez Ocak ayında olağan olarak ve gündemli toplanır. Yönetim ve Denetim Kurullarının gerek gördüğü hallerde veya asıl üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağan üstü olarak da toplanır. İlk toplantıda üyeler arasında görev bölümü karara bağlanır. Toplantı günleri kurulca tespit edilir. Toplantılarda salt çoğunluk aranır ve mevcudun salt çoğunluğu ile karar verilir.
Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de yerine getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından 1 (Bir) ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine Mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından seçeceği 3 (Üç) kişiyi 1 (Bir) ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.
Genel Kurul’da aksine bir karar alınmadığı sürece Genel Kurulu teşkil eden kişilere huzur hakkı ücreti ve maaş ödenmez.
Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 5.2.2.
֍
Dernek organlarının seçilmesi,
֍ Yönetim Kurulu Üyelerini 2 (İki) yıllık 1 (Bir) süre için seçer (üyeliği sona eren Yönetim Kurulu Üyesi tekrar seçilebilir),
֍ Denetleme Kurulu Üyelerini 2 (İki) yıllık bir süre için seçer (üyeliği sona eren Denetleme Kurulu Üyesi tekrar seçilebilir),
֍
Dernek tüzüğünün değiştirilmesi ve onaylanması,
֍
Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
֍
Dernek diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
֍
Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
֍
Dernek şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
֍
Dernek ilgili federasyonlara katılması veya ayrılmasına ilişkin kararları almak,
֍
Dernek uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışında dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması kararlarını almak,
֍
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’nin vakıf kurması,
֍
Yönetim kurulunca Dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
֍
Yönetim Kurulu çalışma (faaliyet) raporunu ve Denetim Kurulu raporlarını görüşmek ve Yönetim ve Denetim Kurulunu ibra etmek,
֍
Dernek amacı doğrultusunda, yapılacak faaliyet ve etkinlikleri için yönetim kuruluna, komisyon kurması, faaliyet belirlemesi için yetki vermesi,
֍
Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
֍
İlgili makamlardan izin almak kaydıyla Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’nin kurs ve seminer düzenleyebilmesi veya kurs ve seminer düzenlemesi amacıyla kişi ve kuruluşlara yetki vermesi,
֍
Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
֍ Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
֍ Dernek Genel Başkanına yapılacak ödeme miktarının belirlenmesi,
֍
Dernek Yönetim Kurulu’na yapılacak ödeme miktarının belirlenmesi,
֍
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’nin fesih edilmesi,
֍
Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevlerin yerine getirilmesi,
֍
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’nin en yetkili organı olarak Dernek’e ait diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
֍
Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

YÖNETİM KURULU
Madde 5.3.
Yönetim Kurulunun Teşkili
Madde 5.3.1.
Yönetim Kurulu 5 (Beş) Asıl, 5 (Beş) yedek üyeden teşkil edilmek üzere, genel kurulda gizli oy ile 3 (Üç) yıl için seçilir. Yönetim Kurulu Temsil görevi, yönetim kurulunca, üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilebilir. Yönetim Kurulu Temsil görevi, yönetim kurulunca, üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilmediği durumlarda veya Yönetim Kurulu Üyeleri arasında anlaşma sağlanamadığı durumlarda Dernek Genel Başkanı Yönetim Kurulunu Temsil görevini yerine getirir. Yönetim Kurulu toplantılarına katılır. Oy hakkını saklı tutar. Sadece oylama sonucu eşit çıkan oylamalarda oy kullanabilir.
Üyeliği sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri tekrar seçilebilir. Yönetim Kurulu’nun oluşturulmasında temsilde adalet prensibi kapsamında mümkün olduğunca temsil edilen tüm sektör – alt sektörlerden temsilcilerin yer almasına özen gösterilir. Asıl üyeliklerden boşalma olduğu taktirde en çok oy alandan başlamak üzere yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.
Art arda özürsüz olarak 3 (Üç) toplantıya katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile düşürülür. Yönetim Kurulu üyeliğinden çeşitli nedenlerle ayrılan üyenin yerine Tüzük hükümleri gereğince ilk sıradaki yedek üyeden başlamak üzere sırayla Yönetim Kurulu üyeliği için çağrı yapılır. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de yerine getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından 1 (Bir) ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine Mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından seçeceği 3 (Üç) kişiyi 1 (Bir) ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.
Yönetim Kurulu Üyeleri kendi aralarından 1 (Bir) Başkan, 1 (Bir) Başkan Yardımcısı ve 1 (Bir) Muhasip Üye seçerler. Yönetim Kurulu üyeleri arasında gerekli gördüğü görev dağılımını yapar. İlk toplantıda üyeler arasında görev bölümü karara bağlanır.
Toplantı günleri kurulca tespit edilir. Toplantılarda salt çoğunluk aranır ve mevcudun salt çoğunluğu ile karar verilir. Yönetim kurulu kendi arasından veya dışarıdan tayin ile 1(Bir) kişiye Genel Sekreterlik (Görev ve yetkileri MADDE 27’de verilmiştir) görevi verir. Gerekli görüldüğünde dışarıdan tayin edilen sekreterin görevine son verilebilir.
֍
Yönetim Kurulu, üye sayısının en az yarısının mevcudiyeti ile toplanır ve katılan üyelerin yarısından bir fazlasının oyu ile karar alır. Katılan üyelerin oylarının eşit olması halinde Başkan’ın oyu 2 (İki) oy kabul edilir.
֍ Yönetim Kurulu en az iki ayda bir kez toplanır. Mazeretsiz olarak üst üste 3 (Üç) Yönetim Kurulu Toplantısına katılmayan 1 (Bir) Yönetim Kurulu Üyesinin, üyeliği düşmüş sayılır ve yerine Yönetim Kurulu çoğunluk oyuyla seçilen yedek üye geçer.
Yönetim Kurulu’nu teşkil eden kişilere ödeme yapılır. Bu yapılacak ödeme günün şart ve koşullarına uygun şekilde Genel Kurul tarafından belirlenir ve karşılıklı olarak imza altına alınır. İmza altına alınan bu anlaşma yıllık olarak yapılır, aylık olarak banka üzerinden ödeme gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 5.3.2.
֍ Derneği temsil etmek veya üyelerinden bir ya da birkaçını bu konuda yetkili kılmak; bu görevlendirmeler ile ilgili yol ve diğer giderleri karşılamak,
֍
Genel kurulda verilecek yetkiye dayanarak komisyonlar kurmak, beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim ve AR-GE çalışmaları yapmak yapılacak bu çalışmaları üyelerle paylaşmak,
֍
Dernek gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak veya Sayman tarafından hazırlanmasını sağlayıp kontrol etmek ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
֍
Dernek’te çalışacak kişileri işe almak, maaşlarını belirlemek ve gerektiğinde işten uzaklaştırmak,
֍
Dernek alacaklarını tahsil etmek ve haklarını korumak,
֍
Genel Kurul’da onaylanan bütçeyi gerçekleştirmek,
֍
Dernekler Kanunu’nun öngördüğü defterleri tutmak,
֍
Dernekler Kanunu’na, Dernek Tüzüğüne ve Genel Kurul kararlarına uymayan üyeler hakkında disiplin cezası uygulamak,
֍
Dernek amaçlarına ilişkin konularda Dernek içinde komisyonlar kurmak,
֍
İşbu Tüzüğün verdiği yetkileri kullanmak suretiyle Genel Kurul kararlarının ve mevzuatın öngördüğü diğer işleri yürütmek,
֍
Dernek amaç ve hedefleri doğrultusunda kurulacak İktisadi İşletmelerin Yönetim ve Denetim şekillerini oluşturmak, idari kadrolarını atamak, İktisadi İşletmelerin temsil ve ilzamına ilişkin kararları almak, İktisadi İşletmelerin çalışma ve uygulama kurallarını tayin ve tespit etmek,
֍
Dernek işleri için gerekli taşıtları, nakil vasıtaları ve almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, Dernek amacının gerçekleşmesi için orta ve kısa vadeli kredi kullanmak, ipotek, rehin, işletme rehni, kefalet ve diğer teminatları almak, vermek, fek ve tadil etmek, finansal kiralama sözleşmeleri imzalamak,
֍
Genel kurulda verilen yetkiye dayanarak Dernek gelirlerini sağlamak amacıyla lokal işletmesi yürütmek veya bu amaçla Dernek içinden veya dışından başkalarını görevlendirmek,
֍
Türk vatandaşı olmayanların Dernek üyeliğine kabulü halinde bunları 10 (On) gün içinde mahallin en büyük mülkü amirliğine bildirmek,
֍
Dernek tüzüğü ve mevzuatın kendisine yetki verdiği diğer işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak,
֍
Yönetim Kurulu, her türlü hesap ve işlem dosyalarını talebinde denetleme kuruluna göstermeye mecburdur. Yönetim kurulu denetlemelerde zorluk çıkardığı takdirde, denetleme kurulu zabıtla bunu tespit eder ve genel kurulun toplantıya çağrılmasını sağlar. Suç teşkil eden hususların tespiti halinde durumu ilgili makamlara iletmek,
֍
Dışarıdan veya Dernek üyeleri arasından 1 (Bir) Genel Sekreter tayin etmek, çalışma şartlarını, koşullarını ve yapılacak ödeme miktarını belirlemek,
֍
Eğitim ve Öğretim kadrosunda çalışan öğretmen ve usta öğretici kişilerin çalışma şartları, koşulları ve yapılacak ödeme miktarını belirlemek,
֍
Ofis Personeli kadrosunda çalışan kişilerin çalışma şartları, koşulları ve yapılacak ödeme miktarını belirlemek,
֍
Aday ve Yeterlik Kurulu oluşturulana kadar Aday ve Yeterlik Kurulunun görevlerini icra edecektir. Aday ve Yeterlik Kurulu oluşturulduğu zaman geçen süre zarfında yapılan uygulamalar ve görevi ifa ederken toplanan tüm bilgi, doküman ve evrakları imza karşılığı Aday ve Yeterlik Kurulu’nu teşkil eden kişilere (tümünün imzası alınarak) teslim eder,
֍
Disiplin Kurulu oluşturulana kadar Disiplin Kurulunun görevlerini icra edecektir. Disiplin Kurulu oluşturulduğu zaman geçen süre zarfında yapılan uygulamalar ve görevi ifa ederken toplanan tüm bilgi, doküman ve evrakları imza karşılığı Disiplin Kurulu’nu teşkil eden kişilere (tümünün imzası alınarak) teslim eder,
֍
Etik Kurul oluşturulana kadar Etik Kurulunun görevlerini icra edecektir. Etik Kurul oluşturulduğu zaman geçen süre zarfında yapılan uygulamalar ve görevi ifa ederken toplanan tüm bilgi, doküman ve evrakları imza karşılığı Etik Kurulu’nu teşkil eden kişilere (tümünün imzası alınarak) teslim eder,
֍
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
֍
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği adına gelir tahsil edecek kişi veya kişileri belirlemek ve 1 (Bir) yıllık süreyle yetki vermek. Görev ve yetki süresi dolan kişi veya kişilere görev süresi bitimi sonrası tekrar görev verilebilir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
֍
Üye aidatlarını ve ödeme şekillerini belirlemek.

GENEL SEKRETER
Madde 5.4.
Yönetim Kurulu, Dernek üyeleri arasından veya üye olmayan üçüncü kişiler arasından bir Genel Sekreter tayin eder. Genel Sekreter Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamaz.
Genel Sekreter olarak çalışan kişiye ödeme yapılır. Bu yapılacak ödeme günün şart ve koşullarına uygun şekilde Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve karşılıklı olarak imza altına alınır. İmza altına alınan bu anlaşma yıllık olarak yapılır, aylık olarak banka üzerinden ödeme gerçekleştirilir. Genel Sekreter’in görev ve yetkileri şunlardır;
֍
Yönetim Kurulu’nun verdiği yetkiler çerçevesinde Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’ni temsil etmek,
֍
Dernek teşkilatının başı olarak tüm hizmet ve yükümlülüklerinin programlara ve mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini temin etmek,
֍
Yönetim Kurulu’nun toplantı gündemini, Yönetim Kurulu Başkanı’na danışarak hazırlamak; Yönetim Kurulu’nu toplantıya davet etmek,
֍
Komisyonlar ve Çalışma Gruplarının faaliyetlerini koordine etmek; söz konusu faaliyetleri her ay Yönetim Kurulu’na raporlamak,
֍
Tüzük ve İç Tüzüklerin belirlediği hizmet ve yükümlülüklerini programlara ve mevzuata uygun olarak yerine getirmek,
֍
Düzenli olarak 4 (Dört) ayda bir toplanan Dernek komisyon toplantılarında toplantı gündemlerinin belirlenmesinde koordinasyon sağlamak,
֍
Komisyon toplantılarına mutabakatın sağlanamadığı konularda karar merciidir,
֍
Komisyonlar için gerekli olan bütçeyi ve kaynağı tahsis etmek, edilmesi amacıyla Yönetim Kuruluna bilgi vermek,
֍
Komisyonların Dernek ve üyeleri dışındaki kurum ve kuruluşlarla görüşme ve ilişkilerine onay vermek,
֍
Komitelerin içerisinde ve komiteler arasında koordinasyonun nasıl ve hangi yollar ile sağlandığını izlemek ve koordineyi arttırmaya yönelik önerilerde bulunmak,
֍
Uygun gördüğü komisyon toplantılarına katılmak,
֍
Komisyonlar içerisinde ortaya çıkan anlaşmazlık/çatışma konularını çözüme bağlamak,
֍
Komisyon çalışmalarının amaç doğrultusunda yürütülmesine katkıda bulunmak,
֍
Komisyonların yaptıkları raporlamaları (tüm komisyonlar raporlamalarını Genel Sekretere yapmakta olup sadece Hukuk Komisyonu alınan kararlar hakkında Genel Sekreteri bilgilendirmektedir. Hukuk Komisyonunda karar mercii değildir) Yönetim Kuruluna sunmak.

SAYMAN
Madde 5.5.
Dernek Genel Başkanı (Dernek Yöneticisi), Dernek üyeleri arasından veya üye olmayan üçüncü kişiler arasından bir Sayman tayin eder. Sayman Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmiş ise Yönetim Kurulu toplantılarına katılır ve oy hakkı vardır. Eğer Sayman, Yönetim Kurulu üyeleri arasından değil de dernek üyeleri arasından veya üye olmayan üçüncü kişiler arasından tayin edilmiş ise Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamaz.
Sayman olarak çalışan kişiye ödeme yapılır. Bu yapılacak ödeme günün şart ve koşullarına uygun şekilde Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve karşılıklı olarak imza altına alınır. İmza altına alınan bu anlaşma yıllık olarak yapılır, aylık olarak banka üzerinden ödeme gerçekleştirilir. Sayman’ın görev, yetki ve sorumlulukları şu şekildedir;
֍ Derneğin gelirlerini toplar,
֍ Muhasebe işlerini yürütür,
֍ Gerekli defterleri tutar,
֍ Bilançoyu gelir ve gider hesabını tutar,
֍ Bütçe tasarısını hazırlar;
֍ Finansal işlerin takibini yapmak ve onları kayıt altında tutmak,
֍ Banka hesabı haricinde dernek kasasında ihtiyaçlar dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenen miktarda bulundurulur (Bahis geçen bu nakit para miktarı 2.000,00YTL yi geçemez. Bu miktar her yıl yeniden değerlendirme oranında artırılır). Bahsi geçen nakit para Sayman tarafından tutulur,
֍ Derneğin gelirlerini toplar ve muhasebe işlemlerini yürütür. Gerekli defter ve kayıtları tutup, dönem sonu bilanço, gelir tablosu ve yeni dönem bütçesini hazırlar.
֍ Sigorta, vergi ve emeklilik gibi konularda tüm finansal işleri düzenlemek,
֍ Derneğin nakit akışlarını kontrol etmek ve yönetmek,
֍ Vergi ve muhasebe konusunda gerekli bölümlerle iletişim kurmak,
֍ Yönetim kurulu toplantılarına katılıp, raporlarını sunmak.

DENETLEME KURULU
Madde 5.6.

Denetleme Kurulunun Teşkili
Madde 5.6.1.
Denetleme Kurulu 3 (Üç) Asıl ve 3 (Üç) Yedek Üyeden teşkil edilmek üzere genel kurulca 3 (Üç) yıl süre için seçilir. Üyeliği sona eren Denetleme Kurulu Üyeleri tekrar seçilebilir. Denetleme Kurulu Temsil görevi, denetleme kurulunca, üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilebilir. Denetleme Kurulu Temsil görevi, Denetleme Kurulu’nca, üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilmediği durumlarda veya Denetleme Kurulu Üyeleri arasında anlaşma sağlanamadığı durumlarda Dernek Genel Başkanı Denetleme Kurulunu Temsil görevini yerine getirir. Denetleme Kurulu Toplantılarına katılır. Oy hakkını saklı tutar. Sadece oylama sonucu eşit çıkan oylamalarda oy kullanabilir.
Genel Kurul’da aksine bir karar alınmadığı sürece Denetleme Kurulu’nu teşkil eden kişilere huzur hakkı ücreti ve maaş ödenmez.

Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 5.6.2.
֍ Denetleme Kurulu Dernek hesaplarını ve çalışmalarını devamlı denetleyerek, 1 (Bir) yılı geçmeyen aralıklarla hazırlayacağı raporları Yönetim Kuruluna ve raporun hazırlanması sonrasında ilk yapılan Genel Kurul Toplantısında Genel Kurula sunmak,
֍ Üyelerin Dernek çalışmaları hakkındaki ihbarı üzerine de rapor hazırlayarak gereğini yapmak,
֍ Denetleme Kurulu, her türlü hesap ve işlem dosyalarını Yönetim Kurulundan talep ecer. Yönetim kurulu denetlemelerde zorluk çıkardığı taktirde, denetleme kurulu zabıtla bunu tespit eder ve genel kurulun toplantıya çağrılmasını sağlar. Suç teşkil eden hususların tespiti halinde durumu ilgili makamlara iletir,
֍ Dernek muamelat, muhabere ve hesaplarını en az 2 (İki) Denetim Kurulu üyesi bir arada tetkik eder. Her 1 (Bir) üyenin tek tek inceleme yapma yetkisi ayrıca mevcuttur. Tek başına inceleme yapan üye durumu diğer üyelere yazıyla bildirir,
֍ Denetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından 15 (Onbeş) gün önce yapacağı genel denetim neticesinde hazırlanan raporu, Genel Kurul toplantısına sunar,
֍ Yönetim Kurulu’nun hazırladığı bütçeye ilişkin görüşünü Genel Kurul’a sunar,
֍ Denetim Kurulu 6 (Altı) ayda 1 (Bir) denetleme yapar ve neticeyi bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve özet halinde tüm üyelere sunar,
֍ Denetim Kurulu yaptığı her türlü kontrol ve teftişin neticesini bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na bildirir,
֍ Genel Kurul’un toplantıya daveti gereken hallerde, Yönetim Kurulu’nun ihmale ve acze düştüğüne kanaat getirmeleri halinde, sorumluluk tümüyle kendilerine ait olmak üzere, Genel Kurul’u toplantıya davet ederler,
֍ Denetleme Kurulu çalışma yöntemini kendisi belirler ve uygular,
֍ Dernek üyelerinin 1/10 unun yazılı talebi üzerine belirli bir konuda inceleme yaparak raporlar ve gerekli ise yasal işlem başlatılması için girişimde bulunur,
֍ Kararlarını salt çoğunluk ile oluşturur.

DİSİPLİN KURULU
Madde 5.7.

Disiplin Kurulunun Teşkili
Madde 5.7.1.Disiplin Kurulu, 3 (Üç) Asıl ve 3 (Üç) Yedek Üyeden oluşur. Disiplin Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilir. Disiplin Kurulu’nun görev süresi3 (Üç) yıl ile sınırlıdır. Üyeliği sona eren Disiplin Kurulu Üyeleri tekrar seçilebilir. Dernek kuruluşunda zorunlu organlar (Genel kurul, Yönetim kurulu ve Denetim kurulu) arasında bulunmayan Disiplin Kurulu oluşturulması için gereken şartların sağlanması sonrasında dernek üyelerinin Genel Sekreter’e yapacakları yazılı talep veya Genel Sekreter’in şahsi talebi olması doğrultusunda Yönetim Kurulu’nun onay vermesi ve görev alacak yeterli üyenin sağlanması koşuluyla talep edilen Disiplin Kurulu oluşturulur. Ancak, oluşturulan bu Disiplin Kurulu’na zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez. Disiplin Kurulu oluşturulana kadar görev ve yetkilerini Yönetim Kurulu icra edecektir.
Genel Kurul’da aksine bir karar alınmadığı sürece Disiplin Kurulu’nu teşkil eden kişilere huzur hakkı ücreti ve maaş ödenmez.

Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 5.7.2.
Disiplin Kurulu kararları salt çoğunluk ile alır. Dernek tüzük ve teamüllerine iç yönetmeliklere, genel iş ahlakı ilkelerine ve yasalara çalışmaları, tutum ve davranışları ile aykırı hareket edenler veya bu davranışları ile Dernek onurunu zedeleyeceği kaygısını uyandıran üyeler Yönetim Kurulu kararı ile Disiplin Kurulu’na sevk edilir. Disiplin Kurulu üyenin durumunu inceler ve gerekli görülmesi halinde üyenin savunmasını ister. Üyeler hakkında yapılan şikayetleri Etik Kurul Yönetmeliği, Mesleki Davranış ve İş Ahlakları Kuralları, Dernek Görevlileri Etik Sözleşmelerine uygun şekilde inceleyip raporlar ve üye ile ilgili kararını yazılı olarak Yönetim Kurulu’na sunar. Dernek üyesi çalışanların çalışmaları konusunda gerçek ve tüzel üçüncü şahıslardan gelecek şikayetleri görüşür ve Yönetim Kurulu’na raporlar.
Disiplin Kurulu, inceleme konusu vakada üyenin kusurlu olduğu ve yaptırım uygulanması gerektiği kanaatine vardığı takdirde, üye hakkında;
֍
Uyarı cezası,
֍ Kınama cezası,
֍ İhraç kararı,
alınmasını önerebilir.
Disiplin Kurulu kararları tavsiye niteliğinde olup, nihai karar verme hak ve yetkisi Yönetim Kurulu’na aittir.

ETİK KURUL
Madde 5.8.

Etik Kurulunun Teşkili
Madde 5.8.1.
Etik Kurul, 1 (Bir) Başkan, 3 (Üç) Asıl ve 1 (Bir) Yedek Üyeden oluşur. Etik Kurul üyeleri, Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilir. Etik Kurulu’nun görev süresi 3 (Üç) yıl ile sınırlıdır. Üyeliği sona eren Etik Kurulu Başkanı ve Üyeleri tekrar seçilebilir.
Etik Kurul üyeliği için en az 7 (Yedi) yıldır Dernek üyesi olma koşulu vardır. Etik Kurul’un çalışma yöntem ve ilkeleri, bir disiplin yönetmeliğiyle belirlenir. Yeni kurulan bir Dernek olduğu için 7 (Yedi) yıl sonunda Etik Kurul Üyeleri seçilecek ve görevlendirileceklerdir.
Dernek kuruluşunda zorunlu organlar (Genel kurul, Yönetim kurulu ve Denetim kurulu) arasında bulunmayan Etik Kurul oluşturulması için gereken şartların sağlanması sonrasında dernek üyelerinin Genel Sekreter’e yapacakları yazılı talep veya Genel Sekreter’in şahsi talebi olması doğrultusunda Yönetim Kurulu’nun onay vermesi ve görev alacak yeterli üyenin sağlanması koşuluyla talep edilen Etik Kurulu oluşturulur. Ancak, oluşturulan bu Etik Kurul’a zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez. Etik Kurul oluşturulana kadar görev ve yetkilerini Yönetim Kurulu icra edecektir.
Genel Kurul’da aksine bir karar alınmadığı sürece Etik Kurul’u teşkil eden kişilere huzur hakkı ücreti ve maaş ödenmez.

Etik Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 5.8.2.
֍ Dernek üyeleri arasında çıkabilecek çekişmeleri gidermek,
֍ Meslek ahlakı ve çalışma ilkelerine aykırı davranan üyelere çeşitli müeyyidelerin uygulanması yönünde karar vermek ya da gerekirse üyelikten çıkarılmalarını Yönetim Kurulu’na önermek,
֍ Derneğe ait Etik Kurul Yönetmeliği’nin güncellenmesi için önerilerde bulunmak.
Dernek kuruluşunda zorunlu organlar (Genel kurul, Yönetim kurulu ve Denetim kurulu) arasında bulunmayan Etik Kurul oluşturulması gereken durumlarda dernek üyelerinin Genel Sekreter’e yapacakları yazılı talep veya Genel Sekreter’in şahsi talebi olması doğrultusunda Yönetim Kurulu’nun onay vermesi ve görev alacak yeterli üyenin oluşturulması koşuluyla talep edilen Etik Kurul oluşturulur. Ancak, oluşturulan bu Etik Kurul’a zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez. 

ADAY YETERLİK KURULU
Madde 5.9.

Aday ve Yeterlik Kurulu Teşkili
Madde 5.9.1.
Aday ve Yeterlik Kurulu, 1 (Bir) Başkan, 3 (Üç) Asıl ve 1 (Bir) Yedek Üyeden oluşur. Aday ve Yeterlik Kurulu Üyeleri, Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilir. Aday ve Yeterlik Kurulu’nun görev süresi 3 (Üç) yıl ile sınırlıdır. Üyeliği sona eren Aday ve Yeterlik Kurulu Başkanı ve Üyeleri tekrar seçilebilir. Aday ve Yeterlik Kurulu üyeliği için en az 7 (Yedi) yıldır Dernek üyesi olma koşulu vardır. Yeni kurulan bir Dernek olduğu için 7 (Yedi) yıl sonunda Aday ve Yeterlik Kurul Üyeleri seçilecek ve görevlendirileceklerdir. Dernek kuruluşunda zorunlu organlar (Genel kurul, Yönetim kurulu ve Denetim kurulu) arasında bulunmayan Aday ve Yeterlik Kurulu oluşturulması için gereken şartların sağlanması sonrasında dernek üyelerinin Genel Sekreter’e yapacakları yazılı talep veya Genel Sekreter’in şahsi talebi olması doğrultusunda Yönetim Kurulu’nun onay vermesi ve görev alacak yeterli üyenin sağlanması koşuluyla talep edilen Aday ve Yeterlik Kurulu oluşturulur. Ancak, oluşturulan bu Aday ve Yeterlik Kurul’una zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez. Aday ve Yeterlik Kurulu oluşturulana kadar görev ve yetkilerini Yönetim Kurulu icra edecektir.
Genel Kurul’da aksine bir karar alınmadığı sürece Aday ve Yeterlik Kurulu’nu teşkil eden kişilere huzur hakkı ücreti ve maaş ödenmez.

Aday ve Yeterlik Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 5.9.2.
֍ Derneğe üye olmak isteyen adayların yetenekleri ve yeterlik düzeylerini ölçüp Yönetim Kurulu’na bildirmek,
֍ Dernek üyelerinin mesleki düzeylerini saptayıp, mesleki yeterliliklerini sürekli olarak denetlemek,
֍ Dernek üyeliğine gelen tüzel ve gerçek kişiliere ait başvuru taleplerini inceler, karar verir, gerekirse raporlar
(Üye hakkında özel durumlar var ise ve/veya üye adaylığı kabul edilmemişse nedenleri hakkında) ve Yönetim Kurulu’na bildirir.

DERNEK ÇALIŞANLARI
Madde 6.
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği kadrolarında; yıllık bütçelerde tanımlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan sayıda, uygun nitelikte Dernek personeli istihdam edilir. Dernek çalışanları 2 (İki) gruba ayrılmıştır;
֍
Dernek beceri kazandırma, eğitim ve öğretimde görevli eğitim ve öğretim kadrosu (bu hizmet gerektiği durumlarda kişi, kuruluş ve kurumlardan hizmet olarak satın alınabilir),
֍
Ofis personeli.

Eğitim ve Öğretim Kadrosu Yetkinlik, Görev ve Yetkileri
Madde 6.1.
Eğitim ve öğretim kadrosunda görevlendirilen kişiler meslek liselerinde çalışan veya emekli olmuş öğretmen ve usta öğretici belgesine sahip olan kişilerden oluşturulmuştur.
Dernek teorik, pratik eğitim ve öğretimlerinde, simülasyon, panel ve birçok farklı metottan yararlanmaktadırlar.
Eğitim ve Öğretim kadrosunda çalışan öğretmen ve usta öğretici kişilerin çalışma şartları, koşulları ve maaşları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Eğitimlerimiz farklı konularda eğitimler vermekle görevlidir. Eğitmenlerin; uzmanlık alanlarına, kursiyer ve öğrencilerin becerilerine ve yaş gruplarına göre eğitimleri planlaması ve uygulaması gerekir. Bunlar dışında eğitmenlerin görev ve sorumlulukları şöyle sıralanabilir;
֍
Kursiyer ve Öğrencilerin gelişim grafiklerini incelemek,
֍
Atölye, simülasyon ve panel gibi farklı yöntemlerle eğitimleri sıkıcı olmaktan çıkarmak,
֍
Kursiyer ve öğrencilerin eğitime katılımcı olmaları için gerekli düzenlemeleri yapmak,
֍
Müfredata göre materyal ve içerikleri hazırlamak,
֍
Eğitimler sırasında sağlık ve güvenlik kurallarına uyulmasını sağlamak,
֍
Yaratıcı çözümler üretmek,
֍
Yurt içinde ve yurt dışındaki beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim resmi ve özel kurumları ile işbirliği anlaşmalarının ve protokollerinin hazırlık ve yürütme çalışmalarını yapar,
֍
Yurt içi ve yurt dışı beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim proje başlıkları konusunda yapılan teklif çağrılarını değerlendirir, başvuruların yapılması amacıyla Yönetim Kurulu, Genel Sekreter ve ilgili kişiler ile görüşmeler yapar,
֍
Tüm faaliyetlerin organizasyonunu yapar, gerekli altyapı çalışmalarını gerçekleştirir ve programlara katılımın nitelik ve nicelik yönünden arttırılmasını sağlar,
֍
Dernek hizmet alanına giren tüm ulusal ve uluslararası eğitim, fuar, konferans, seminer, vb. aktiviteleri takip eder ve Dernek içinde ilgili kişi ve kurullara bilgi verir,
֍
Yurtdışı/yurtiçi kaynaklı proje başvuruları yapar veya başvuru yapan birimleri destekler,
֍
Her türlü uluslararası proje çağrı ve duyurularını Dernek kurul, komisyon ve üyelerine iletir, bilgilendirme toplantıları düzenler, proje hazırlama ve yürütme konusunda destek sağlar,
֍
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’nin yurt içi ve yurt dışı düzeyinde tanıtımına yönelik olarak her türlü materyalin hazırlanmasına katkıda bulunur. Uluslararası ilişkiler alanına giren konularda Dernek içinde her türlü duyuru, tanıtım ve bilgilendirmeyi ofis personeli ile birlikte yaparak yazışma, haberleşme, doküman hazırlama konularında teknik destek sağlar,
֍
Daha fazla kitleye eğitim imkânı sağlamak,
֍
Eğitim ve öğretim sürecinde oluşacak olan maliyetleri düşürmek,
֍
Bireylerin öğrenme becerilerine bağlı olarak öğretim sürecini hızlandırmak,
֍
Eğitim ve öğretimi sınıf ortamı ile sınırlı tutmayıp yaşam boyu öğrenmeye çevirmek,ö. Öğrencileri öğrenme sürecinde daha fazla aktif hale getirmek,
֍
Öğrenme fırsatlarını ve alternatiflerini arttırmak,
֍
Yeni gelişen teknolojileri eğitim-öğretim süreçlerinde kullanarak öğrencileri çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve değerler ile donatmak,
֍
Ders içeriklerinin ve eğitim materyallerinin etkin bir şekilde paylaşılmasını sağlamak,
֍
Dernek dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından istenilecek; bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetleri yapmak,
֍
Kursiyer ve öğrencilere sevgi ve saygı ortamını sağlayabilmek.

Ofis Personeli Yetkinlik, Görev ve Yetkileri
Madde 6.2.
Ofis Personeli kadrosunda görevlendirilen kişiler yapacakları işe uygun olarak mümkün olursa Türkiye İş Kurumu üzerinden alınmalıdır.
Ofis Personeli kadrosunda çalışan kişilerin çalışma şartları, koşulları ve maaşları Yönetim Kurulu tarafından
belirlenir.
Tüm ofis makine ve ekipmanlarını kullanan en az 1 (Bir) yabancı dil (mümkünse İngilizce) daha önce ofis personeli olarak çalışmış, bilgisayar ve ofis programlarını kullanan kişilerden oluşturulmuştur.
֍
Dernek yazışmalarının hazırlanması, dağıtımı, arşivlenmesi ve takibi,
֍
Personel özlük dosyalarının tutulması ve izlenmesi,
֍
Personel işe giriş bildirgelerinin ilgili mercilere zamanında iletilmesi, SGK primlerinin hesaplattırılması ve zamanında ödenmesi, arşivlenmesi,
֍
Dernekler Kanunu ve Yönetmeliği çerçevesinde İl Dernekler Müdürlüğü vesaikinin hazırlanması ve ilgililere iletilmesi, arşivlenmesi,
֍
Üyelik dosyalarının düzenli tutulması, aidatlarının ve diğer Dernek gelirlerinin tahsili, banka nakit hareketlerine ilişkin talimatların hazırlanması ve takibi,
֍
Dernek tarafından düzenlenen etkinliklerde (Dernek dışı yönetim toplantıları, üyeler arası İşbirliği Günleri, Seminer, Konferans vb.) etkinlik yerinin, verilen gündeme uygun olarak ilişkin dokümantasyon ve sunumların hazırlanması,
֍
Yönetim Kurulu kararları, Toplantı Görüşme Tutanağı vb. dokümantasyonun hazırlanması, imzaların alınması, yayınlanması ve arşivlenmesi,
֍
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’nin yurt içi ve yurt dışı düzeyinde tanıtımına yönelik olarak her türlü materyalin hazırlanmasına katkıda bulunur. Uluslararası ilişkiler alanına giren konularda Dernek içinde her türlü duyuru, tanıtım ve bilgilendirmeyi Eğitim ve Öğretim personeli ile birlikte yaparak yazışma, haberleşme, doküman hazırlama konularında teknik destek sağlar,
֍
Üst Yönetim Randevu ve ziyaretlerinin koordine edilmesi,
֍
Resmi kurumlar, hizmet verilen kişi, kuruluş ve kurumlar, mali müşavirlik bürosu, hukuk müşavirliği bürosu ile iletişimin sağlanması ve gerekli ortak çalışmaların Genel Sekreter veya Dernek Kurullarının talimatları doğrultusunda yapılması.

DERNEK KOMİSYONLARI
Madde 7.
Dernek Komisyonlarının kuruluş amacı; Ulusal ve Uluslararası platformlarda yer alan ve alacak politikalar/uygulamalar konusunda beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim üzerine görüş oluşturmak ve üyelerimizin bu politika ve uygulamalardan maksimum faydayı elde etmeleri, Dernek üyeleri arasında ortak paydalar ve Dernek kültürü oluşturulması amaçlanmış olup Dernek üyelerinin iş hayatlarında ve özel yaşamlarında danışacakları ve bilgi alışverişinde bulunacakları topluluklarda görev almalarını sağlamaktır.
Ayrıca, Dernek üyelerinin ve çalışanlarının çalışma ortamlarını kolaylaştırıcı, gelişme ve rekabetçiliklerine katkı sağlayacak uygulamaların sunulabilmesi için tespit ettikleri stratejileri, Genel Sekreter üzerinden, Yönetim Kuruluna önermektir. Komisyonlar bu faaliyetlerini gerekli hallerde oluşturulacak Alt Komisyon ve çalışma gurupları ile de destekleyerek yürütebilirler.
Komisyonlar düzenli olarak 4 (Dört) ayda bir kez toplanarak gündemindeki konuları görüşürler. Toplantı gündeminin belirlenmesinde Genel Sekreterlik ile koordinasyon sağlarlar
Komisyonlarda kararlar mutabakat ile alınır. Mutabakatın sağlanamadığı konular karar için Genel Sekretere sunulur. Komisyon toplantılarına geçerli mazeret bildirmeden üst üste iki kez katılmayanın üyeliği düşer yerine sıradaki yedek üye Komisyon Başkanı tarafından davet edilir. Üyeliği düşen üyenin durumu gerekçeli olarak Genel Sekretere raporlanır.
Komisyonlar bütçesi/kaynağı tahsis edilmemiş hiçbir harcamayı yapmazlar, Genel Sekreter onayını almadan doğrudan veya dolaylı Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’ni yükümlülük altına sokan bir bağlantıya geçemezler. Komisyonlar; Dernek ve üyeler dışındaki kurum ve kuruluşlarla görüşme ve ilişkileri Genel Sekretere önceden bilgilendirerek yaparlar. Onay alınmayan hiçbir görüşme ve ilişki içine giremezler.
Genel Sekreter Komitelerin içerisinde ve komiteler arasında koordinasyonun nasıl ve hangi yollar ile sağlandığını izler ve koordineyi arttırmaya yönelik öneriler yapabilir. Bu amaçla Genel Sekreter uygun gördüğü komisyon toplantılarına katılabilir.
Komisyonlar içerisinde ortaya çıkan anlaşmazlık/çatışma konularını çözüme bağlar, komisyon çalışmalarının amaç doğrultusunda yürütülmesine katkıda bulunurlar.
Komisyonlar Genel Sekreter’e karşı sorumludurlar ve raporlamalarını Genel Sekreter’e yaparlar.
Dernek Komisyonları, Dernek üye sayısı 500 (Beşyüz) üye olduktan sonra oluşturulacaktır. Daha önceden oluşturulması düşünülen komisyon olması durumunda dernek üyelerinin Genel Sekreter’e yapacakları yazılı talep doğrultusunda Yönetim Kurulu’nun onay vermesi durumunda komisyonda görev alacak yeterli üyenin oluşturulması koşuluyla talep edilen komisyon oluşturulur.
Komisyonlarda görev almak için;
֍
Dernek asıl üyesi olmak,
֍
Komisyon çalışma konuları hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
֍
Komisyon toplantılarına katılmayı garanti etmek, komite çalışmalarını desteklemek için komisyon toplantıları dışında da konulara zaman ayırabilmek,
֍
Komisyon tarafından alınmış kararlar konusunda sorumluluk yüklenmek.

Eğitim ve Kültür Komisyonu
Madde 7.1.

Eğitim ve Kültür Komisyonu Teşkili
Madde 7.1.1.
Eğitim ve Kültür Komisyonu, 1 (Bir) Başkan, 2 (İki) Asıl ve 1 (Bir) Yedek Üyeden oluşur. Eğitim ve Kültür Komisyonu Üyeleri, Dernek üyeleri arasından komisyon üyeliği için başvuru yapanlar arasından Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilir. Eğitim ve Kültür Komisyonu görev süresi 3 (Üç) yıl ile sınırlıdır. Üyeliği sona eren Eğitim ve Kültür Komisyonu Başkanı ve Üyeleri tekrar seçilebilir. Eğitim ve Kültür Komisyonu kurulana kadar bu görev hiç komisyon ve kişi tarafından yerine getirilemez.
Genel Kurul’da aksine bir karar alınmadığı sürece Eğitim ve Kültür Komisyonu Başkanına ve Üyelerine huzur hakkı ücreti ve maaş ödenmez.

Eğitim ve Kültür Komisyonun Görev ve Yetkileri
Madde 7.1.2.
֍
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim konularında kısa metrajlı eğitici filmler hazırlanması,
֍
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim konularında düzenlenen eğitimlerde çekilen fotoğraflarla fotoğraf sergileri açmak ve Dernek tanıtımının yapılması,
֍
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’nin tarafından verilen eğitim ve öğretimlerde yepyeni bakış açıları ve topluma uyum yönünde öneriler getirmesi,
֍
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’nin beceri kazandırma, eğitim ve öğretim faaliyetlerini arttırmak ve katkı sağlamak amacıyla uluslararası ilişkileri güçlendirmek,
֍
Sanayi ve hizmet sektöründeki kişi, kuruluş ve kurum temsilcileri ile istihdama yönelik ortak projeler üretmek için çalışmalar yapmak,
֍
Gerekli hallerde, diğer komisyonlar ile işbirliği yapmak ve fikir alış-verişinde bulunmak ve ortak projeler hazırlamak ve Genel Sekreter onayına sunmak,
֍
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’nin düzenlediği ve/veya düzenlenmesinde katkıda bulunduğu beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim-öğretim programlarını mevzuat ve akademik uygulamalar açısından incelemek, raporlar hazırlamak ve Genel Sekretere sunmak.

Hukuk Komisyonu
Madde 7.2.

Hukuk Komisyonu Teşkili
Madde 7.2.1.
Hukuk Komisyonu, 1 (Bir) Başkan, 4 (Dört) Asıl ve 1 (Bir) Yedek Üyeden oluşur.
Hukuk Komisyonu başkanlığını Dernek Genel Başkanı tarafından yürütülmektedir.
Asıl Üye şu şekilde oluşturulmuştur;
֍
Dernek hukuk müşaviri olarak hizmet veren 1 (Bir) kişi,
֍
Dernek Yönetim Kurulu üyesi (Dernek Genel Başkanı seçer) 1 (Bir) kişi,
֍
Dernek Denetleme Kurulunun Üyesi (Dernek Genel Başkanı seçer) 1 (Bir) kişi,
֍
Genel Sekreter 1 (Bir) kişi,
oluşmaktadır.
֍
Yedek Üye Yönetim Kurulu üyesi (Dernek Genel Başkanı seçer) 1 (Bir) kişi.
Hukuk Komisyonu görev süresi 3 (Üç) yıl ile sınırlıdır (Hukuk Komisyon Başkanlığını her zaman Dernek Genel Başkanı yapmaktadır). Üyeliği sona eren Hukuk Komisyonu Üyeleri tekrar seçilebilir. Hukuk Komisyonu kurulana kadar bu görev hiç komisyon ve kişi tarafından yerine getirilemez.
Genel Kurul’da aksine bir karar alınmadığı sürece Hukuk Komisyonu Başkanına ve Üyelerine huzur hakkı ücreti ve maaş ödenmez. Sadece Dernek Hukuk Müşaviri olarak çalışan (dışarıdan alınan hizmet) kişiye ödeme yapılır. Bu yapılacak ödeme günün şart ve koşullarına uygun şekilde Dernek Başkanı tarafından belirlenir ve karşılıklı olarak imza altına alınır. İmza altına alınan bu anlaşma yıllık olarak yapılır, aylık olarak banka üzerinden ödeme gerçekleştirilir. Yapılan bu ödeme karşılığında Serbest meslek makbuzu alınır ve harcamalar listesine dahil edilir.

Hukuk Komisyonunun Görev ve Yetkileri
Madde 7.2.2.
Bu komisyon, temel haklar ve özgürlükler bakımından başta Anayasa ve İş Kanunu olmak üzere ilgili bütün yasal düzenlemelerde yer alan ve çalışma hayatını, istihdamını ve iş gücüne katılımını düzenleyen alanlara yoğunlaşmak amacı ile kurulmuştur. Bu komisyonun hedefi, yasal düzenlemeler konusunda bilgi almak ihtiyacında olan Dernek üyelerini bilgilendirmek, toplantılar yapmak veya yayınlar çıkarmak, Dernek üyelerinin nihayet çeşitli haksızlıklar yüzünden mahkeme yoluna gidilmişse, böyle durumlarda Dernek üyelerine yol gösterici olmak ve danışmanlık hizmetleri vermektir. Alınan kararlar ile ilgili Genel Sekreteri bilgilendirmek.

Gençlik Komisyonu
Madde 7.3.

Gençlik Komisyonu Teşkili
Madde 7.3.1.
Gençlik Komisyonu, 1 (Bir) Başkan, 2 (İki) Asıl ve 1 (Bir) Yedek Üyeden oluşur. Gençlik Komisyonu Üyeleri, Dernek üyeleri arasından komisyon üyeliği için başvuru yapanlar arasından Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilir. Gençlik Komisyonu görev süresi 3 (Üç) yıl ile sınırlıdır. Üyeliği sona eren Gençlik Komisyonu Başkanı ve Üyeleri tekrar seçilebilir. Gençlik Komisyonu kurulana kadar bu görev hiç komisyon ve kişi tarafından yerine getirilemez.
Genel Kurul’da aksine bir karar alınmadığı sürece Gençlik Komisyonu Başkanına ve Üyelerine huzur hakkı ücreti ve maaş ödenmez.

Gençlik Komisyonunun Görev ve Yetkileri
Madde 7.3.2.
Gençlik Komisyonu, gençlerin, günün bilgisayar ve iletişim teknolojileri olanaklarını da kullanarak gelişmeleri ve farklı kültürler karşısında kimlik bunalımına düşmeden beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim almaları için çaba göstermek amacı ile kurulmuştur.
֍
Gençlik Komisyonu bu yönde araştırmalar yapacak, projeler geliştirecek, seminerler, konferanslar ve paneller düzenleyecek ve eğitici kurs programları hazırlamak,
֍
Sanayi ve hizmet sektöründeki kişi, kuruluş ve kurum temsilcileri ile gençlere yönelik ortak projeler üretmek için çalışmalar yapmak,
֍
Genç neslin kötü alışkanlıklar edinmemesi için çalışmalar yapmak,
֍
Gerekli hallerde, diğer komisyonlar ile işbirliği yapmak ve fikir alış-verişinde bulunmak ve ortak projeler hazırlamak ve Genel Sekreter onayına sunmak,
֍
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’nin düzenlediği ve/veya düzenlenmesinde katkıda bulunduğu gençlere yönelik beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim-öğretim programlarını mevzuat ve akademik uygulamalar açısından incelemek, raporlar hazırlamak ve Genel Sekretere sunmak.

Sanat Komisyonu
Madde 7.4.

Sanat Komisyonu Teşkili
Madde 7.4.1.
Sanat Komisyonu, 1 (Bir) Başkan, 2 (İki) Asıl ve 1 (Bir) Yedek Üyeden oluşur. Sanat Komisyonu Üyeleri, Dernek üyeleri arasından komisyon üyeliği için başvuru yapanlar arasından Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilir. Sanat Komisyonu görev süresi 3 (Üç) yıl ile sınırlıdır. Üyeliği sona eren Sanat Komisyonu Başkanı ve Üyeleri tekrar seçilebilir. Sanat Komisyonu kurulana kadar bu görev hiç komisyon ve kişi tarafından yerine getirilemez.

Sanat Komisyonunun Görev ve Yetkileri
Madde 7.4.2.
֍
Dernek üyeleri arasında dayanışmayı arttırmak,
֍
Dernek üyeleri arasında ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için çeşitli tiyatro, konser, sergi ve spor etkinlikleri düzenlemek, yemekli toplantılar yapmak, geziler organize etmek,
֍
Dernek üyelerine çeşitli etkinlikler ve hobiler edinmelerini sağlamak,
֍
Okuma günleri tertiplemek ve katılımı arttıracak çeşitli etkinlikler düzenlemek,
֍
Planlanan ve organize edilmesi düşünülen tüm aktiviteler ile alakalı projeleri hazırlamak ve Genel Sekreter onayına sunmak.

ARGE Komisyonu
Madde 7.5.

ARGE Komisyonu Teşkili
Madde 7.5.1.
ARGE Komisyonu, 1 (Bir) Başkan, 2 (İki) Asıl ve 1 (Bir) Yedek Üyeden oluşur. ARGE Komisyonu Üyeleri, Dernek üyeleri arasından komisyon üyeliği için başvuru yapanlar arasından Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilir. ARGE Komisyonu görev süresi 3 (Üç) yıl ile sınırlıdır. Üyeliği sona eren ARGE Komisyonu Başkanı ve Üyeleri tekrar seçilebilir. ARGE Komisyonu kurulana kadar bu görev hiç komisyon ve kişi tarafından yerine getirilemez.

ARGE Komisyonunun Görev ve Yetkileri
Madde 7.5.2.
֍
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’nin belirlenen amaç ve faaliyetleri doğrultusunda daha somut adımlar atabilmek için araştırmalar yapmak,
֍
Beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitime yeni bakış açıları kazandırmak için çalışmalar yapmak,
֍
Müfredata göre materyal ve içeriklerin hazırlanmasını sağlamak,
֍
Kursiyer ve öğrencilerin eğitime katılımcı olmaları için gerekli aktivite ve düzenlemelerin araştırmasını yapmak,
֍ Yaratıcı çözümler üretmek,
֍
Yurt içinde ve yurt dışındaki beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim resmi ve özel kurumları ile işbirliği anlaşmalarının ve protokollerinin hazırlık ve yürütme çalışmalarını yapar,
֍
Yurt içi ve yurt dışı beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim kurumlarını, kullanılan materyalleri bulmak, bunları geliştirmek ve derneğe adaptasyonunu sağlamak,
֍
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’nin yurt içi ve yurt dışı düzeyinde tanıtımına yönelik olarak her türlü materyalin hazırlanmasına katkıda bulunur. Uluslararası ilişkiler alanına giren konularda Dernek içinde her türlü duyuru, tanıtım ve bilgilendirmeyi Eğitim ve Öğretim personeli ve Ofis Personeli ile birlikte yaparak yazışma, haberleşme, doküman hazırlama konularında teknik destek sağlar,
֍
Atölye, simülasyon ve panel gibi farklı yöntemlerle eğitimleri sıkıcı olmaktan çıkarmak için gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak,
֍
Daha fazla kitleye eğitim imkânı sağlanması için yapılacak düzenlemeleri araştırmak,
֍
Eğitim ve öğretim sürecinde oluşacak olan maliyetleri düşürmek için çalışmalar yapmak,
֍
Bireylerin öğrenme becerilerine bağlı olarak öğretim sürecini hızlandırmak için kullanılacak materyalleri bulmak, bunları geliştirmek ve Dernek adaptasyonunu sağlamak,
֍
Eğitim ve öğretimi sınıf ortamı ile sınırlı tutmayıp yaşam boyu öğrenmeye çevrilmesi için araştırmalar yapmak,
֍
Yeni gelişen teknolojileri eğitim-öğretim süreçlerinde kullanarak kursiyer ve öğrencileri çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve değerler ile donatılmasını sağlamak,
֍
Ders içeriklerinin ve eğitim materyallerinin etkin bir şekilde geliştirilmesini sağlamak,
֍
Dernek dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından istenilecek; bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetleri yapmak,
֍
Planlanan ve organize edilmesi düşünülen tüm aktiviteler ile alakalı projeleri hazırlamak ve Genel Sekreter onayına sunmak.

UYGULAMA
Madde 8.
Çalışma Esasları Yönetmeliği, Dernek’te görev alan tüm çalışanlara, kurul ve komisyon başkanlarına, kurul ve komisyon üyelerine imzalatılır.

DÜZENLEMELER
Madde 9.
Bu yönetmelik hükümleri ile mevcut tüzük hükümleri arasında çelişki olursa, mevcut Dernek tüzük hükümleri kullanılır.

YÜRÜRLÜK
Madde 10.
Bu yönetmelik Genel Kurul onayı ile yürürlüğe girer. Uygulamadan edinilen deneyimler kapsamında ulaşan görüşler esas alınarak Genel Sekreter önerisi, Yönetim Kurulu’nun uygun görüşü ve Genel Kurul’un Onayı ile güncellenir. Değişiklikler onay sürecinde tanımlanan usullerle yapılabilir. Yönetmelikte çıkan uyuşmazlıklar konusunda Dernek Tüzük hükümleri öncelik taşır.

YÜRÜTME
Madde 11.
Bu yönetmelik hükümlerini, Yönetim Kurulu ve/veya Disiplin Kurulu yürütür.
Bu yönetmelik 11 (On bir) maddeden ibarettir.

 

Copyright © Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

Copyright © 2021 - bmtder.com
Beceri Kazanma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

SORUMLULUK REDDİ
Bu yayının içeriğinden yalnızca Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Dışişleri Bakanlığının, AB Başkanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.