Etik Kurul Yönetmeliği

 

AMAÇ
Madde 1.
Bu yönetmelik Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği (BEKAMETEDER)’nin Tüzüğü ile uyumlu olarak Derneği işleyişine yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır.
Dernek Yönetim Kurulu’nun uygun görüşü ve Genel Kurul’un onayı ile yürürlüğe girer. Değişiklikler onay sürecinde tanımlanan usullerle yapılabilir.
Bu yönetmelikte adı geçen “Dernek” ibaresi Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’ni ifade eder.

KAPSAM
Madde 2.
Etik Kurallar Yönetmeliği; Dernek üyelerinin davranışları ve kendilerini geliştirmeleri ve her zaman Dernek imajını en üst düzeyde tutmaları için hazırlanmış olup, tüm üyeleri kapsar.

DAYANAK
Madde 3.
Bu yönetmelikteki kurallar, disiplin kurulu çalışmaları ve soruşturmaları için dayanak niteliğindedir

ETİK KURALLAR
Madde 4.
Dernek Etik Kuralları aşağıdaki gibidir;
֍ 
Cinsiyet, yaş, ırk ve siyasi görüş ayrımı yapmaksızın herkese saygılı olmak.
֍ 
Küçük düşürücü ve yüz kızartıcı suç işlememek,
֍ 
T.C. Anayasası ve bağlı kanunlara karşı gelmemek.
֍ 
Derneğin çıkartmış olduğu, tüzük ve yönetmelikler ile belirlenmiş kurallara uymak ve söz konusu kuralları uygulamak.
֍ 
Dernek çıkarlarını her zaman ve her koşulda kişisel çıkarlarının üzerinde tutmak.
֍ 
Dernek adını, imajını ve/veya imkânlarını dernek amaçları dışında kullanmamak.
֍ 
Dernek tarafından düzenlenen eğitim ve toplantılarına katılım göstermek.
֍ 
Derneğe yapılan ayni ve/veya nakdi yardımları, hiçbir şekilde Dernek amaçları dışında kullanmamak.
֍ 
Yönetim Kurulu kararlarını Dernek dışındaki platformlarda hiçbir şekilde gündeme getirmemek. Fikir ayrılığı ve görüş farklılığı olması durumunda öncelikli olarak Dernek yönetimi ve yetkili kurullar önünde gündeme getirmek.
֍ 
Dernek Yönetim Kurulu tarafından verilmiş olan yetkileri hiçbir şekilde Dernek amaçları dışında kullanmamak.
֍ Basın ile ilişkilerde Yönetim Kurulunun bilgisi dışında, henüz Dernek dışına açıklanmamış ve/veya gerçek olmayan bilgilerin beyanında bulunmamak.
֍ 
Siyasi bir görüşü ve/veya faaliyeti Dernek içine taşımaya çalışmamak.
֍ 
Ülke değerlerini korumak, kültürel mirasa sahip çıkmak
֍ 
Dernek ve/veya üyelerini küçük düşürücü beyan ve/veya faaliyetlerde bulunmamak.
֍ 
Diğer Dernek üyeleri ile polemik yaratabilecek ve/veya küçük düşürücü beyan ve/veya faaliyetlerde bulunmamak.
֍ 
Dernek aidatlarını zamanında ve eksiksiz ödemek.
֍ 
Derneğe ait her türlü eşya, malzeme, donanım, vb. gereken azami dikkat ve özeni göstermek.
֍ Dernek ile ilgili konularda; gizli ve Dernek merkezi dışında toplanmamak, bu konularda istişare de bulunmamak.
֍ 
Dernek para ve imkânlarını tasarruf göstererek kullanmak.
֍ 
Dernek üyelerine gerekli saygı ve sevgiyi göstermek.
֍ 
Uyumlu, uzlaşmacı ve hoşgörülü olmak.
֍ 
Her türlü eğitim, çalışma, toplantı katılım çağrısına düzenli olarak katılım sağlamak. Mücbir sebepler dışında katılım sağlanamaması halinde ilgili birime öncesinde bilgi vermek.  Olağan toplantı, eğitim ve tüm katılım çağrılarına, 3 (Üç) hafta ve üstü olmak üzere uzun bir dönem boyunca katılınamayacağı sabit ise, mazeret sebebinin doğduğu andan itibaren en kısa süre içerisinde, mazereti Genel Sekretere yazılı olarak veya e-posta yolu ile bildirmek.

UYGULAMA
Madde 5.
Etik kurallar, Dernek yönetmeliği içerisindeki derneğe üyelik başvurusu yapan herkese imzalatılır ve bir nüshası üye adayına verilir.

DÜZENLEMELER
Madde 6.
Bu yönetmelik hükümleri ile mevcut tüzük hükümleri arasında çelişki olursa, mevcut Dernek tüzük hükümleri kullanılır.

YÜRÜRLÜK
Madde 7.
Bu yönetmelik Genel Kurul onayı ile yürürlüğe girer. Uygulamadan edinilen deneyimler kapsamında ulaşan görüşler esas alınarak Genel Sekreter önerisi, Yönetim Kurulu’nun uygun görüşü ve Genel Kurul’un Onayı ile güncellenir. Değişiklikler onay sürecinde tanımlanan usullerle yapılabilir. Yönetmelikte çıkan uyuşmazlıklar konusunda Dernek Tüzük hükümleri öncelik taşır.

YÜRÜTME
Madde 8.
Bu yönetmelik hükümlerini, Yönetim Kurulu ve/veya Disiplin Kurulu yürütür.
Bu yönetmelik 8 (Sekiz) maddeden ibarettir.

 

Copyright © Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

Copyright © 2021 - bmtder.com
Beceri Kazanma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

SORUMLULUK REDDİ
Bu yayının içeriğinden yalnızca Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Dışişleri Bakanlığının, AB Başkanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.