Gençlik Komisyonu

Gençlik Komisyonu Teşkili
Gençlik Komisyonu, 1 (Bir) Başkan, 2 (İki) Asıl ve 1 (Bir) Yedek Üyeden oluşur. Gençlik Komisyonu Üyeleri, dernek üyeleri arasından komisyon üyeliği için başvuru yapanlar arasından Genel Kurul veya Yönetim Kurulu tarafından gizli oyla seçilir. Gençlik Komisyonu görev süresi 3 (Üç) yıl ile sınırlıdır. Üyeliği sona eren Gençlik Komisyonu Başkanı ve Üyeleri tekrar seçilebilir. Gençlik Komisyonu kurulana kadar bu görev hiç komisyon ve kişi tarafından yerine getirilemez.
Genel Kurul’da aksine bir karar alınmadığı sürece Gençlik Komisyonu Başkanına ve Üyelerine huzur hakkı ücreti ve maaş ödenmez.

Gençlik Komisyonunun Görev ve Yetkileri
Gençlik Komisyonu, gençlerin, günün bilgisayar ve iletişim teknolojileri olanaklarını da kullanarak gelişmeleri ve farklı kültürler karşısında kimlik bunalımına düşmeden beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim almaları için çaba göstermek amacı ile kurulmuştur.
֍ Gençlik Komisyonu bu yönde araştırmalar yapacak, projeler geliştirecek, seminerler, konferanslar ve paneller düzenleyecek ve eğitici kurs programları hazırlamak,
֍ Sanayi ve hizmet sektöründeki kişi, kuruluş ve kurum temsilcileri ile gençlere yönelik ortak projeler üretmek için çalışmalar yapmak,
֍ Genç neslin kötü alışkanlıklar edinmemesi için çalışmalar yapmak,
֍ Gerekli hallerde, diğer komisyonlar ile işbirliği yapmak ve fikir alış-verişinde bulunmak ve ortak projeler hazırlamak ve Genel Sekreter onayına sunmak,
֍ Derneğin düzenlediği ve/veya düzenlenmesinde katkıda bulunduğu gençlere yönelik beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim-öğretim programlarını mevzuat ve akademik uygulamalar açısından incelemek, raporlar hazırlamak ve Genel Sekretere sunmak.

 

Copyright © Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

Copyright © 2021 - bmtder.com
Beceri Kazanma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

SORUMLULUK REDDİ
Bu yayının içeriğinden yalnızca Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Dışişleri Bakanlığının, AB Başkanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.