Üyelik Başvuru Kılavuzu

Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’nde Asıl Üye (Tüzel Kişi Üyeleri, Gerçek Kişi Üyeleri), Misafir Üye, Onursal Üye, Onursal Başkan üyelik ve payeleri ile ilgili işlemler şu şekilde yapılmaktadır;

Üyelik İşlemleri
Dernek Yönetim Kurulu veya Şube Yönetim Kurulu, başvuru sahiplerinin yazılı üyelik başvurusunu ve belgelerini Aday ve Yeterlik Kuruluna iletecek ve Dernek üyeliğine başvuru sahibi Tüzel ve Gerçek Kişilerin Asıl Üyeliğe kabulü veya red edilmesi Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’nin Üye Kabul Yönetmeliğine uygun şekilde değerlendirdikten sonra en geç 30 (Otuz) gün içinde karara bağlanacak ve sonuç yazılı olarak başvuru sahibine bildirilecektir. Üyeliğe kabul kararının toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile alınması zorunludur. Adayın Yönetim Kurulu kararıyla Dernek üyeliğine kabul edilmesi ve giriş ücretinin en geç 30 (Otuz) gün içinde ödenmesi kaydıyla üye kayıt işlemleri tamamlanır. Giriş aidatının belirlenen sürede ödenmemesi halinde, üyelik başvurusu geçersiz sayılacak ve üyelik başvurusunda teslim ettiği evrak, belge, fotoğraf, doküman vb. teslim tutanağı ile kendisine teslim edilecektir. Üyeliği kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin itirazı varsa, kesin karar için durum Genel Kurula sunulur. Genel Kurulun kararı kesindir.

Yukarıdaki şartlara sahip olsalar bile, Dernekler Kanununun üyelik için aradığı koşulları taşımayan Tüzel ve Gerçek Kişiler, Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’ne üye olamazlar. Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’nin şubesi açıldığında Dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok 30 (Otuz) gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.
Yönetim Kurulu, Onursal Başkan olmak için gerekli görülen şartların ortadan kalkması, Onursal Başkan Payesi verilen kişilerin yüz kızartıcı herhangi bir suç işlemesi, kanunlar ve yasalar önünde hakkında suçlayıcı herhangi bir şikayet ve dava açılması halinde, Onursal Başkanlığın askıya alınmasına ve/veya sona ermesine her zaman oyçokluğu ile karar verebilir.

Üyeliğe Girme
Tüzel Kişiler ve Gerçek Kişiler için Üyelik Başvuru Şartlarına haiz ve üyelik aidatı ödemeyi yüklenenler, ilk yıl aidatı ile 1 (Bir) defaya mahsus alınan giriş ücretinin ödendiğine dair alındı belgeleri ile Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği Genel Merkezine üye olmak için, yazılı olarak başvururlar. Aday Yeterlilik Kurulu bu üyelik başvurularını en fazla 30 (Otuz) gün içinde olumlu veya olumsuz karara bağlar ve sonucu ilgiliye tebliğ eder. Üyeliğe kabul edilmeyenlerin yatırmış oldukları ilk yıl aidatları ve giriş ücretleri kendilerine iade olunur.

Üyelik Aidatı
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği Üyeleri her Bütçe Yılı için Dernek Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda üyelik aidatı öderler. Derneğe üye olmak üzere başvuranlardan 1 (Bir) defaya mahsus alınacak giriş ücreti de Yönetim Kurulunca belirlenir.

Üyelik Hakları
֍ Hiçbir kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye, yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
֍
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler arasında, dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı yoktur. Tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz.
֍
Üyeler, Dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler.
֍
Her üye, derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici ya da engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.
֍
Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.
֍
Dernekten çıkan ya da çıkarılan üye, dernek mal varlığında hak iddia edemez.
֍
Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır ve üye, oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal Üyelerin, Onursal Başkanların ve Misafir Üyelerin oy hakkı yoktur.

Üyelikten Çıkma
Üyeler, diledikleri zaman üyelikten ayrılma isteklerini bir dilekçe ile yönetim kuruluna yazılı olarak bildirerek dernekten ayrılabilir. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma
Yönetim Kurulu kararı ile dernek üyelerinin;
Üyelik şartlarının ortadan kalkması, üyenin yüz kızartıcı herhangi bir suç işlemesi, kanunlar ve yasalar önünde hakkında suçlayıcı herhangi bir şikayet ve dava açılması halinde, üyeliğinin askıya alınmasına ve/veya sona ermesine her zaman oyçokluğu ile karar verebilir.
Ayrıca;
a. Kanunlara, dernek tüzüğüne aykırı veya amaca zarar verici hareket edenler,
b. Üyelik için kanunda ya da tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer,
c. Dernekten yetki almaksızın derneği yükümlülük altında bırakanlar, temyiz kudretini kaybedenler,
d. Üyelik aidatını 6 (Altı) ay içerisinde mazeretsiz ödemeyenler,
e. Kanunlara, Genel kurul kararlarına, dernek tüzüğüne ve dernek amaçlarına zarar verici hareket edenler,
üyelikten çıkarılır ve dernekle ilişkileri kesilir.

Üyelikten Çıkarılma başlığının “d” bentine göre üyelikten çıkarılanlardan tekrar üye olmak isteyenler, birikmiş aidat borçlarını ödediklerine dair alındı belgeleri ile Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği Yönetim Kuruluna yazılı olarak başvururlar. Bu kişiler Yönetim Kurulu kararı ile yeniden üyeliğe alınabilirler.
Üyelikten Çıkarılma başlığının “d” bentine göre üyelikten 2 (İki) kere çıkarılanlar bir daha üyelik başvurusunda bulunamazlar.

Üyelikten Çıkarılmaya İtiraz
Üyelikten çıkarılanlar;
1. Çıkarma kararının kendilerine tebliğinden itibaren 30 (Otuz) gün içerisinde Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği Yönetim Kuruluna yazılı olarak başvurarak, haklarındaki kararın yeniden incelenmesini isteyebilirler.
2. Yönetim Kurulu, kararında direndiği takdirde, üyenin Dernek Genel Kuruluna itiraz hakkı saklıdır.
3. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, önceden derneğe yaptıkları yardım ve aidatları geri isteyemezler.
4. Dernekten çıkarılanların toplanacak ilk genel kurulda kendilerini savunma ve itiraz etme hakları vardır. Genel Kurul sonucu alınan karar kesindir.

 

Copyright © Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

Copyright © 2021 - bmtder.com
Beceri Kazanma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

SORUMLULUK REDDİ
Bu yayının içeriğinden yalnızca Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Dışişleri Bakanlığının, AB Başkanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.