Mesleki Eğitimde İnovasyon Hedefleri

İnovasyon, tam olarak yenilik kelimesinin karşılığını vermese de bir yenilik sürecidir. İnovasyon da önemli olan, ekonomik ya da toplumsal bir yarar sağlamasıdır. İnovasyonu sadece teknolojik ve ürünlerde yaşanan bir süreç olarak algılanmamaktayız. Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği olarak Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitimin, İnovasyon Endeksindeki yerinin bilerek hareket etmekte ve Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitimin birçok alanında çeşitli türlerde gerçekleşmek için çalışmalar yapmaktayız. Birçok kuruluş ve kurum inovasyon sürecini başarıyla gerçekleştirerek hem ekonomik hem de toplumsal yarara dönüştürmüşlerdir. Bu süreçte dünyada yaşanan gelişmeleri gören, risk alabilen, yaratıcı, sorgulayıcı, iletişim kurabilen, işbirlikçi ve üretken bireylere ihtiyaç vardır. Bu da ancak mesleki eğitim de yapılacak yeniliklerle gerçekleşebilir. Küreselleşmenin etkisi, hızla değişen teknolojik gelişmeler, ihtiyaçların farklılaşması ve değişen kaynaklar kişi, kuruluş ve kurumları rekabete sürüklemektedir. Değişmeyen ve yenilikçi olmayan kişilerin rekabet etme gücünün olmadığı görülmektedir. Hizmet verdiğimiz Mesleki ve Teknik Eğitimdeki uyguladığımız politika ve uygulamalar aracılığıyla derneğimizin, hizmet verdiğimiz kişi, kuruluş ve kurumların güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koymaya yönelik tasarlanmakta, hem inovasyonu ölçme yollarını geliştirme hem de inovasyonu anlamaya odaklanmaktayız. Kişiler uzun dönemde varlıklarını devam ettirebilmek, sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde edebilmek için yenilikçi yanlarını rekabetçi temelli bir anlayışla sürdürmeye ve bu stratejiyle kendilerini geliştirmeye zorunludurlar. Ar-Ge ve yenileşmenin temel taşı olan inovasyon genellikle iş hayatındaki ihtiyaçların değişmesi ve yeni ihtiyaçların ortaya çıkması sonucu oluşur. İşletmelere ara eleman yetiştirme, ara elemanların bilgi ve becerilerini arttırma, üst kademe personel olarak çalışan veya çalışmak isteyen kişilerin eğitim ve sertifikasyon eksiklerini tamamlama misyonunu üstlenen Beceri Kazandırma, mesleki ve Teknik Eğitim Derneği işletmelerle yaptığı işbirliğinin inovasyona katkısı bu hedefimizin ana başlığını oluşturmaktadır. Amacımız mevcut sanayi işletmeleri ve mesleki eğitim işbirliği sonucunda derneğimizde yetişen kursiyer ve öğrencilerin innovatif davranış gösterme becerilerinin sanayi beklentilerine ne kadar cevap verebildiklerini ortaya koymaktır.

 

Copyright © Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

Copyright © 2021 - bmtder.com
Beceri Kazanma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

SORUMLULUK REDDİ
Bu yayının içeriğinden yalnızca Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Dışişleri Bakanlığının, AB Başkanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.