Kadınların İş Gücüne Yeterli Katılımının Sağlanması İle İlgili Hedefler

Kadınların iş gücüne yeterli katılımının sağlanamamasında en büyük faktörlerden biri eğitim eksikliğidir. Bütün istatistiksel veriler, kadınlarda olsun erkeklerde olsun eğitim düzeyi yükseldikçe iş gücüne katılım oranının da yükseldiğini göstermektedir. Ancak ülkemizin kültürel ve sosyal yapısından kaynaklanan başka nedenler yüzünden kadınlar eğitim olanaklarından yeterince yararlanamamakta ve bu durum da kadın istihdamının arzu edilen düzeyde olamamasına neden olmaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun eğitim durumlarına göre kadınların iş gücüne katılma oranları ilgili yapmış olduğu çalışmalar sonucunda paylaştığı veriler, iş gücüne katılım ile eğitim seviyesi arasında ne kadar doğrudan bir ilişki olduğu açıkça ortaya koymaktadır.

Ayrıca ülkemizde 15 yaş üzerinde bulunan bayanların yüzde 61’inin eğitim seviyesi ilkokul ve altıdır. Tek başına bu değer bile, kadınların iş gücüne neden katılamadıklarını açıklamaktadır. Kadın istihdamı, bu nedenle fazla nitelikli olmayı gerektirmeyen, düşük ücretli ve daha fazla emek yoğun işlerde yoğunlaşmaktadır.

Bilinen bir başka gerçek ise eğitim alanında en büyük problemin, kız çocuklarının eğitimi olmasıdır. Devletimiz bu anlamda hem kız çocukların eğitimini sağlamak hem de kadınların bir meslek sahibi olmalarına fırsat yaratmak üzere, ciddi adımlar atmaktadır.

Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği olarak kadınların iş gücüne katılımında ve kadın istihdamının yükseltilmesinde eğitimin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu kapsamda kadınların beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim almalarını sağlayarak meslek sahibi olmalarını sağlamak amacına yönelik kurslar açmak ve eğitimler düzenlemeyi hedeflemekteyiz.

Türkiye İstatistik Kurumu çalışmalarında dikkat çeken diğer bir sonuç; Kadınlarda en fazla işsizlik oranı, mesleki veya teknik lise mezunları arasındadır. Oysa istihdam edilmeye en uygun eğitimi almış olan, mesleki veya teknik lise mezunu kadınlardaki işsizlik oranı yüzde 19’un üzerindedir. Bu oldukça şaşırtıcı bir durumdur. Verilen eğitimin iş gücü piyasasının taleplerini karşılamaktan uzak olduğu sanılmaktadır. Derneğimiz, bu sorunun nedenlerini araştıracak ve resmi makamlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunacaktır.

Kadın istihdamı ve eğitim konusunda bir başka sorun, Halk Eğitim Merkezleri’nde kadınların gelir getirici bir meslek edinmesi amacı ile düzenlenen eğitimlerin, genelde kadınların geleneksel rollerine uygun eğitim programları olmasıdır. Aşçılık, biçki, dikiş ve benzeri kurslar, kadınların evde kendilerinden beklenen işlerin dışarıda da sürdürülmesine yöneliktir. Derneğimiz bu kurs konularının ve içeriklerinin yeniden düzenlenmesi konusunda da çalışmalar yapacaktır.

 

Copyright © Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

Copyright © 2021 - bmtder.com
Beceri Kazanma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

SORUMLULUK REDDİ
Bu yayının içeriğinden yalnızca Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Dışişleri Bakanlığının, AB Başkanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.