Ana Tüzük

 BECERİ KAZANDIRMA, MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM DERNEĞİ

ANA TÜZÜĞÜ

1. BÖLÜM

Kuruluş, Merkez ve Şubeler, Çalışma İlkeleri ve Amaçlar

Kuruluş
Madde 1.
Anayasamızın öngördüğü esaslara uygun olarak, Beceri Kazandırma, Mesleki Eğitim ve Öğretimlerin verilmesini sağlamak ve iş hayatını desteklemek amacıyla Yönetim Kurulu Üyelerinin ortak kararı ile kurulmuştur. Derneğin adı, Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’dir. Kısa adı BEKAMETEDER’dir.

Merkez ve Temsilcilikler
Madde 2.
Derneğin merkezi İzmir’dedir. Şubesi yoktur.
Gerekli görülen yerlerde Yönetim Kurulu Kararı ile Şube ve Temsilcilikler açılabilir.

Çalışma İlkeleri
Madde 3.
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Eğitim Derneği, çalışmalarında Anayasamızın öngördüğü esaslara bağlı hareket etmeyi başlıca görev bilir ve hiçbir siyasi görüş, düşünce ve politika ile uğraşmaz.
Derneğimiz, Türkiye Cumhuriyetimizin Anayasası, Türk medeni kanunu, dernekler kanunu, yönetmelik, genelge ve tebliğler doğrultusunda, demokratik düzen içerisinde bireylerin beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim almalarını sağlamak, dernek üyelerinin birlikteliklerini ticari, sınai, sosyal ve manevi güç birliği çerçevesinde, teknoloji, sermaye, iletişim, fikir alış verişi ve koordinasyonunu sağlayarak; zamanın hızlı değişim ve gelişmelerini yakından takip etmektir.

Çalışma Konuları ve Amaç
Madde 4.
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’nin çalışma konu ve amaçları şunlardır:
4.1. Ülkemizde hak ve adalet ölçülerine dayalı beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim kurallarının yerleşmesi ve ülkemizin insan çevre ve doğal kaynaklarının teknolojik yeniliklerle desteklenerek, hem ülkemiz hem de dünya insanlarının faydalanması adına, tüm ekonomik varlıkların en etkin biçimde kullanımı için sürekli olarak verimli ve kaliteli üretimini ve dağıtımını sağlayacak çevreye uyumlu ortamların teşkil edilebilmesini ve rekabet edilebilir halde bulunmasını sağlayacak bireyler yetiştirilmesini hedef alan politikaları desteklemek,
4.2. Bu çerçevede oluşan proje, görüş ve önerileri doğrudan parlamento, hükümet ve yabancı devlet yetkililerine, bu devletlerin Türkiye’deki temsilciliklerine, uluslararası kuruluşlara ve basın yayın aracılığı ile kamuoyuna ileterek, mesleki ve teknik eğitim ile alakalı, sermaye, düşünce, hareket ve faaliyet birliği oluşturmak,
4.3. Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda kurulmuş ve kurulacak olan tüm sivil toplum örgütleriyle, destek ve birliktelik sağlayarak, yeni ve etkin projeler üretip, toplumsal bilinç ve becerileri ekonomik faydaya dönüştürecek yapıları oluşturmak,
4.4. Düşük vasıflı çalışanların geliştirilmesi ve işgücündeki beceri düzeyinin artırılması yolu ile nüfus değişikliklerinden kaynaklı çalışan açığını azaltmak,
4.5. Mesleki nitelik kazanamadan yetişkin seviyesine gelmiş kişilere ikinci bir şans sunarak erken okuldan ayrılan yüksek orandaki kişi sayısına hitap edebilmek,
4.6. Fakirlik ve radikal gruplar arasındaki dışlanmanın önüne geçmek. Gençlerin ve yetişkinlerin eğitimi, gerek kişilerin becerilerini geliştirmede gerekse onlara aktif bir yurttaş ve kişisel özerklik yetisi kazandırmada rol üstlenmek,
4.7. İşgücü piyasalarını ve göç nüfusunu toplumla bütünleştirebilmek. Bu bağlamda Gençlerin ve yetişkinlerin eğitimi, dil eğitimi gibi bütünleşmeye ön ayak olacak uygun eğitim, öğretim, kurs, seminer, konferans, panel ve benzeri imkânları sunmak,
4.8. Yaşam boyu öğrenmeye olan katılımı artırmak,
4.9. Üyelerimizin ve toplumun eğitim ve kültür düzeylerinin gelişmesini, teknoloji, fikir alışverişi ve koordinasyonunu sağlayarak daha ileri bir düzeye ulaşmasına yardımcı olmak,
4.10. Öğrenme ve öğretmenin temel bir hak olduğu bilincinden hareketle; her düzeyde, beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim ve öğretim alanındaki farklı yaklaşım ve uygulamaları kendi çalışma alanı içerisinde görerek, alternatif modeller üzerinde araştırma yapmak, yeni modeller geliştirmek, bunları uygulamak, mevcut uygulamalara yardımcı olmak, desteklemek  ve yaygınlaştırmak,
4.11. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,
4.12. Araştırma ve geliştirme projeleri hazırlamak. Gerekli görüldüğünde bu projeleri gerçek ve tüzel kişilerle fikir teatisinde bulunmak. Bununla ilgili olarak iş hayatını desteklemek ve kişisel gelişimlerini sürdürmeleri için çalışmalar yaparak üyeler arasında dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlamak,
4.13. Ülkemizde bulunan yaklaşık 5 milyon civarında göçmen ve sığınmacı (Birleşmiş Milletlere bağlı Ekonomik ve Sosyal İşler Organizasyonu (DESA), yayınladığı son raporda, Türkiye’deki mülteci ve göçmen toplam sayısının 2019 yılı itibarı ile 5 milyon 678 bin 800 kişiye ve yaş ortalamasının 32,4 olarak açıklamıştır. Ayrıca 31 Mart 2019 tarihi itibariyle Türkiye’de geçerli çalışma izni bulunan Suriyeli sayısının 31 bin 185 olduğunu açıklamış olup özel bir “misafir” statüsü verilerek “geçici koruma” sağlanmış olan ve çalışma izni olmayan diğer kişilerin etnik ve sosyoekonomik farklılıkları dikkate alınarak kapsayıcı teknik ve mesleki eğitimler araştırmak, planlamak ve düzenlenmesini sağlanacak bu şekilde kendilerine, ailelerine, yaşadıkları topluma ve ekonomiye katkı vermelerini sağlamak,
4.14. Mesleği olmayan kişilerin teorik ve pratik, eğitim ve öğretim metotlarını teknolojik alt yapı ile destekleyerek meslek sahibi olmalarını ve istihdam edilmelerini sağlamak,
4.15. Mesleğinde yetersiz kişilerin mesleki bilgilerini teorik ve pratik, eğitim ve öğretim metotlarını teknolojik alt yapı ile destekleyerek mesleki gelişimlerini sağlayarak iş hayatında nitelikli ve sertifikalı çalışanlar olarak mesleklerinde çalışmalarına devam etmelerini sağlamak,
4.16. Yetişkin eğitimine yönelik araştırma ve analiz çalışmalarının yapmak, eğitim kalitesini arttırmak, katılımların önündeki engelleri belirlemek, engellerin kaldırılmasını sağlamak ve desteklemek,
4.17. Öğrenme neticelerinin tanınması ve geçerliliği hususunda gerekli önlemleri almak,
4.18. Sürekli gelişen ve kendini yenileyen teknolojiye uygun eğitim ve öğretim alanları oluşturmak,
4.19. İşgücü piyasasının nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak ve işsizlerin daha nitelikli eğitim alabilmelerini sağlamak,
4.20. Çalışan ve çalışmayan kişilere, kişisel gelişim eğitimleri verilerek kişisel gelişmelerine katkı sağlamak,
4.21. Gelen istek ve talepler neticesinde yeni beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim kursları açılması sağlamak,
4.22. Kişi, kuruluş ve kurumlardan gelen istek ve talepler neticesinde derneğin hizmet verdiği konularla alakalı danışmanlık hizmeti vermek,
4.23. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yapılan araştırmalar neticesinde iş kazalarının yüzde 50 (Elli)’sinin kolaylıkla önlenebilir kazalar, yüzde 48 (Kırk sekiz)’inin ise sistemli bir çalışma ile önlenebileceğinin bilincinde olan Derneğimiz bu konuda çalışanlarımız, üyelerimiz, hizmet verilen kişi, kuruluş ve kurumlarda bahsi geçen iş kazalarının konunun tarafı olan tüm sanayiciler, tüm meslek odaları ve mesleki kuruluşlar, tüm sivil toplum örgütleri, tüm üniversitelerimizin ile işbirliği yapacaktır,

4.24. İş ve Meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla hazırlanan tüm projelere destek vermek, Çalışma hayatında sakat kalan veya vefat eden tüm emekçilere gerek maddi gerek manevi olarak destek olmak,

4.25. Derneğimiz kuruluşunu takip eden 2 (İki) yıl sonunda gerekli izinler alınarak dernek çalışanları, dernek üyeleri sayısı kadar Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği olarak acı bir kaybımız olan çalışma arkadaşımız Ümit Deveci adına Orman kurulacaktır.

Amaçları Gerçekleştirme
Madde 5.
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği amaçlarını gerçekleştirmek için;
5.1. Üye kaydeder,
5.2. Üyelerini, ülke yararı ve gelişmeleri için gerekli çalışmaları yapmaya teşvik eder ve yardımcı olur,
5.3. Başarılı eğitimciler ile başarılı öğrencileri ya da eğitim ile ilgili bilimsel çalışmaları özendirici girişimlerde ve destek de bulunur, bunları ödüllendirir,
5.4. Teknik, kültürel, ticari ve sosyal alanlarda gerekli proje çalışmaları gerçekleştirir, özel ve resmi kuruluşlarla işbirliği yapar,
5.5. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurar ve işletir,
5.6. Ülke içinde ve dışında fuarlar, sergiler, paneller, seminerler, kurslar, eğitimler, geziler ve açık oturumlar düzenler, katılır veya üyelerin benzer etkinliklere katılmasını teşvik eder ve yardımcı olur,
5.7. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim ve öğretim çalışmaları düzenler,
5.8. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapar,
5.9. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür ve/veya işbirliği yapar,
5.10. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturur,
5.11. Yerli ve yabancı bilumum odalar, birlikler, kooperatifler, vakıflar, dernekler, işçi ve işveren sendikalarından, mesleki kuruluşlar ve benzerleri ile doğrudan veya dolaylı olarak işbirliği yapar, maddi yardım alır ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunur,
5.12. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapar veya yardımlaşır,
5.13. Amaçlarının gerçekleşebilmesi için yazılı, görüntülü ve sesli yayın organlarından istifade ederek toplantılar, seminerler, açık oturumlar, kurslar, konferanslar, eğitimler düzenler, süreli ve süresiz yayın organları çıkarır. Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, KOSGEB gibi yerli ve yabancı kurumların katkı sağladığı projeler hazırlar ve hayata geçirir,
5.14. Dernek amacına uygun olarak menkul ve gayrimenkuller alabilir, bunlar üzerine leh ve aleyhinde iştirak hakkı, kira, şufa, ipotek, rehin, bedelsiz olarak devir ve temlike, fekke ve terkine karar verebilir. Yönetim kurulunca bu muameleler hakkında karar alınması şarttır,
5.15. Amacına uygun alanlarda tahsil ve araştırma bursları verir. İlmi araştırmalar yaptırabilir veya bu tür araştırmalara ayni veya nakdi yardımda bulunabilir,
5.16. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak için yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul eder. Kanunlar çerçevesinde ve yönetim kurulunun izni dâhilinde bu işlemi gerçekleştirir. Gerektiğinde üyeler aracılığıyla fakir ve muhtaçlara ayni ve nakdi yardımlarda bulunur,
5.17. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurar,
5.18. Rehin ve ipotek karşılığı ödünç para alabilir,
5.19. Gerekli izinler alınmak şartıyla ülkemizin önemli sorunlarından biri olan işsizlik sorunu için iş alanı bulma ve işçi istihdamı konusunda faaliyet gösteren kuruluşlar kurar ve bizzat kendisi istihdam konusunda faaliyet yapar,
5.20. İşsizlik sorununun giderilmesi, beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim ve istihdama yönelik çalışmalarda bulunan kişi ve kuruluşlara ayni ve nakdi yardımlarda bulunur,
5.21. Yurtiçinde ve yurtdışında iktisadi işletmeler ve şirketler kurabilir, mevcut şirketlere ortak olabilir, şirket hisselerini devralabilir, devredebilir,
5.22. Dernek, amaçlarını yerine getirmek için vakıf tesis edebilir. Federasyon kurabilir veya kurulu bir federasyona katılabilir, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurabilir. Bunu genel kurul kararıyla yapabilir. Genel kurul yönetim kuruluna yetki verebilir.
5.23. Üyelerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gerekli çalışmalar yapar. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenler veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlar,
5.24. Ortak ilgi alanları olan üyeleri bir araya getirerek proje ve uzmanlık grupları, üyelerin özel ilgi alanlarını değerlendirecek hobi grupları oluşturur. Bu grupların aktiviteler düzenlemesini sağlayarak üyelerin çok yönlü gelişimini hızlandırır. Bu grupların kendi web siteleri, kendi logoları ve kendi icra kurulları olabilir ve kendi icra kurullarında aldıkları kararlarla aktivitelerini tüzüğümüz dahilinde yönlendirebilirler. Bir alt grup yönetim kurulu kararı ile kurulur, grubun icra kurulu üyeleri de yine yönetim kurulu kararıyla oluşur,
5.25. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarır,
5.26. Ayrıca, faaliyetlerinin usul ve esasları ile diğer hususları yönetim kurulunca hazırlanan bir yönetmelikle genişletebilir,
5.27. Dernek siyasi faaliyetlerde bulunmaz ve siyasi faaliyetlere alet olmaz.  Dernekler kanunun yasakladığı faaliyetlerden kaçınır.

2. BÖLÜM

Üyelik, Üyeliğe Girme, Çıkma ve Çıkarılma

Üyelik
Madde 6.
Derneğin Asıl ve Misafir üye olmak üzere 2 (İki) çeşit üyesi vardır. Ayrıca Genel Kurul kararı ile Onursal Üyelik (Madde 6.3. Onursal Üye) ve Onursal Başkanlık (Madde 6.4. Onursal Başkan) unvanları verilebilir.

6.1. Asıl Üye
Dernek Genel Kuruluna katılma ve oy kullanma, Dernek organlarına seçilme ve görev yapma hakkı olan Aday ve Yeterlilik Kurulu tarafından asıl üyeliğe kabul edilen tüzel ve gerçek kişilerdir. Bu gruptaki üyeler Dernek komisyon, komite ve çalışma gruplarında görev alabilirler. Üyeler Yönetim Kurulu tarafından tanımlanmış Dernek giriş ücretini ve yıllık üye aidatını ve Dernek giderlerine katkı payını öder.
Asıl Üyelik iki gruba ayrılmıştır;
6.1.1. Tüzel Kişi Üyelik
6.1.2. Gerçek Kişi Üyelik
Bu gruba üye olarak kabul edilmek için aşağıdaki koşulları başvuru sahibinin taşıması gerekmektedir;

6.1.1. Tüzel Kişi Üyelik Başvuru Şartları
6.1.1.a. Üyelik için Genel Kabul Şartlarına haiz olmak
6.1.1.b. Derneğin amaç ve hedeflerini kabul etmek,
6.1.1.c. Derneklere üye olma hakları sürekli veya süreli olarak kısıtlanmamış olmak,
6.1.1.d. Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim dallarında Dernek ile çalışmalarda bulunma beyanatını vermek,
6.1.1.e. Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kaydının bulunması,
6.1.1.f. ISO-9001 “Kalite Yönetim Sistemi”, ISO-14001 “Çevre Yönetim Sistemi” ve ISO 45001 “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” belgelerinden başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan en az birisine sahip olmak,
6.1.1.g. Dernek Genel Kurulunca kabul edilen/edilecek olan Mesleki Davranış ve İş Ahlakı Kurallarına uymayı kabul etmiş bulunmak ve Üye Kabul Yönetmeliğini, Etik Kurallar Yönetmeliğini okuyup, kabul ettiğine dair imza altına almak,
6.1.1.h. Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’ne üye olmak istediğine dair, imzalı Dernek Üyelik Başvuru Formu vermek.

6.1.2. Gerçek Kişi Üyelik Başvuru Şartları
6.1.2.a. Üyelik için Genel Kabul Şartlarına haiz olmak,
6.1.2.b. Medeni Kanununun öngördüğü “fiil ehliyetine” sahip olmak (18 yaşını bitirmiş ve medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak),
6.1.2.c. Derneklere üye olma hakları sürekli veya süreli olarak kısıtlanmamış olmak,
6.1.2.d. Derneğin amaç ve hedeflerini kabul etmek,
6.1.2.e. T.C. vatandaşı olmayan kişiler için, Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olmak,
6.1.2.f.Dernek Yönetim Kurulunca hazırlanan, kabul edilen/edilecek olan Üye Kabul Yönetmeliğini, Etik Kurallar Yönetmeliğini Mesleki Davranış ve İş Ahlakı Kurallarına uymayı kabul etmek,
6.1.2.g. Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’ne üye olmak istediğine dair, imzalı Dernek Üyelik Başvuru Formunu doldurmak,
6.1.2.h. Dernek üyeliğinde din, dil, ırk ve cinsiyet ayırımı yapılmaz.

6.2. Üyelik İşlemleri
Dernek Yönetim Kurulu veya Şube Yönetim Kurulu, başvuru sahiplerinin yazılı üyelik başvurusunu ve belgelerini Aday ve Yeterlik Kuruluna iletecek ve Dernek üyeliğine başvuru sahibi Tüzel ve Gerçek Kişilerin Asıl Üyeliğe kabulü veya ret edilmesi Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’nin Üye Kabul Yönetmeliğine uygun şekilde değerlendirdikten sonra en geç 30 (Otuz) gün içinde karara bağlanacak ve sonuç yazılı olarak başvuru sahibine bildirilecektir.  Üyeliğe kabul kararının toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile alınması zorunludur. Adayın Yönetim Kurulu kararıyla Dernek üyeliğine kabul edilmesi ve giriş ücretinin en geç 30 (Otuz) gün içinde ödenmesi kaydıyla üye kayıt işlemleri tamamlanır. Giriş aidatının belirlenen sürede ödenmemesi halinde, üyelik başvurusu geçersiz sayılacak ve üyelik başvurusunda teslim ettiği evrak, belge, fotoğraf, doküman vb. teslim tutanağı ile kendisine teslim edilecektir. Üyeliği kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin itirazı varsa, kesin karar için durum Genel Kurula sunulur. Genel Kurulun kararı kesindir.
Yukarıdaki şartlara sahip olsalar bile, Dernekler Kanununun üyelik için aradığı koşulları taşımayan Tüzel ve Gerçek Kişiler, Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’ne üye olamazlar. Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’nin şubesi açıldığında Dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok 30 (Otuz) gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

6.3. Asıl Üyelerin Görev ve Yetkileri
6.3.a. Mevzuatın kendisine verdiği görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
6.3.b. Dernek toplantılarına katılmak ve görüşlerini bildirmek,
6.3.c. Üyelik aidatlarını zamanında ödemek,
6.3.d. Üyesi olduğu Dernek tanıtımını yapmak,
6.3.e. Dernek adını lekeleyici ve itibarını zedeleyici işler ve uygulamalardan uzak durmak,
6.3.f. Dernek Genel Başkanının vereceği diğer görevleri yürütmek.

6.4. Misafir Üye
Dernek Genel Kurul toplantılarına oy hakkı olmadan katılan (ayrı bir bölümde izleyebilirler) Dernek organlarında ve uzmanlık komiteleri ile Dernek komisyon, komite ve çalışma gruplarında görev alamayan üye grubudur. Bu üye grubu Dernek haberleşme ağında yer alır Dernek etkinliklerine katılabilir ve koşulları sağlaması kaydı ile talebi halinde Asıl Üyelik statüsü kazanabilir. Bu durumda giriş aidatı ile yıllık üyelik aidatını ödemek zorundadır. Bu gruba üye olarak kabul edilmek için 6.4.a. bendindeki koşulları başvuru sahibinin taşıması gerekmektedir.
6.4.a. Misafir Üye Koşulları: Mesleki ve Teknik Eğitim dalında çalışan, emekli olmuş resmi ve/veya özel okullarda, eğitim kurumlarında konu hakkında bilgi sahibi olan, ilgi duyan ve Dernek çalışmalarını takip etmek isteyen tüm gerçek ve tüzel kişilerden oluşur.

6.5. Onursal Üye
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitime ve Dernek faaliyetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesini ve işleyişine maddi ve/veya manevi katkıları olan Gerçek ve Tüzel Kişilere, Dernek Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun kararı ile Onursal Üyelik payesi verilebilir.
Onursal Üyelerin dernek organları ile ilgili seçme ve seçilme hakkı yoktur. Dernek toplantılarına oy hakkı olmadan (ayrı bir bölümde izleyebilirler) katılabilirler. Onursal Üyeler aidat ödemezler.
Onursal Üyelik payesi, Asıl veya Misafir Üye olanlara verildiği taktirde, Asıl veya Misafir Üyelik statüsünü değiştirmez.
Yönetim Kurulu, Onursal Üye olmak için gerekli görülen şartların ortadan kalkması, Onursal Üyelik Payesi verilen kişilerin yüz kızartıcı herhangi bir suç işlemesi, kanunlar ve yasalar önünde hakkında suçlayıcı herhangi bir şikayet ve dava açılması halinde, Onursal Üyeliğin askıya alınmasına ve/veya sona ermesine her zaman oyçokluğu ile karar verebilir.

6.6. Onursal Başkan
Dernek başkanlığı yapmış olup derneğe önemli maddi ve/veya manevi katkıları bulunanlardan Genel Kurul tarafından uygun görülenlere Onursal Başkanlık payesi verilir.
Buna ilişkin oylama; Dernek başkanlığının istifa vb. nedenle boşalması durumunda yapılacak ilk Genel Kurulda, başkanlığın Genel Kurulda Yönetim Kurulu değişikliği sonucunda meydana gelmesi durumunda aynı Genel Kurulda yapılır. Ayrıca Dernek Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun kararı ile her zaman bu unvan verilebilir. Onursal Başkan/Onursal Başkanlar Dernek Yönetim Kurulu toplantılarına katılıp görüş bildirebilir, ancak oy kullanamazlar, ayrıca Dernek Organları ile ilgili seçme ve seçilme hakkı olmayan gerçek kişilerdir.
Ayrıca Onursal Başkanlar, Dernek faaliyet konusu ve amacı ile ilgili ihtiyaç duyulan ve belirli bir bilgi ve tecrübe gerektiren konularda, Yönetim Kurulu’nun talebi üzerine sözlü ya da yazılı görüş sunar, Dernek faaliyetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesini temin etmek üzere gerekli olan fikri desteği sağlar. Onursal Başkanlarının aidat ödeme zorunluluğu yoktur.
Yönetim Kurulu, Onursal Başkan olmak için gerekli görülen şartların ortadan kalkması, Onursal Başkan Payesi verilen kişilerin yüz kızartıcı herhangi bir suç işlemesi, kanunlar ve yasalar önünde hakkında suçlayıcı herhangi bir şikayet ve dava açılması halinde, Onursal Başkanlığın askıya alınmasına ve/veya sona ermesine her zaman oyçokluğu ile karar verebilir.

6.7. Üyelik Aidatı
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği Üyeleri her Bütçe Yılı için Dernek Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda üyelik aidatı öderler. Derneğe üye olmak üzere başvuranlardan 1 (Bir) defaya mahsus alınacak giriş ücreti de Yönetim Kurulunca belirlenir.
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim almak isteyen üyelerin maddi koşullarının çok iyi durumda olmadığını gözlemleyen Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği Yönetim Kurulu dernek giriş ücretini, yıllık üye aidatını ve dernek giderlerine katkı payını üyelerini maddi olarak zorlamamak için şu şekilde belirlemiştir;
6.7.1.Tüzel Kişi Üyelik Ödemeleri
Giriş ücreti: 100,00 TL
Yıllık üye aidatı: 1.200,00 TL
Dernek giderlerine katkı payı: 100,00 TL
6.7.2.Gerçek Kişi Üyelik Ödemeleri
Giriş ücreti: 1,00 TL
Yıllık üye aidatı: 12,00 TL
Dernek giderlerine katkı payı: 12,00 TL

6.8. Üyeliğe Girme
Tüzel Kişiler için madde 6.1.1. (6.1.1. Tüzel Kişi Üyelik Başvuru Şartları), Gerçek Kişiler için 6.1.2. (6.1.2. Gerçek Kişi Üyelik Başvuru Şartları) maddelerinde belirtilen şartlara haiz ve madde 6.7. (6.7. Üyelik Aidatı)ye göre üyelik aidatı ödemeyi yüklenenler, ilk yıl aidatı ile 1 (Bir) defaya mahsus alınan giriş ücretinin ödendiğine dair alındı belgeleri ile Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği Genel Merkezine üye olmak için, yazılı olarak başvururlar. Aday Yeterlilik Kurulu bu üyelik başvurularını en fazla 30 (Otuz) gün içinde olumlu veya olumsuz karara bağlar ve sonucu ilgiliye tebliğ eder. Üyeliğe kabul edilmeyenlerin yatırmış oldukları ilk yıl aidatları ve giriş ücretleri kendilerine iade olunur.

6.9. Üyelikten Çıkma
Üyeler, diledikleri zaman üyelikten ayrılma isteklerini bir dilekçe ile yönetim kuruluna yazılı olarak bildirerek dernekten ayrılabilir. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

6.10. Üyelik Hakları
6.10.a. Hiçbir kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye, yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
6.10.b. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler arasında, dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı yoktur. Tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz.
6.10.c. Üyeler, Dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler.
6.10.d. Her üye, derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici ya da engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.
6.10.e. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.
6.10.f. Dernekten çıkan ya da çıkarılan üye, dernek mal varlığında hak iddia edemez.
6.10.g. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır ve üye, oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal Üyelerin, Onursal Başkanların ve Misafir Üyelerin oy hakkı yoktur.

6.11. Üyelikten Çıkarılma
Yönetim Kurulu kararı ile:
6.11.a. Kanunlara, dernek tüzüğüne aykırı veya amaca zarar verici hareket edenler,
6.11.b. Üyelik için kanunda ya da tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.
6.11.c. Dernekten yetki almaksızın derneği yükümlülük altında bırakanlar, temyiz kudretini kaybedenler,
6.11.d. Üyelik aidatını 6 (Altı) ay içerisinde mazeretsiz ödemeyenler,
6.11.e. Madde 6.1.1. ve Madde 6.1.2.’de belirtilen şartları kaybedenler,
6.11.f. Kanunlara, Genel kurul kararlarına, dernek tüzüğüne ve dernek amaçlarına zarar verici hareket edenler,

üyelikten çıkarılır ve dernekle ilgileri kesilir.
Madde 6.11.d bendine göre üyelikten çıkarılanlardan tekrar üye olmak isteyenler, birikmiş aidat borçlarını ödediklerine dair alındı belgeleri ile Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği Yönetim Kuruluna yazılı olarak başvururlar. Bu kişiler Yönetim Kurulu kararı ile yeniden üyeliğe alınabilirler.

Madde 6.11.d bendine göre üyelikten 2 (İki) kere çıkarılanlar bir daha üyelik başvurusunda bulunamazlar.

6.12. Üyelikten Çıkarılmaya İtiraz
Üyelikten çıkarılanlar,
6.12.a. Çıkarma kararının kendilerine tebliğinden itibaren 30 (Otuz) gün içerisinde Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği Yönetim Kuruluna yazılı olarak başvurarak, haklarındaki kararın yeniden incelenmesini isteyebilirler.
6.12.b. Yönetim Kurulu, kararında direndiği takdirde, üyenin Dernek Genel Kuruluna itiraz hakkı saklıdır.
6.12.c. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, önceden derneğe yaptıkları yardım ve aidatları geri isteyemezler.
6.12.d. Dernekten çıkarılanların toplanacak ilk genel kurulda kendilerini savunma ve itiraz etme hakları vardır. Genel Kurul sonucu alınan karar kesindir.

3. BÖLÜM

Genel Kurul Toplantısı

Dernek Genel Kurul Toplantısı
Madde 7.
Genel Kurul toplantıları 2 (İki) şekilde yapılmaktadır;
7.a. Olağan Genel Kurul Toplantısı
Genel Kurul 3 (Üç) yılda 1 (Bir) Ocak ayı içinde olağan olarak toplanır.
7.b. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Olağan üstü genel kurul toplantısı yönetim veya denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek asıl üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Olağan üstü genel kurul toplantısı, olağan genel kurul toplantısı gibi yapılır.

7.1. İlk Genel Kurul Toplantısı
Derneğin kuruluş bildiriminde, tüzüğünde ve diğer belgelerinde kanuna aykırılık veya noksanlığın bulunmaması ya da kanuna aykırılık ve noksanlığın verilen süre içinde giderilmesi durumda, keyfiyetin derneğe yazılı olarak valilik tarafından bildirilmesinden itibaren altı ay içinde derneğin ilk genel kurul toplantısını yapması ve organlarını oluşturması zorunludur (TMK Md. 60, 61, DY. Md.12).
İlk genel kurul toplantısı gizli oylama (Gizli oylama; toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.) ile yapılır. Genel Kurul Toplantısına katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile karar verilir.
İlk genel kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede yapılmamış ve zorunlu organların oluşturulmamış ol­ması, derneklerin kendiliğinden sona erme nedenlerinden biridir. Bu durumda her ilgili, sulh hâkiminden, derneğin kendiliğinden sonra erdiğinin tespitini isteyebilir (TMK Md. 87).

7.2. Genel Kurul Toplantısına Çağrı ve Erteleme
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin listesini düzenler. Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 (On beş) gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi, mahalli bir gazetede ilan edilmek, telefon edilmek ve elektronik posta gönderilerek duyurulması suretiyle toplantıya çağrılırlar. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman 7 (Yedi) günden az, 60 (Altmış) günden çok olamaz.
Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, usullere uygun olarak üyelere duyurulur. 2’inci (İkinci) toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren, en geç 6 (Altı) ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler 2’inci (İkinci) toplantıya, usullere uygun olarak yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı 1 (Bir) defadan fazla geri bırakılamaz.

2’inci (İkinci) toplantı çoğunluk aranmaksızın hazır bulunan üyelerle açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak bu 2’inci (İkinci) toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayıları toplamının 3 (İki) katından az olamaz. Genel Kurulda kararlar, aksine hüküm olmadıkça, toplantı salonunda bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.
Genel kurul toplantıları, yönetim kurulunca başka bir yer belirtilmedikçe dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

7.3. Genel Kurula ve Oylamalara Katılma
Dernek genel kurulu, derneğe kayıtlı asıl üyelerden teşekkül eder. Genel kurulun toplantı gününden 3 (Üç) ay öncesi kadar aidatını ödemeyenler, toplantı nisabında göz önüne alınmaz ve oy kullanamazlar. Aidatını ödemeyen üyeler dinleyici olarak toplantıya katılabilir, dilek ve temennide bulunabilirler. Dernek, tüzüğünün onaylandığı tarihi takip eden 6 (Altı) ay içinde ilk genel kurul toplantısını (Madde 7.1. İlk Genel Kurul Toplantısı) yapar.

7.4. Oy Kullanma ve Karar Alma Şekli
Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen, listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Genel Kurul’da her üyenin 1 (Bir) oy hakkı vardır, bu oy başkası tarafından kullanılamaz. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Misafir Üyelerin (Madde 6.4. Misafir Üye), Onursal üyelerin (Madde 6.5. Onursal Üye)ve Onursal Başkanların (Madde 6.6. Onursal Başkan) oy hakkı yoktur. Misafir Üyeler, Onursal üyeler ve Onursal Başkanlar oylamaya nezaret edebilirler.
Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, Dernek Genel Başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılma hakkı olan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir. Toplantılarda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

7.5. Genel Kurul Toplantı Sonucu
Genel kurul toplantısını izleyen 30 (Otuz) gün içinde yeni seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları, dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

7.6. Genel Kurul Toplantı Sonuç Bildirimi
Bildirimin yapılmasından yönetim kurulu başkanı sorumludur. Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen 1 (Bir) yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir.

7.7. Genel Kurul Toplantı Sonuç Bildirimi Verilme Yöntemi
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’nin genel kurul sonuç bildirimlerini, derneklerin vermekle yükümlü oldukları her türlü bildirim ile beyanname bildirimlerinin elektronik ortamda yapılması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve istatistiki bilgilerin kısa sürede sorgulanarak raporlanması amacıyla Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan elektronik bildirim sistemi olan DERBİS (Dernekler Bilgi Sistemi) sistemi üzerinden verilecektir/vermektedir.
Elektronik ortamda beyanname ve bildirimleri doldurma yetkisi, dernek başkanına dernek yönetim kurulu kararı ile verilir. Dernek başkanı, derneğin merkezinin bulunduğu yerin valiliğine, dernek karar defteri ve konuya ilişkin olarak alınmış yönetim kurulu kararı fotokopisi ile yazılı olarak başvurur.  Dernek tarafından elektronik ortamda beyanname ve bildirimleri doldurma yetkisi verilen ve kapalı zarf alan dernek başkanının değişmesi halinde, değişiklik mülki idare amirliğine bildirilir, daha önce verilen kullanıcı kodu, parola ve şifre iptal edilir. Derneğin talebi üzerine yeni kullanıcı kodu, parola ve şifre verilir.

7.8. Genel Kurul Kararlarına İtiraz Yolları
Dernek üyeleri, derneğin hükmi şahsiyeti ile üyenin kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınacak kararların oylamasına iştirak edemezler.
Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan Genel Kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden itibaren 1 (Bir) ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye ilgili kararı öğrenmesinden başlayarak 1 (Bir) ay içinde ve her halde karar tarihinden itibaren 3 (Üç) ay içinde mahkemeye başvurarak Genel Kurul kararının iptalini talep edebilir.
Derneğin diğer organlarının kararlarına karşı, dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz.
Kanuna göre Genel Kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı haller saklıdır.

4. BÖLÜM

Dernek Organları, Görev ve Yetkileri

Dernek Organları
Madde 8.
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’nin yönetsel yapılanmasında Dernek zorunlu organları aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır;
֍ Genel Kurul
֍ Yönetim Kurulu
֍ Denetim Kurulu
Bu organlara ek olarak Dernek çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi ve Yönetim Kurulu’nun çalışmalarına destek olunması için aşağıdaki yapısal birimler oluşturulmuş/oluşturulacaktır.
֍ Disiplin Kurulu
֍ Etik Kurul
֍ Aday ve Yeterlilik Kurulu
Dernek faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesine destek olmak üzere ilave Dernek Kurulları ve Uzmanlık Komiteleri Dernek üyelerinin önerisi Yönetim Kurulu’nun kararı ile kurulabilir veya mevcutlar kuruluş yapısından çıkarılabilir.

8.1. Genel Kurul
Dernek en üst karar organıdır.
8.1.1. Genel Kurulun Teşkili
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’nin merkez ve şubelerine kayıtlı Asıl Üyeleri’nden oluşur. Genel Kuruluna Dernek Genel Başkanı (Dernek Yöneticisi) başkanlık yapar. Genel Kurul 3 (Üç) yılda 1 (Bir) kez Ocak ayında olağan olarak ve gündemli toplanır. Yönetim ve Denetim Kurullarının gerek gördüğü hallerde veya asıl üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağan üstü olarak da toplanır. İlk toplantıda üyeler arasında görev bölümü karara bağlanır. Toplantı günleri kurulca tespit edilir. Toplantılarda salt çoğunluk aranır ve mevcudun salt çoğunluğu ile karar verilir.
Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de yerine getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından 1 (Bir) ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine Mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından seçeceği 3 (Üç) kişiyi 1 (Bir) ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.
Genel Kurul’da aksine bir karar alınmadığı sürece Genel Kurulu teşkil eden kişilere huzur hakkı ücreti ve maaş ödenmez.
8.1.2. Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri
Genel Kurul’un görev ve yetkileri Dernek Tüzüğü Madde 24’de belirtilmiştir. Bu kapsamda;
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır;
8.1.2.a. Dernek organlarının seçilmesi,
8.1.2.b. Yönetim Kurulu Üyelerini 3 (Üç) yıllık 1 (Bir) süre için seçer (üyeliği sona eren Yönetim Kurulu Üyesi tekrar seçilebilir),
8.1.2.c. Denetleme Kurulu Üyelerini 3 (Üç) yıllık bir süre için seçer (üyeliği sona eren Denetleme Kurulu Üyesi tekrar seçilebilir),
8.1.2.d. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi ve onaylanması,
8.1.2.e. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
8.1.2.f. Dernek diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
8.1.2.g. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
8.1.2.h. Dernek şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
8.1.2.ı. Dernek ilgili federasyonlara katılması veya ayrılmasına ilişkin kararları almak,
8.1.2.i. Dernek uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışında dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması kararlarını almak,
8.1.2.j. Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’nin vakıf kurması,
8.1.2.k. Yönetim kurulunca Dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
8.1.2.l. Yönetim Kurulu çalışma (faaliyet) raporunu ve Denetim Kurulu raporlarını görüşmek ve Yönetim ve Denetim Kurulunu ibra etmek,
8.1.2.m. Dernek amacı doğrultusunda, yapılacak faaliyet ve etkinlikleri için yönetim kuruluna, komisyon kurması, faaliyet belirlemesi için yetki vermesi,
8.1.2.n. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
8.1.2.o. İlgili makamlardan izin almak kaydıyla Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’nin kurs ve seminer düzenleyebilmesi veya kurs ve seminer düzenlemesi amacıyla kişi ve kuruluşlara yetki vermesi,
8.1.2.ö. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
8.1.2.p. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
8.1.2.r. Dernek Genel Başkanına yapılacak ödeme miktarının belirlenmesi,
8.1.2.s. Dernek Yönetim Kurulu’na yapılacak ödeme miktarının belirlenmesi,
8.1.2.ş. Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’nin fesih edilmesi,
8.1.2.t. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevlerin yerine getirilmesi,
8.1.2.u. Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’nin en yetkili organı olarak Dernek’e ait diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
8.1.2.ü. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

8.2. Yönetim Kurulu
8.2.1. Yönetim Kurulunun Teşkili
Yönetim Kurulu 5 (Beş) Asıl, 5 (Beş) yedek üyeden teşkil edilmek üzere, genel kurulda gizli oy ile 3 (Üç) yıl için seçilir. Yönetim Kurulu Temsil görevi, yönetim kurulunca, üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilebilir. Yönetim Kurulu Temsil görevi, yönetim kurulunca, üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilmediği durumlarda veya Yönetim Kurulu Üyeleri arasında anlaşma sağlanamadığı durumlarda Dernek Genel Başkanı Yönetim Kurulunu Temsil görevini yerine getirir. Yönetim Kurulu toplantılarına katılır. Oy hakkını saklı tutar. Sadece oylama sonucu eşit çıkan oylamalarda oy kullanabilir.

Üyeliği sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri tekrar seçilebilir. Yönetim Kurulunun oluşturulmasında temsilde adalet prensibi kapsamında mümkün olduğunca temsil edilen tüm sektör – alt sektörlerden temsilcilerin yer almasına özen gösterilir. Asıl üyeliklerden boşalma olduğu taktirde en çok oy alandan başlamak üzere yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Art arda özürsüz olarak 3 (Üç) toplantıya katılmayan, Yönetim Kurulu üyeliği vasıflarını yerine getirmeyen, üyelik görevlerini aksatan, dernek adını lekeleyici hareketlerde bulunan, üyelik için kanunda ya da tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenler, diğer Dernek Yönetim Kurulu Üyelerinden veya Dernek Genel Başkanından yazılı yetki almaksızın derneği yükümlülük altında bırakanlar, temyiz kudretini kaybedenler, kanunlara, genel kurul kararlarına, dernek tüzüğüne ve dernek amaçlarına zarar verici hareket edenler, verilen yetkileri şahsi menfaatlerinde kullananlar, Yönetim Kurulunu oluşturan diğer üyelerin salt çoğunluğunun sağlanması koşulu ile (Katılan üyelerin oylarının eşit olması halinde Dernek Genel Başkanı’nın oyu 2 (İki) oy kabul edilir) Yönetim Kurulu üyeliğinden çıkarılır ve dernekle ilgileri kesilir. Bu kişilerin Yönetim Kuruluna tekrardan geri dönmesi, derneğe ait diğer kurullara asıl üye veya yedek üye olması, dernek komisyonlarında görev alması, dernek asıl üyesi, dernek misafir üyesi, dernek onursal üyesi olamazlar. Dernek Yönetim Kurulu üyeliğinden çıkartılma Dernek Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğu ile alınması sonrasında üyelikten Dernek Yönetim Kurulundan çıkarılma kararının kendilerine tebliğinden itibaren 30 (Otuz) gün içerisinde Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği Genel Başkanına yazılı olarak başvurarak, haklarındaki kararın yeniden incelenmesini isteyebilir. İtiraz etme hakkı olan süre içerisinde (30 (Otuz) gün) savunma ve itiraz etme hakkı saklıdır. Bahsi geçen süre içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliği askıya alınır. Bu süre zarfında dernekle olan tüm ilişkileri ve yetkileri durdurulur. Kesin karar verilene karar bu durum geçerliliğini korur. Yerine atama yapılana kadar geçen sürede Yönetim Kurulu Asıl Üyeliği görevini vekaleten Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri arasından Dernek Genel Başkanının seçtiği bir kurul üyesi vekil tayin edilir. Yönetim Kurulu Üyeliği askıya alınan süre içerisinde yaptığı her iş ve hareket kendi sorumluluğunda olup derneği bağlayıcı hiçbir durum arz etmez. Oluşabilecek tüm maddi ve manevi hata, ceza ve lekeleyici durumu şahıs olarak yüklenmekle mükelleftir. Yönetim Kurulundan çıkan veya çıkarılanlar, önceden derneğe yaptıkları ayni ve nakdi yardımları geri isteyemezler. Yönetim Kurulu Üyesinin üyeliği Yönetim Kurulunun kararını Dernek Genel Başkanına yazılı olarak bildirmesi sonrasında Dernek Genel Başkanının onay vermesi ile düşürülür.
Kesin kararı verme yetkisi Dernek Yönetim Kurulu Üyeliği devam eden diğer kurul üyeleri ve Dernek Genel Başkanına verilmiştir. Katılan üyelerin oylarının eşit olması halinde Dernek Genel Başkanı’nın oyu 2 (İki) oy kabul edilir.
Dernek Yönetim Kurulundan kendi ayrılmak isteyen asıl ve yedek üyeler ayrılma nedenini yazılı olarak Genel Sekretere veya Dernek Genel Başkanına bildirmek zorundadırlar. Yazılı olarak ayrılma talebinde bulunan Dernek Yönetim Kurulu Üyesinin üyeliği başvuru tarihi itibarı ile askıya alınır. Bu süre zarfında dernekle olan tüm ilişkileri ve yetkileri durdurulur. Kesin karar verilene kadar (3 (Üç) İş günü içerisinde) bu durum geçerliliğini korur. Yönetim Kurulu Üyeliği askıya alınan süre içerisinde yaptığı her iş ve hareket kendi sorumluluğunda olup derneği bağlayıcı hiçbir durum arz etmez. Oluşabilecek tüm maddi ve manevi hata, ceza ve lekeleyici durumu şahıs olarak yüklenmekle mükelleftir. Kesin kararı verme yetkisi Dernek Genel Başkanına verilmiştir. Dernek Yönetim Kurulu ve Dernek Genel Başkanının kararı sonrasında Dernek Yönetim Kurulu üyeliği bitirilen kişiler bir daha derneğe ait hiçbir kurul, komisyon ve üyeliklere başvuruda bulunamazlar. Ayrıca çeşitli nedenlerle ayrılan üyenin yerine Tüzük hükümleri gereğince ilk sıradaki yedek üyeden başlamak üzere sırayla Yönetim Kurulu üyeliği için çağrı yapılır. Yapılan çağrı sonrasında Yönetim Kurulu Asıl Üyeliğine girmek isteyen Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri arasından Dernek Genel Başkanı tarafından seçilen kişi Dernek Genel Başkanı tarafından Dernek Yönetim Kurulu Üyeliğine atanır. Boşalan Yönetim Kurulu Yedek Üyeliği için dernek Asıl Üyelerine çağrı yapılır. Yönetim Kurulu Yedek Üyeliğine girmek isteyen Dernek Asıl Üyeleri arasından Dernek Yönetim Kurulu asıl üyeleri tarafından seçilen kişi Dernek Genel Başkanı tarafından dernek Yönetim Kurulu Yedek Üyeliğine atanır. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de yerine getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından 1 (Bir) ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine Mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından seçeceği 3 (Üç) kişiyi 1 (Bir) ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.
Yönetim Kurulu Üyeleri kendi aralarından 1 (Bir) Başkan, 1 (Bir) Başkan Yardımcısı ve 1 (Bir) Muhasip Üye seçerler. Yönetim Kurulu üyeleri arasında gerekli gördüğü görev dağılımını yapar. İlk toplantıda üyeler arasında görev bölümü karara bağlanır.
Toplantı günleri kurulca tespit edilir. Toplantılarda salt çoğunluk aranır ve mevcudun salt çoğunluğu ile karar verilir. Yönetim kurulu kendi arasından veya dışarıdan tayin ile 1 (Bir) kişiye Genel Sekreterlik (Görev ve Yetkileri Madde 9.2.’de verilmiştir) görevi verir. Gerekli görüldüğünde dışarıdan tayin edilen Genel Sekreterin görevine Yönetim Kurulu tarafından son verilebilir. Bu durumda Dernek Genel Başkanı tarafından Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişi Genel Sekreter tayin edilir.
8.2.1.a. Yönetim Kurulu, üye sayısının en az yarısının mevcudiyeti ile toplanır ve katılan üyelerin yarısından bir fazlasının oyu ile karar alır. Katılan üyelerin oylarının eşit olması halinde Başkan’ın oyu 2 (İki) oy kabul edilir.
8.2.1.b. Yönetim Kurulu en az iki ayda bir kez toplanır. Mazeretsiz olarak üst üste 3 (Üç) Yönetim Kurulu Toplantısına katılmayan 1 (Bir) Yönetim Kurulu Üyesinin, üyeliği düşmüş sayılır.
Yönetim Kurulunu teşkil eden kişilere ödeme yapılır. Bu yapılacak ödeme günün şart ve koşullarına uygun şekilde Genel Kurul tarafından belirlenir ve karşılıklı olarak imza altına alınır. İmza altına alınan bu anlaşma yıllık olarak yapılır, aylık olarak banka üzerinden ödeme gerçekleştirilir.

8.2.2. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
8.2.2.a. Derneği temsil etmek veya üyelerinden bir ya da birkaçını bu konuda yetkili kılmak; bu görevlendirmeler ile ilgili yol ve diğer giderleri karşılamak,
8.2.2.b. Genel kurulda verilecek yetkiye dayanarak komisyonlar kurmak, beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim ve AR-GE çalışmaları yapmak yapılacak bu çalışmaları üyelerle paylaşmak,
8.2.2.c. Dernek gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak veya Sayman tarafından hazırlanmasını sağlayıp kontrol etmek ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
8.2.2.d. Dernek’te çalışacak kişileri işe almak, maaşlarını belirlemek ve gerektiğinde işten uzaklaştırmak,
8.2.2.e. Dernek alacaklarını tahsil etmek ve haklarını korumak,
8.2.2.f. Genel Kurul’da onaylanan bütçeyi gerçekleştirmek,
8.2.2.g. Dernekler Kanunu’nun öngördüğü defterleri tutmak,
8.2.2.h. Dernekler Kanunu’na, Dernek Tüzüğüne ve Genel Kurul kararlarına uymayan üyeler hakkında disiplin cezası uygulamak,

8.2.2.ı. Dernek amaçlarına ilişkin konularda dernek içinde komisyonlar kurmak,
8.2.2.i. İşbu Tüzüğün verdiği yetkileri kullanmak suretiyle Genel Kurul kararlarının ve mevzuatın öngördüğü diğer işleri yürütmek,
8.2.2.j. Dernek amaç ve hedefleri doğrultusunda kurulacak İktisadi İşletmelerin Yönetim ve Denetim şekillerini oluşturmak, idari kadrolarını atamak, İktisadi İşletmelerin temsil ve ilzamına ilişkin kararları almak, İktisadi İşletmelerin çalışma ve uygulama kurallarını tayin ve tespit etmek,
8.2.2.k. Dernek işleri için gerekli taşıtları, nakil vasıtaları ve almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, Dernek amacının gerçekleşmesi için orta ve kısa vadeli kredi kullanmak, ipotek, rehin, işletme rehni, kefalet ve diğer teminatları almak, vermek, fek ve tadil etmek, finansal kiralama sözleşmeleri imzalamak,
8.2.2.l. Genel kurulda verilen yetkiye dayanarak dernek gelirlerini sağlamak amacıyla lokal işletmesi yürütmek veya bu amaçla dernek içinden veya dışından başkalarını görevlendirmek,
8.2.2.m. Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları 10 (On) gün içinde mahallin en büyük mülkü amirliğine bildirmek,
8.2.2.n. Dernek tüzüğü ve mevzuatın kendisine yetki verdiği diğer işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak,
8.2.2.o. Yönetim Kurulu, her türlü hesap ve işlem dosyalarını talebinde denetleme kuruluna göstermeye mecburdur. Yönetim kurulu denetlemelerde zorluk çıkardığı takdirde, denetleme kurulu zabıtla bunu tespit eder ve genel kurulun toplantıya çağrılmasını sağlar. Suç teşkil eden hususların tespiti halinde durumu ilgili makamlara iletmek,
8.2.2.ö. Dışarıdan veya dernek üyeleri arasından 1 (Bir) Genel Sekreter tayin etmek, çalışma şartlarını, koşullarını ve yapılacak ödeme miktarını belirlemek,
8.2.2.p. Eğitim ve Öğretim kadrosunda çalışan öğretmen ve usta öğretici kişilerin çalışma şartları, koşulları ve yapılacak ödeme miktarını belirlemek,
8.2.2.r. Ofis personeli kadrosunda çalışan kişilerin çalışma şartları, koşulları ve yapılacak ödeme miktarını belirlemek,
8.2.2.s. Aday ve Yeterlik Kurulu oluşturulana kadar Aday ve Yeterlik Kurulunun görevlerini icra edecektir. Aday ve Yeterlik Kurulu oluşturulduğu zaman geçen süre zarfında yapılan uygulamalar ve görevi ifa ederken toplanan tüm bilgi, doküman ve evrakları imza karşılığı Aday ve Yeterlik Kurulu’nu teşkil eden kişilere (tümünün imzası alınarak) teslim eder,
8.2.2.ş. Disiplin Kurulu oluşturulana kadar Disiplin Kurulunun görevlerini icra edecektir. Disiplin Kurulu oluşturulduğu zaman geçen süre zarfında yapılan uygulamalar ve görevi ifa ederken toplanan tüm bilgi, doküman ve evrakları imza karşılığı Disiplin Kurulu’nu teşkil eden kişilere (tümünün imzası alınarak) teslim eder,
8.2.2.t. Etik Kurul oluşturulana kadar Etik Kurulunun görevlerini icra edecektir. Etik Kurul oluşturulduğu zaman geçen süre zarfında yapılan uygulamalar ve görevi ifa ederken toplanan tüm bilgi, doküman ve evrakları imza karşılığı Etik Kurulu’nu teşkil eden kişilere (tümünün imzası alınarak) teslim eder,
8.2.2.u. Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz,
8.2.2.ü. Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği adına gelir tahsil edecek kişi veya kişileri belirlemek ve 1 (Bir) yıllık süreyle yetki vermek. Görev ve yetki süresi dolan kişi veya kişilere görev süresi bitimi sonrası tekrar görev verilebilir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
8.2.2.v. Üye aidatlarını ve ödeme şekillerini belirlemek.
8.2.2.y. Dernek yönetim kurulu yedek üyelerinin, genel tebliğ usulleri veya derneğin tüzüğünde belirtilen özel çağrı yöntemleri ile asıl üyeliğe davet edilip, bahse konu daveti olumlu cevap ile tebellüğ ettikleri ana kadar kanuni sorumlulukları bulunmamaktadır.

8.3. Denetleme Kurulu
8.3.1. Denetleme Kurulunun Teşkili
Denetleme Kurulu 3 (Üç) Asıl ve 3 (Üç) Yedek Üyeden teşkil edilmek üzere genel kurulca 3 (Üç) yıllık süre için seçilir. Üyeliği sona eren Denetleme Kurulu Üyeleri tekrar seçilebilir. Denetleme Kurulu Temsil görevi, denetleme kurulunca, üyelerden bir kişiye verilebilir. Denetleme Kurulu Temsil görevi, Denetleme Kurulu’nca, üyelerden birine verilmediği durumlarda veya Denetleme Kurulu Üyeleri arasında anlaşma sağlanamadığı durumlarda Dernek Genel Başkanı Denetleme Kurulunu Temsil görevini yerine getirir. Denetleme Kurulu Toplantılarına katılır. Oy hakkını saklı tutar. Sadece oylama sonucu eşit çıkan oylamalarda oy kullanabilir.

Art arda özürsüz olarak 3 (Üç) toplantıya katılmayan, Denetleme Kurulu üyeliği vasıflarını yerine getirmeyen, üyelik görevlerini aksatan, dernek adını lekeleyici hareketlerde bulunan, üyelik için kanunda ya da tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenler, Dernek Genel Başkanından yazılı yetki almaksızın derneği yükümlülük altında bırakanlar, temyiz kudretini kaybedenler, kanunlara, genel kurul kararlarına, dernek tüzüğüne ve dernek amaçlarına zarar verici hareket edenler, verilen yetkileri şahsi menfaatlerinde kullananlar Denetleme Kurulu üyeliğinden çıkarılır ve dernekle ilgileri kesilir. Dernek Denetleme Kurulundan çıkarılma sebeplerinden bir veya bir kaçını yaptığı tespit edilen kurul üyesi Dernek Genel Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunu oluşturan diğer üyelerin salt çoğunluğunun sağlanması koşulu ile (Katılan üyelerin oylarının eşit olması halinde Dernek Genel Başkanı’nın oyu 2 (İki) oy kabul edilir) Denetleme Kurulu üyeliğinden çıkarılır ve dernekle ilgileri kesilir. Bu kişilerin Denetleme Kuruluna tekrardan geri dönmesi, derneğe ait diğer kurullara asıl üye veya yedek üye olması, dernek komisyonlarında görev alması, dernek asıl üyesi, dernek misafir üyesi, dernek onursal üyesi olamazlar. Dernek Denetleme Kurulu üyeliğinden çıkartılma oylama sonrası oylamaya katılan üyelerinin salt çoğunluğu ile alınması ve Dernek Denetleme Kurulundan çıkarılma kararının kendilerine tebliğinden itibaren 30 (Otuz) gün içerisinde Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği Genel Başkanına yazılı olarak başvurarak, haklarındaki kararın yeniden incelenmesini isteyebilir. İtiraz etme hakkı olan süre içerisinde (30 (Otuz) gün) savunma ve itiraz etme hakkı saklıdır. Bahsi geçen süre içerisinde Denetleme Kurulu Üyeliği askıya alınır. Bu süre zarfında dernekle olan tüm ilişkileri ve yetkileri durdurulur. Kesin karar verilene karar bu durum geçerliliğini korur. Yerine atama yapılana kadar geçen sürede Denetleme Kurulu Asıl Üyeliği görevini vekaleten Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri arasından Dernek Genel Başkanının seçtiği bir kurul üyesi vekil tayin edilir. Denetleme Kurulu Üyeliği askıya alınan süre içerisinde yaptığı her iş ve hareket kendi sorumluluğunda olup derneği bağlayıcı hiçbir durum arz etmez. Oluşabilecek tüm maddi ve manevi hata, ceza ve lekeleyici durumu şahıs olarak yüklenmekle mükelleftir. Denetleme Kurulundan çıkan veya çıkarılanlar, önceden derneğe yaptıkları ayni ve nakdi yardımları geri isteyemezler. Denetleme Kurulu Üyesinin üyeliği Denetleme Kurulunun kararını Dernek Genel Başkanına yazılı olarak bildirmesi sonrasında Dernek Genel Başkanının onay vermesi ile düşürülür.
Kesin kararı verme yetkisi Dernek Yönetim Kurulu ve Dernek Genel Başkanına verilmiştir. Katılan üyelerin oylarının eşit olması halinde Dernek Genel Başkanı’nın oyu 2 (İki) oy kabul edilir.
Dernek Denetleme Kurulundan kendi ayrılmak isteyen asıl ve yedek üyeler ayrılma nedenini yazılı olarak Genel Sekretere veya Dernek Genel Başkanına bildirmek zorundadırlar. Yazılı olarak ayrılma talebinde bulunan Dernek Denetleme Kurulu Üyesinin üyeliği başvuru tarihi itibarı ile askıya alınır. Bu süre zarfında dernekle olan tüm ilişkileri ve yetkileri durdurulur. Kesin karar verilene kadar (3 (Üç) İş günü içerisinde) bu durum geçerliliğini korur. Denetleme Kurulu Üyeliği askıya alınan süre içerisinde yaptığı her iş ve hareket kendi sorumluluğunda olup derneği bağlayıcı hiçbir durum arz etmez. Oluşabilecek tüm maddi ve manevi hata, ceza ve lekeleyici durumu şahıs olarak yüklenmekle mükelleftir. Dernek Yönetim Kurulu ve Dernek Genel Başkanının kararı sonrasında Dernek Denetleme Kurulu üyeliği bitirilen kişiler bir daha derneğe ait hiçbir kurul, komisyon ve üyeliklere başvuruda bulunamazlar. Ayrıca çeşitli nedenlerle ayrılan üyenin yerine Tüzük hükümleri gereğince ilk sıradaki yedek üyeden başlamak üzere sırayla Denetleme Kurulu üyeliği için çağrı yapılır. Yapılan çağrı sonrasında Denetleme Kurulu Asıl Üyeliğine girmek isteyen Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri arasından Dernek Genel Başkanı tarafından seçilen kişi Dernek Genel Başkanı tarafından Dernek Denetleme Kurulu Üyeliğine atanır. Boşalan Denetleme Kurulu Yedek Üyeliği için dernek Asıl Üyelerine çağrı yapılır. Denetleme Kurulu Yedek Üyeliğine girmek isteyen Dernek Asıl Üyeleri arasından Dernek Denetleme Kurulu asıl üyeleri tarafından seçilen kişi Dernek Genel Başkanı tarafından dernek Denetleme Kurulu Yedek Üyeliğine atanır.
Genel Kurul’da aksine bir karar alınmadığı sürece Denetleme Kurulu’nu teşkil eden kişilere huzur hakkı ücreti ve maaş ödenmez.
8.3.2. Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri
8.3.2.a. Denetleme Kurulu Dernek hesaplarını ve çalışmalarını devamlı denetleyerek, 1 (Bir) yılı geçmeyen aralıklarla hazırlayacağı raporları Yönetim Kuruluna ve raporun hazırlanması sonrasında ilk yapılan Genel Kurul Toplantısında Genel Kurula sunmak,
8.3.2.b. Üyelerin Dernek çalışmaları hakkındaki ihbarı üzerine de rapor hazırlayarak gereğini yapmak,
8.3.2.c. Denetleme Kurulu, her türlü hesap ve işlem dosyalarını Yönetim Kurulundan talep eder. Yönetim kurulu denetlemelerde zorluk çıkardığı taktirde, denetleme kurulu zabıtla bunu tespit eder ve genel kurulun toplantıya çağrılmasını sağlar. Suç teşkil eden hususların tespiti halinde durumu ilgili makamlara iletir,
8.3.2.d. Dernek muamelat, muhabere ve hesaplarını en az 2 (İki) Denetim Kurulu üyesi bir arada tetkik eder. Her 1 (Bir) üyenin tek tek inceleme yapma yetkisi ayrıca mevcuttur. Tek başına inceleme yapan üye durumu diğer üyelere yazıyla bildirir,
8.3.2.e. Denetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından 15 (On beş) gün önce yapacağı genel denetim neticesinde hazırlanan raporu, Genel Kurul toplantısına sunar,
8.3.2.f. Yönetim Kurulu’nun hazırladığı bütçeye ilişkin görüşünü Genel Kurul’a sunar,
8.3.2.g. Denetim Kurulu 6 (Altı) ayda 1 (Bir) denetleme yapar ve neticeyi bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve özet halinde tüm üyelere sunar,
8.3.2.h. Denetim Kurulu yaptığı her türlü kontrol ve teftişin neticesini bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na bildirir,
8.3.2.I. Genel Kurul’un toplantıya daveti gereken hallerde, Yönetim Kurulu’nun ihmale ve acze düştüğüne kanaat getirmeleri halinde, sorumluluk tümüyle kendilerine ait olmak üzere, Genel Kurul’u toplantıya davet ederler,
8.3.2.i. Denetleme Kurulu çalışma yöntemini kendisi belirler ve uygular,
8.3.2.j. Dernek üyelerinin 1/10 (Bir bölü Onu)’unun yazılı talebi üzerine belirli bir konuda inceleme yaparak raporlar ve gerekli ise yasal işlem başlatılması için girişimde bulunur,
8.3.2.k. Kararlarını salt çoğunluk ile oluşturur.

8.4. Disiplin Kurulu
8.4.1. Disiplin Kurulunun Teşkili
Disiplin Kurulu, 3 (Üç) Asıl ve 3 (Üç) Yedek Üyeden oluşur. Disiplin Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilir. Disiplin Kurulu’nun görev süresi 3 (Üç) yıl ile sınırlıdır. Üyeliği sona eren Disiplin Kurulu Üyeleri tekrar seçilebilir.

Dernek kuruluşunda zorunlu organlar (Genel kurul, Yönetim kurulu ve Denetim kurulu) arasında bulunmayan Disiplin Kurulu oluşturulması için gereken şartların sağlanması sonrasında dernek üyelerinin Genel Sekreter’e yapacakları yazılı talep veya Genel Sekreter’in şahsi talebi olması doğrultusunda Yönetim Kurulu’nun onay vermesi ve görev alacak yeterli üyenin sağlanması koşuluyla talep edilen Disiplin Kurulu oluşturulur. Ancak, oluşturulan bu Disiplin Kurulu’na zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez. Disiplin Kurulu oluşturulana kadar görev ve yetkilerini Yönetim Kurulu icra edecektir.
Disiplin Kurulu üyeliği vasıflarını yerine getirmeyen, üyelik görevlerini aksatan, dernek adını lekeleyici hareketlerde bulunan, üyelik için kanunda ya da tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenler, Dernek Genel Başkanından yazılı yetki almaksızın derneği yükümlülük altında bırakanlar, temyiz kudretini kaybedenler, kanunlara, genel kurul kararlarına, dernek tüzüğüne ve dernek amaçlarına zarar verici hareket edenler, verilen yetkileri şahsi menfaatlerinde kullananlar Disiplin Kurulu üyeliğinden çıkarılır ve dernekle ilgileri kesilir. Dernek Disiplin Kurulundan çıkarılma sebeplerinden bir veya bir kaçını yaptığı tespit edilen kurul üyesi Dernek Genel Başkanı, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulunu oluşturan diğer üyelerin salt çoğunluğunun sağlanması koşulu ile (Katılan üyelerin oylarının eşit olması halinde Dernek Genel Başkanı’nın oyu 2 (İki) oy kabul edilir) Disiplin Kurulu üyeliğinden çıkarılır ve dernekle ilgileri kesilir. Bu kişilerin Disiplin Kuruluna tekrardan geri dönmesi, derneğe ait diğer kurullara asıl üye veya yedek üye olması, dernek komisyonlarında görev alması, dernek asıl üyesi, dernek misafir üyesi, dernek onursal üyesi olamazlar. Disiplin Kurulu üyeliğinden çıkartılma oylama sonrası oylamaya katılan üyelerinin salt çoğunluğu ile alınması ve Dernek Disiplin Kurulundan çıkarılma kararının kendilerine tebliğinden itibaren 30 (Otuz) gün içerisinde Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği Genel Başkanına yazılı olarak başvurarak, haklarındaki kararın yeniden incelenmesini isteyebilir. İtiraz etme hakkı olan süre içerisinde (30 (Otuz) gün) savunma ve itiraz etme hakkı saklıdır. Bahsi geçen süre içerisinde Disiplin Kurulu Üyeliği askıya alınır. Bu süre zarfında dernekle olan tüm ilişkileri ve yetkileri durdurulur. Kesin karar verilene karar bu durum geçerliliğini korur. Yerine atama yapılana kadar geçen sürede Disiplin Kurulu Asıl Üyeliği görevini vekaleten Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri arasından Dernek Genel Başkanının seçtiği bir kurul üyesi vekil tayin edilir. Disiplin Kurulu Üyeliği askıya alınan süre içerisinde yaptığı her iş ve hareket kendi sorumluluğunda olup derneği bağlayıcı hiçbir durum arz etmez. Oluşabilecek tüm maddi ve manevi hata, ceza ve lekeleyici durumu şahıs olarak yüklenmekle mükelleftir. Disiplin Kurulundan çıkan veya çıkarılanlar, önceden derneğe yaptıkları ayni ve nakdi yardımları geri isteyemezler. Kesin kararı verme yetkisi Dernek Yönetim Kurulu ve Dernek Genel Başkanına verilmiştir.
Oylamaya katılan üyelerin oylarının eşit olması halinde Dernek Genel Başkanı’nın oyu 2 (İki) oy kabul edilir. Disiplin Kurulu Üyesinin üyeliği Yönetim Kurulunun kararını Dernek Genel Başkanına yazılı olarak bildirmesi sonrasında Dernek Genel Başkanının onay vermesi ile düşürülür. Dernek Disiplin Kurulundan kendi ayrılmak isteyen asıl ve yedek üyeler ayrılma nedenini yazılı olarak Genel Sekretere veya Dernek Genel Başkanına bildirmek zorundadırlar. Yazılı olarak ayrılma talebinde bulunan Dernek Disiplin Kurulu Üyesinin üyeliği başvuru tarihi itibarı ile askıya alınır. Bu süre zarfında dernekle olan tüm ilişkileri ve yetkileri durdurulur. Kesin karar verilene kadar (3 (Üç) İş günü içerisinde) bu durum geçerliliğini korur. Disiplin Kurulu Üyeliği askıya alınan süre içerisinde yaptığı her iş ve hareket kendi sorumluluğunda olup derneği bağlayıcı hiçbir durum arz etmez. Oluşabilecek tüm maddi ve manevi hata, ceza ve lekeleyici durumu şahıs olarak yüklenmekle mükelleftir. Dernek Yönetim Kurulu ve Dernek Genel Başkanının kararı sonrasında Dernek Disiplin Kurulu üyeliği bitirilen kişiler bir daha derneğe ait hiçbir kurul, komisyon ve üyeliklere başvuruda bulunamazlar. Ayrıca çeşitli nedenlerle ayrılan üyenin yerine Tüzük hükümleri gereğince ilk sıradaki yedek üyeden başlamak üzere sırayla Disiplin Kurulu üyeliği için çağrı yapılır. Yapılan çağrı sonrasında Disiplin Kurulu Asıl Üyeliğine girmek isteyen Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri arasından Dernek Genel Başkanı tarafından seçilen kişi Dernek Genel Başkanı tarafından Dernek Disiplin Kurulu Üyeliğine atanır. Boşalan Disiplin Kurulu Yedek Üyeliği için dernek Asıl Üyelerine çağrı yapılır. Disiplin Kurulu Yedek Üyeliğine girmek isteyen Dernek Asıl Üyeleri arasından Dernek Disiplin Kurulu asıl üyeleri tarafından seçilen kişi Dernek Genel Başkanı tarafından dernek Disiplin Kurulu Yedek Üyeliğine atanır.
Genel Kurul’da aksine bir karar alınmadığı sürece Disiplin Kurulu’nu teşkil eden kişilere huzur hakkı ücreti ve maaş ödenmez.
8.4.2. Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri
Disiplin Kurulu kararları salt çoğunluk ile alır. Dernek tüzük ve teamüllerine iç yönetmeliklere, genel iş ahlakı ilkelerine ve yasalara çalışmaları, tutum ve davranışları ile aykırı hareket edenler veya bu davranışları ile Dernek onurunu zedeleyeceği kaygısını uyandıran üyeler Yönetim Kurulu kararı ile Disiplin Kurulu’na sevk edilir. Disiplin Kurulu üyenin durumunu inceler ve gerekli görülmesi halinde üyenin savunmasını ister. Üyeler hakkında yapılan şikayetleri Etik Kurul Yönetmeliği, Mesleki Davranış ve İş Ahlakları Kuralları, Dernek Görevlileri Etik Sözleşmelerine uygun şekilde inceleyip raporlar ve üye ile ilgili kararını yazılı olarak Yönetim Kurulu’na sunar. Dernek üyesi çalışanların çalışmaları konusunda gerçek ve tüzel üçüncü şahıslardan gelecek şikayetleri görüşür ve Yönetim Kurulu’na raporlar.
Disiplin Kurulu, inceleme konusu vakada üyenin kusurlu olduğu ve yaptırım uygulanması gerektiği kanaatine vardığı takdirde, üye hakkında;
1. Uyarı cezası,
2. Kınama cezası,
3. İhraç kararı,
alınmasını önerebilir.
Disiplin Kurulu kararları tavsiye niteliğinde olup, nihai karar verme hak ve yetkisi Yönetim Kurulu’na aittir.

8.5. Etik Kurul
8.5.1. Etik Kurulunun Teşkili
Etik Kurul, 1 (Bir) Başkan, 3 (Üç) Asıl ve 1 (Bir) Yedek Üyeden oluşur. Etik Kurul üyeleri, Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilir. Etik Kurulu’nun görev süresi 3 (Üç) yıl ile sınırlıdır. Üyeliği sona eren Etik Kurulu Başkanı ve Üyeleri tekrar seçilebilir.
Etik Kurul üyeliği için en az 7 (Yedi) yıldır Dernek üyesi olma koşulu vardır. Etik Kurul’un çalışma yöntem ve ilkeleri, bir disiplin yönetmeliğiyle belirlenir. Yeni kurulan bir Dernek olduğu için 7 (Yedi) yıl sonunda Etik Kurul Üyeleri seçilecek ve görevlendirileceklerdir.
Dernek kuruluşunda zorunlu organlar (Genel kurul, Yönetim kurulu ve Denetim kurulu) arasında bulunmayan Etik Kurul oluşturulması için gereken şartların sağlanması sonrasında dernek üyelerinin Genel Sekreter’e yapacakları yazılı talep veya Genel Sekreter’in şahsi talebi olması doğrultusunda Yönetim Kurulu’nun onay vermesi ve görev alacak yeterli üyenin sağlanması koşuluyla talep edilen Etik Kurulu oluşturulur. Ancak, oluşturulan bu Etik Kurul’a zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez. Etik Kurul oluşturulana kadar görev ve yetkilerini Yönetim Kurulu icra edecektir.
Genel Kurul’da aksine bir karar alınmadığı sürece Etik Kurul’u teşkil eden kişilere huzur hakkı ücreti ve maaş ödenmez.
8.5.2. Etik Kurulunun Görev ve Yetkileri
8.5.2.a. Dernek üyeleri arasında çıkabilecek çekişmeleri gidermek,
8.5.2.b. Meslek ahlakı ve çalışma ilkelerine aykırı davranan üyelere çeşitli müeyyidelerin uygulanması yönünde karar vermek ya da gerekirse üyelikten çıkarılmalarını Yönetim Kurulu’na önermek,
8.5.2.c. Derneğe ait Etik Kurul Yönetmeliği’nin güncellenmesi için önerilerde bulunmak.
Dernek kuruluşunda zorunlu organlar (Genel kurul, Yönetim kurulu ve Denetim kurulu) arasında bulunmayan Etik Kurul oluşturulması gereken durumlarda dernek üyelerinin Genel Sekreter’e yapacakları yazılı talep veya Genel Sekreter’in şahsi talebi olması doğrultusunda Yönetim Kurulu’nun onay vermesi ve görev alacak yeterli üyenin oluşturulması koşuluyla talep edilen Etik Kurul oluşturulur. Ancak, oluşturulan bu Etik Kurul’a zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

8.6. Aday Yeterlik Kurulu
8.6.1. Aday ve Yeterlik Kurulu Teşkili
Aday ve Yeterlik Kurulu, 1 (Bir) Başkan, 3 (Üç) Asıl ve 1 (Bir) Yedek Üyeden oluşur. Aday ve Yeterlik Kurulu Üyeleri, Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilir. Aday ve Yeterlik Kurulu’nun görev süresi 3 (Üç) yıl ile sınırlıdır. Üyeliği sona eren Aday ve Yeterlik Kurulu Başkanı ve Üyeleri tekrar seçilebilir. Aday ve Yeterlik Kurulu üyeliği için en az 7 (Yedi) yıldır Dernek üyesi olma koşulu vardır. Yeni kurulan bir Dernek olduğu için 7 (Yedi) yıl sonunda Aday ve Yeterlik Kurul Üyeleri seçilecek ve görevlendirileceklerdir. Dernek kuruluşunda zorunlu organlar (Genel kurul, Yönetim kurulu ve Denetim kurulu) arasında bulunmayan Aday ve Yeterlik Kurulu oluşturulması için gereken şartların sağlanması sonrasında dernek üyelerinin Genel Sekreter’e yapacakları yazılı talep veya Genel Sekreter’in şahsi talebi olması doğrultusunda Yönetim Kurulu’nun onay vermesi ve görev alacak yeterli üyenin sağlanması koşuluyla talep edilen Aday ve Yeterlik Kurulu oluşturulur. Ancak, oluşturulan bu Aday ve Yeterlik Kurul’una zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez. Aday ve Yeterlik Kurulu oluşturulana kadar görev ve yetkilerini Yönetim Kurulu icra edecektir.
Genel Kurul’da aksine bir karar alınmadığı sürece Aday ve Yeterlik Kurulu’nu teşkil eden kişilere huzur hakkı ücreti ve maaş ödenmez.
8.6.2. Aday ve Yeterlik Kurulunun Görev ve Yetkileri
8.6.2.a. Derneğe üye olmak isteyen adayların yetenekleri ve yeterlik düzeylerini ölçüp Yönetim Kurulu’na bildirmek,
8.6.2.b. Dernek üyelerinin mesleki düzeylerini saptayıp, mesleki yeterliliklerini sürekli olarak denetlemek,
8.6.2.c. Dernek üyeliğine gelen tüzel ve gerçek kişilere ait başvuru taleplerini inceler, karar verir, gerekirse raporlar (Üye hakkında özel durumlar var ise ve/veya üye adaylığı kabul edilmemişse nedenleri hakkında) ve Yönetim Kurulu’na bildirir.

5. BÖLÜM

Dernek Çalışanları, Görev ve Yetkileri

Dernek Çalışanları
Madde 9.
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği kadrolarında; yıllık bütçelerde tanımlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan sayıda, uygun nitelikte Dernek personeli istihdam edilir. Dernek çalışanları 4 (Dört) gruba ayrılmıştır;
9.1. Dernek Genel Başkanı (Dernek Yöneticisi)
9.2. Genel Sekreter
9.3. Sayman
9.4. Eğitim ve Öğretim Kadrosu (bu hizmet gerektiği durumlarda kişi, kuruluş ve kurumlardan hizmet olarak satın alınabilir),
9.5. Ofis Personeli

9.1. Dernek Genel Başkanı (Dernek Yöneticisi) Görev ve Yetkileri
9.1.a. Dernek ita amiridir, Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’ni temsil eder,
9.1.b. İlk yapılan Genel Kurul toplantısında gizli oy ile seçilir ve oyçokluğu ile karar verilir,
9.1.c. Dernek Genel Başkanının görev süresi 3 (Üç) yıldır (üyeliği sona eren Dernek Genel Başkanı tekrar seçilebilir). İlk yapılan Dernek Genel Başkanı seçiminden sonra görev süresinin dolmasını takip eden ilk genel kurul toplantısında Dernek Kurul Üyeleri (Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Etik Kurul, Aday ve Yeterlilik Kurulu) arasında yapılacak gizli oy ile 3 (Üç) yıl için seçilir ve oyçokluğu ile karar verilir,
9.1.d. Dernek Genel Kuruluna Başkanlık yapar,
9.1.e. Yönetim Kurulu Temsil görevi, yönetim kurulunca, üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilmediği durumlarda veya Yönetim Kurulu Üyeleri arasında anlaşma sağlanamadığı durumlarda Yönetim Kurulunu Temsil görevini yerine getirir. Yönetim Kurulu Toplantılarına katılır. Oy hakkını saklı tutar. Sadece oylama sonucu eşit çıkan oylamalarda oy kullanabilir,
9.1.f. Denetleme Kurulu Temsil görevi, denetleme kurulunca, üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilmediği durumlarda veya Denetleme Kurulu Üyeleri arasında anlaşma sağlanamadığı durumlarda Denetleme Kurulunu Temsil görevini yerine getirir. Denetleme Kurulu Toplantılarına katılır. Oy hakkını saklı tutar. Sadece oylama sonucu eşit çıkan oylamalarda oy kullanabilir,
9.1.g. Yönetim kurulu toplantılarının gündemini hazırlar,
9.1.h. Dernek Genel Kurulunun açılışını yapmakla yükümlüdür. Şayet Dernek genel kurulunun açılışını kendisi yapamayacak ise bir Yönetim Kurulu Üyesini Dernek genel kurulunun açılışını yapmak üzere görevlendirmekle sorumludur,
9.1.ı. Dernek genel kurul tutanakları ile diğer evrakları genel kurul toplantısı sonucunda teslim almak, muhafaza etmek yeni seçilen yönetim kuruluna 7 (Yedi) gün içerisinde teslim etmekle sorumludur,
9.1.i. Dernek genel kurul sonuç bildiriminin, genel kurulu takip eden 30 (Otuz) gün içerisinde mülki idare amirliğine teslim etmek,
9.1.j. Her takvim yılının ilk 4 (Dört) ayı içerisinde, bir önceki yıla ait Dernek beyannamesini, Dernek kaydının bulunduğu mülki idare amirliğine vermek,
9.1.k. Dernek tüzüğü ve/veya yönetim kurulu kararı ile münhasıran kendi uhdesine verilen diğer Dernek işlerinden tam sorumludur,
9.1.l. Kısa, orta ve uzun vadede yürütülecek çalışmalarda kalıcı ve/veya geçici komisyonlar oluşturur,
9.1.m. Dernek hizmet ve çalışma alanlarını kanun, tüzük ve yönetmelikler kapsamında yürütür,
9.1.n. Genel kurul tarafından, yönetim kuruluna verilen yetkiye dayanarak taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması veya kiralanması hususunda iş ve işlemleri takip etmek,
9.1.o. Dernek tarafından ve/veya Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’ne karşı açılmış davalarda Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’ni temsil etmek veya bu sıfatla başkalarını görevlendirmek,
9.1.ö. Yıllık gelir-gider hesaplarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, gelecek dönemlere ait bütçeyi hazırlamak,
9.1.p. Dernek örgütünü ve bağlı birimlerini denetler ve denettirir,
9.1.r. Dernek içinde çözülemeyecek sorun ve sıkıntılar yaşanması durumunda, Dernek kuruluş amaçlarının dışına çıktığını görmesi halinde tek başına Fesih ve Tasfiye işlemlerini başlatabilir,
9.1.s. Kanunlar kapsamında, Dernek tüzüğünün gerektirdiği çalışma alanları çerçevesinde yönetmelikleri hazırlar, Dernek yetkili organlarına sunar,
9.1.ş. Yönetim kurulunun yetki verdiği iş ve işlemleri yürütür,
9.1.t. Dernek Sayman’ını seçer ve atamasını yapar.
9.1.u. Denetleme kurulunun yetki verdiği iş ve işlemleri yürütür,
Dernek Genel Başkanına ödeme yapılır. Bu yapılacak ödeme günün şart ve koşullarına uygun şekilde Genel Kurul tarafından belirlenir ve karşılıklı olarak imza altına alınır. İmza altına alınan bu anlaşma yıllık olarak yapılır, aylık olarak banka üzerinden ödeme gerçekleştirilir.

9.2. Genel Sekreter, Görev ve Yetkileri
Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu üyeleri arasından veya üye olmayan üçüncü kişiler arasından bir Genel Sekreter tayin eder. Genel Sekreter Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmiş ise Yönetim Kurulu toplantılarına katılır ve oy hakkı vardır. Eğer Genel Sekreter Yönetim Kurulu üyeleri arasından değil de dernek üyeleri arasından veya üye olmayan üçüncü kişiler arasından tayin edilmiş ise Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamaz. Gerekli görüldüğünde dışarıdan tayin edilen Genel Sekreterin görevine Yönetim Kurulu tarafından son verilebilir. Bu durumda Dernek Genel Başkanı tarafından Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişi Genel Sekreter tayin edilir.

Genel Sekreter olarak çalışan kişiye ödeme yapılır. Genel Sekreter olarak görevlendirilen kişi aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyesi ise ikinci bir ödeme yapılmaz. Sadece Yönetim Kurulu Üye ödemesi alır. Bu yapılacak ödeme günün şart ve koşullarına uygun şekilde Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve karşılıklı olarak imza altına alınır. İmza altına alınan bu anlaşma yıllık olarak yapılır, aylık olarak banka üzerinden ödeme gerçekleştirilir. Genel Sekreter’in görev, yetki ve sorumlulukları şu şekildedir;
9.2.a. Yönetim Kurulu’nun verdiği yetkiler çerçevesinde Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’ni temsil etmek,
9.2.b. Dernek teşkilatının başı olarak tüm hizmet ve yükümlülüklerinin programlara ve mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini temin etmek,
9.2.c. Yönetim Kurulu’nun toplantı gündemini, Yönetim Kurulu Başkanı’na danışarak hazırlamak; Yönetim Kurulu’nu toplantıya davet etmek,
9.2.d. Komisyonlar ve Çalışma Gruplarının faaliyetlerini koordine etmek; söz konusu faaliyetleri her ay Yönetim Kurulu’na raporlamak,
9.2.e. Tüzük ve İç Tüzüklerin belirlediği hizmet ve yükümlülüklerini programlara ve mevzuata uygun olarak yerine getirmek,
9.2.f. Düzenli olarak 4 (Dört) ayda bir toplanan Dernek komisyon toplantılarında toplantı gündemlerinin belirlenmesinde koordinasyon sağlamak,
9.2.g. Komisyon toplantılarına mutabakatın sağlanamadığı konularda karar merciidir,
9.2.h. Komisyonlar için gerekli olan bütçeyi ve kaynağı tahsis etmek, edilmesi amacıyla Yönetim Kuruluna bilgi vermek,
9.2.ı. Komisyonların Dernek ve üyeleri dışındaki kurum ve kuruluşlarla görüşme ve ilişkilerine onay vermek,
9.2.i. Komitelerin içerisinde ve komiteler arasında koordinasyonun nasıl ve hangi yollar ile sağlandığını izlemek ve koordineyi arttırmaya yönelik önerilerde bulunmak,
9.2.j. Uygun gördüğü komisyon toplantılarına katılmak,
9.2.k. Komisyonlar içerisinde ortaya çıkan anlaşmazlık/çatışma konularını çözüme bağlamak,
9.2.l. Komisyon çalışmalarının amaç doğrultusunda yürütülmesine katkıda bulunmak,
9.2.m. Komisyonların yaptıkları raporlamaları (tüm komisyonlar raporlamalarını Genel Sekretere yapmakta olup sadece Hukuk Komisyonu alınan kararlar hakkında Genel Sekreteri bilgilendirmektedir. Hukuk Komisyonunda karar mercii değildir) Yönetim Kuruluna sunmak.

9.3. Sayman, Görev ve Yetkileri
Dernek Genel Başkanı, Dernek Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir Sayman tayin eder. Sayman Yönetim Kurulu toplantılarına katılır ve oy hakkı vardır. Sayman olarak çalışan kişiye ödeme yapılır. Bu yapılacak ödeme günün şart ve koşullarına uygun şekilde Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve karşılıklı olarak imza altına alınır. İmza altına alınan bu anlaşma yıllık olarak yapılır, aylık olarak banka üzerinden ödeme gerçekleştirilir. Sayman’ın görev, yetki ve sorumlulukları şu şekildedir;
9.3.a. Derneğin gelirlerini toplar,
9.3.b. Muhasebe işlerini yürütür,
9.3.c. Gerekli defterleri tutar,
9.3.d. Bilançoyu gelir ve gider hesabını tutar,
9.3.e. Bütçe tasarısını hazırlar,
9.3.f. Finansal işlerin takibini yapar ve onları kayıt altında tutar,
9.3.g. Banka hesabı haricinde dernek kasasında ihtiyaçlar dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenen miktarda bulundurulur (Bahis geçen bu nakit para miktarı 2.000,00YTL yi geçemez. Bu miktar her yıl yeniden değerlendirme oranında artırılır). Bahsi geçen nakit para Sayman tarafından tutulur,
9.3.h. Derneğin gelirlerini toplar ve muhasebe işlemlerini yürütür. Gerekli defter ve kayıtları tutup, dönem sonu bilanço, gelir tablosu ve yeni dönem bütçesini hazırlar,
9.3.ı. Sigorta, vergi ve emeklilik gibi konularda tüm finansal işleri düzenler,
9.3.i. Derneğin nakit akışlarını kontrol eder ve yönetir,
9.3.j. Vergi ve muhasebe konusunda gerekli bölümlerle iletişim kurar,
9.3.k. Yönetim kurulu toplantılarına katılıp, raporlarını sunar.

9.4. Eğitim ve Öğretim Kadrosu Yetkinlik, Görev ve Yetkileri
Eğitim ve öğretim kadrosunda görevlendirilen kişiler meslek liselerinde çalışan veya emekli olmuş öğretmen ve usta öğretici belgesine sahip olan kişilerden oluşturulmuştur.
Dernek teorik, pratik eğitim ve öğretimlerinde, simülasyon, panel ve birçok farklı metottan yararlanmaktadırlar.
Eğitim ve Öğretim kadrosunda çalışan öğretmen ve usta öğretici kişilerin çalışma şartları, koşulları ve maaşları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Eğitimlerimiz farklı konularda eğitimler vermekle görevlidir. Eğitmenlerin; uzmanlık alanlarına, kursiyer ve öğrencilerin becerilerine ve yaş gruplarına göre eğitimleri planlaması ve uygulaması gerekir. Bunlar dışında Eğitim ve Öğretim Kadrosunun görev, yetki ve sorumlulukları şu şekildedir;
9.4.a. Kursiyer ve Öğrencilerin gelişim grafiklerini incelemek,
9.4.b. Atölye, simülasyon ve panel gibi farklı yöntemlerle eğitimleri sıkıcı olmaktan çıkarmak,
9.4.c. Kursiyer ve öğrencilerin eğitime katılımcı olmaları için gerekli düzenlemeleri yapmak,
9.4.d. Müfredata göre materyal ve içerikleri hazırlamak,
9.4.e. Eğitimler sırasında sağlık ve güvenlik kurallarına uyulmasını sağlamak,
9.4.f. Yaratıcı çözümler üretmek,
9.4.g. Yurt içinde ve yurt dışındaki beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim resmi ve özel kurumları ile işbirliği anlaşmalarının ve protokollerinin hazırlık ve yürütme çalışmalarını yapar,
9.4.h. Yurt içi ve yurt dışı beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim proje başlıkları konusunda yapılan teklif çağrılarını değerlendirir, başvuruların yapılması amacıyla Yönetim Kurulu, Genel Sekreter ve ilgili kişiler ile görüşmeler yapar,
9.4.ı. Tüm faaliyetlerin organizasyonunu yapar, gerekli altyapı çalışmalarını gerçekleştirir ve programlara katılımın nitelik ve nicelik yönünden arttırılmasını sağlar,
9.4.i. Dernek hizmet alanına giren tüm ulusal ve uluslararası eğitim, fuar, konferans, seminer, vb. aktiviteleri takip eder ve Dernek içinde ilgili kişi ve kurullara bilgi verir,
9.4.j. Yurtdışı/yurtiçi kaynaklı proje başvuruları yapar veya başvuru yapan birimleri destekler,
9.4.k. Her türlü uluslararası proje çağrı ve duyurularını Dernek kurul, komisyon ve üyelerine iletir, bilgilendirme toplantıları düzenler, proje hazırlama ve yürütme konusunda destek sağlar,
9.4.l. Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’nin yurt içi ve yurt dışı düzeyinde tanıtımına yönelik olarak her türlü materyalin hazırlanmasına katkıda bulunur. Uluslararası ilişkiler alanına giren konularda Dernek içinde her türlü duyuru, tanıtım ve bilgilendirmeyi ofis personeli ile birlikte yaparak yazışma, haberleşme, doküman hazırlama konularında teknik destek sağlar,
9.4.m. Daha fazla kitleye eğitim imkânı sağlamak,
9.4.n. Eğitim ve öğretim sürecinde oluşacak olan maliyetleri düşürmek,
9.4.o. Bireylerin öğrenme becerilerine bağlı olarak öğretim sürecini hızlandırmak,
9.4.ö. Eğitim ve öğretimi sınıf ortamı ile sınırlı tutmayıp yaşam boyu öğrenmeye çevirmek,
9.4.p. Öğrencileri öğrenme sürecinde daha fazla aktif hale getirmek,
9.4.r. Öğrenme fırsatlarını ve alternatiflerini arttırmak,
9.4.s. Yeni gelişen teknolojileri eğitim ve öğretim süreçlerinde kullanarak kursiyerleri ve öğrencileri çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve değerler ile donatmak,
9.4.ş. Ders içeriklerinin ve eğitim materyallerinin etkin bir şekilde paylaşılmasını sağlamak,
9.4.t. Dernek dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından istenilecek; bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetleri yapmak,
9.4.u. Kursiyer ve öğrencilere sevgi ve saygı ortamını sağlayabilmek.

9.5. Ofis Personeli Yetkinlik, Görev ve Yetkileri
Ofis Personeli kadrosunda görevlendirilen kişiler yapacakları işe uygun olarak mümkün olursa Türkiye İş Kurumu üzerinden alınmalıdır.
Ofis Personeli kadrosunda çalışacak kişilerin seçilmesi, çalışan kişilerin çalışma şartları, koşulları ve maaşları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Tüm ofis makine ve ekipmanlarını kullanan en az 1 (Bir) yabancı dil (Tercihen İngilizce) daha önce ofis personeli olarak çalışmış, bilgisayar ve ofis programlarını kullanan kişilerden oluşturulmuştur. Ofis Personelinin görev, yetki ve sorumlulukları şu şekildedir;
9.5.a. Dernek yazışmalarının hazırlanması, dağıtımı, arşivlenmesi ve takibi,
9.5.b. Personel özlük dosyalarının tutulması ve izlenmesi,
9.5.c. Personel işe giriş bildirgelerinin ilgili mercilere zamanında iletilmesi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primlerinin hesaplattırılması ve zamanında ödenmesi, arşivlenmesi,
9.5.d. Dernekler Kanunu ve Yönetmeliği çerçevesinde İl Dernekler Müdürlüğü vesaikinin hazırlanması ve ilgililere iletilmesi, arşivlenmesi,
9.5.e. Üyelik dosyalarının düzenli tutulması, aidatlarının ve diğer Dernek gelirlerinin tahsili, banka nakit hareketlerine ilişkin talimatların hazırlanması ve takibi,
9.5.f. Dernek tarafından düzenlenen etkinliklerde (Dernek dışı yönetim toplantıları, üyeler arası İşbirliği Günleri, Seminer, Konferans vb.) etkinlik yerinin, verilen gündeme uygun olarak ilişkin dokümantasyon ve sunumların hazırlanması,
9.5.g. Yönetim Kurulu kararları, Toplantı Görüşme Tutanağı vb. dokümantasyonun hazırlanması, imzaların alınması, yayınlanması ve arşivlenmesi,
9.5.h. Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’nin yurt içi ve yurt dışı düzeyinde tanıtımına yönelik olarak her türlü materyalin hazırlanmasına katkıda bulunur. Uluslararası ilişkiler alanına giren konularda Dernek içinde her türlü duyuru, tanıtım ve bilgilendirmeyi Eğitim ve Öğretim personeli ile birlikte yaparak yazışma, haberleşme, doküman hazırlama konularında teknik destek sağlar,
9.5.ı. Üst Yönetim Randevu ve ziyaretlerinin koordine edilmesi,
9.5.i. Resmi kurumlar, hizmet verilen kişi, kuruluş ve kurumlar, mali müşavirlik bürosu, hukuk müşavirliği bürosu ile iletişimin sağlanması ve gerekli ortak çalışmaların Genel Sekreter veya Dernek Kurullarının talimatları doğrultusunda yapılması.

6. BÖLÜM

Dernek Denetimi

Dernek Denetimi
Madde 10.
Dernek denetimleri iç ve dış denetim yoluyla yapılır.

10.1. Derneğin İç Denetimi:
Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve 1 (Bir) yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

10.2. Derneğin Dış Denetimi: Gerekli görülen hallerde, derneklerin tüzüklerinde gösterilen amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterip göstermedikleri, defterlerini ve kayıtlarını mevzuata uygun olarak tutup tutmadıkları İçişleri Bakanı veya mülki idare amirleri tarafından denetlenir.

10.3. Denetim yapılırken nelere bakılır
Denetimde, dernek faaliyetlerinin tüzükte gösterilen derneğin amaca uygun gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine ve defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığına bakılır. Dernek yetkilileri denetim kurulunun ya da İçişleri Bakanı ya da mülki idare amirinin istemesi halinde her türlü bilgi, belge ve kayıtları sunmakla yükümlüdür. Denetim kurulunun ve İçişleri Bakanı ya da mülki idare amirinin denetim kapsamında derneklerin yönetim yerlerine, müesseselerine ve eklentilerine girme hakkı vardır.

7. BÖLÜM

Derneğin Borçlanması

Derneğin Borçlanma Usulleri
Madde 11.
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
11.1. Dernek Yönetim Organlarının Bağımsız İradeleri İle Aldıkları Borçlar;
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’nin borçlanmasına ilişkin kararları almaya ve/veya değiştirmeye ilişkin en geniş yetkide Dernek Genel Kurulundadır.
Ancak Dernek Genel Kurulunun sürekli toplanması ve karar alması bir nispette imkansız olduğundan, dernek tüzel kişiliğinin temsili ve faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla bu yetki Dernek Yönetim Kuruluna (Madde 8.2.2. “u” bendi) verilmiştir.
Dernek Yönetim Kurulu, dernek tüzüğünün kendisine verdiği yetki ve salahiyetler nispetinde borçlanabilir. Dernek Yönetim Kurullarının, dernek tüzüğünün kendilerine verdiği yetki ve sorumluluk sınırlarını aşarak yaptıkları borçlanmalardan, o esnada görevde bulunan dernek yönetim kurulunun asıl üyeleri, müşterek ve müteselsilen sorumlu olurlar.
Dernek borçlandırılması şu şekilde olur;
11.1.a. Dernek Yönetim Kurulu; kuruluş tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl içerisinde dernek tüzel kişiliği adına borçlanamaz. Eğer borçlanırsa alınan borç o sırada görev yapan Dernek Yönetim Kurulu asıl üyelerinin tamamına müşterek ve müteselsilen rücu edilir.
11.1.b. Dernek Yönetim Kurulu, tüzükteki amir hüküm gereği, içinde bulundukları yıldan önceki yıl içerisinde dernekçe elden edilen brüt gelirlerin %20 (Yirmi)’sinden fazla borçlanamamaktadır. Şayet yönetim kurulu bu hükmün dışına çıkarak evvelki yıl brüt gelirlerinin %20 (Yirmi)’sinden fazla borçlanırsa yine bu borcun aşkın miktarı ve faizleri (yani %20 (Yirmi)’sinden fazlaya karşılık gelen tutar) o sırada görev yapan Dernek Yönetim Kurulu asıl üyelerinin tamamına müşterek ve müteselsilen rücu edilecektir.
11.1.c. Dernek tüzel kişiliği; alınan borcun tüzüğe uygun yol ve yöntemlerle alınıp alınmadığına bakılmaksızın, derneğe verilen borca ve/veya teslim edilen mal veya hizmete ilişkin yasal evrakları ibraz edilip teslimi ispat edilen bütün borçlardan, sorumludur ve ödemekle mükelleftir.
11.1.d. Şayet alınan borç dernek tüzüğüne aykırı bir yolla temin edilmiş veya dernek amaçlarına aykırı bir şekilde harcanmış ise Yönetim Kurulunu her zaman denetlemeye yetkisi olan Dernek Denetim Kurulu ve derneğin en yüksek karar mercii olan Dernek Genel Kurulu yasal işlemleri derhal yapmakla mükelleftir.
11.1.e. Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği Denetim Kurulu yılda asgari 1 (Bir) kez yapmakla mükellef bulunduğu denetimlerde, Dernek Yönetim Kurulunun borçlanmaya ilişkin kararlarını incelemek ve bu borçlanmaların tüzüğe uygun olarak gerçekleşip gerçekleşmediğini denetlemek zorundadır. Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği Denetleme Kurulu, Dernek Yönetim Kurullarının tüzüğe aykırı olarak yaptıkları borçlanmaları tespit etmelerine rağmen, bu usulsüzlüğü derneğin en yetkili organı olan dernek Genel Kuruluna iletmedikleri takdirde, derneğin uğrayacağı olası zarar ve ziyandan sorumludurlar.
11.1.f. Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’nin Genel Kurulu, gerek Denetim Kurulu marifeti ile kendisine intikal eden, gerekse re’sen tespit ettikleri usulsüz borçlanmalar ve bu borçlanmalardan kaynaklanan dernek zarar ve ziyanını, borçlanma eylem ve işlemini fiilen gerçekleştiren Dernek Yönetim Kurulu asıl üyelerine rücu edecektir.

11.2. Dernekçe Alınan Borcun Ödenememesi Durumunda;
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği Yönetim Kurulu üyelerince tüzüğe uygun veya aykırı olarak alınan tüm borçlarda öncelikli muhatap Dernek Tüzel kişiliğidir. Dernek Tüzel kişiliğine ait malvarlığının dernek borçlarını karşılayamaması durumunda ise borçlara ilişkin husumetler derneğin kanuni temsilcisi olan Dernek Yönetim Kurullarına yöneltilir ve derneğin kendiliğinden sona ermesi süreci başlatılır.
Dernekten alacağı olan gerçek veya tüzel kişiler, bu alacaklarının tahsilini hiçbir surette gerçekleştiremedikleri takdirde, borca ilişkin yürüttükleri icra takibi sonucunda ilgili icra dairesinden alacakları “aciz belgesi” ile başvuracakları sulh hukuk hâkimliğinden derneğin kendiliğinden sona erdiği tespitini yaptırabilirler.
Dernek hakkında aciz belgesi alan kişiler ve/veya dernek hakkında aciz belgesi düzenlendiğinden haberdar olan herhangi bir dernek üyesi veya 3. (Üçüncü) 1 (Bir) kişi de derneğin kendiliğinden sona erdiğini Sulh hukuk hâkimliği kanalı ile tespit ettirebilir.
Derneğin malvarlığı ile borcun ödenemeyeceğinin tespiti ve bu tespit akabinde derneğin kendiliğinden sona erdiğinin Sulh Hukuk Hâkimliğince tescil edilmesi neticesinde; alacaklı kişiler alacaklarına ilişkin her türlü husumeti, alacağa ilişkin borç alma işlemini tesis eden Yönetim Kurulu üyelerine yöneltirler.
Söz konusu tahsil olunamayan borçtan, borcun alındığı dönemde görevde olmamakla beraber borca esas ayni veya nakdi kıymetlerin kısmi veya vadeli teslimlerinin herhangi bir safhasında görevde olan Yönetim Kurulu üyeleri de borçlulara karşı sorumlu olacaktır.
Ancak dernek tüzel kişiliğinin derneğe ait borcu hiçbir surette ödeyemeyeceğinin tespiti ve aciz vesikası alınması halinde, borcun alındığı dönemde görevde olmayan Dernek Yönetim Kurulu üyelerine, alacaklı kişiliklerce borcun tahsiline ilişkin husumet ihdas edilemez.

11.3. Vergi, Sigorta, Harç ve Ceza Gibi Yasal Borçlar;
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği genel faaliyetleri kapsamında ücretli çalıştıracağı Eğitim ve Öğretim Kadrosu (5. Bölüm Madde 9.3.) ve Ofis Personeli Kadrosu (5. Bölüm Madde 9.4.) çalıştıracağı, yine bu faaliyetleri kapsamında vergi ve benzeri yasal yükümlülükler içeren koşula bağlı bazı işlemler ifa edecektir.
Dernek adına tahakkuk ettirilen her türlü vergi, sigorta ve benzeri kanuni ödentiler ile bu ödentilerden doğan faiz ve gecikme zammı gibi yükümlülüklerden dernek tüzel kişiliği doğrudan sorumludur ve ödemekle mükelleftir.
Bu gibi kanuni ödemeler için dernek nakit kıymetleri hazır olmasına rağmen kendi ihmalleri nedeni ile derneği gecikme zammı ve faiz gibi ödentilere muhatap kılan dernek Yönetim Kurulu asıl üyeleri, bu faiz ve gecikme zamlarından doğrudan sorumlu olurlar.
Vergi ve Sigorta gibi yasal ödentilerin zamanında yapılamamasından kaynaklanan dernek borçlarına ilişkin sorumluların tespiti amacı ile öncelikle bu ödemelere ilişkin kanunların amir hükümlerine bakılacaktır.
Dernekçe çalıştırılan kişilerin sigorta ve benzeri ödentilerindeki sorumlu ve sorumlular konusundaki asli mevzuata bakıldığında;
5510 Sayılı Kanun Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 12. maddesi;
“Madde 12: 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar işverendir.
İşveren adına ve hesabına, işin veya görülen hizmetin bütününün yönetim görevini yapan kimse, işveren vekilidir. Bu Kanunda geçen işveren deyimi, işveren vekilini de kapsar. İşveren vekili ve 4857 sayılı İş Kanununda tanımlanan geçici iş ilişkisi kurulan işveren, bu Kanunda belirtilen yükümlülüklerinden dolayı işveren ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.”
Hükmüne amir olup, yasanın bu hükmünden yola çıkıldığında; Dernek Yönetim Kurullarının, asıl işveren olan Dernek Tüzel Kişiliği adına ücretle personel istihdam ettikleri ve bu yönü ile de İşveren Vekili oldukları anlaşılmaktadır.
Derneğin Vergi ve benzeri yükümlülüklerindeki sorumlu ve sorumlular hakkında vergi mevzuatına bakıldığında;
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 10. Maddesi;
“Madde 10 – Tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, Vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara düşen ödevler kanuni temsilcileri, tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri idare edenler ve varsa bunların temsilcileri tarafından yerine getirilir.
(Değişik fıkra: 03/12/1988 – 3505/2 md.) Yukarıda yazılı olanların bu ödevleri yerine getirmemeleri yüzünden mükelleflerin veya vergi sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen alınmayan vergi ve buna bağlı alacaklar, kanuni ödevleri yerine getirmeyenlerin varlıklarından alınır. Bu hüküm Türkiye’de bulunmayan mükelleflerin Türkiye’deki temsilcileri hakkında da uygulanır.
Temsilciler veya teşekkülü idare edenler bu suretle ödedikleri vergiler için asıl mükelleflere rücu edebilirler.
Tüzel kişilerin tasfiye haline girmiş veya tasfiye edilmiş olmaları, kanuni temsilcilerin tasfiyeye giriş tarihinden önceki zamanlara ait sorumluluklarını da kaldırmaz.”
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği Yönetim Kurulu derneğin yürütme ve temsil organıdır. Dernek tüzel kişiliği, yönetim kurulu vasıtası ile temsil ve ilzam işlemlerini ifa eder.
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği tüzel kişiliği adına ilgili kurumlarca tahakkuk ettirilen sigorta ve vergi gibi yasal yükümlülükler için “bu kurumlarca tahakkuk ettirilen borçların asıl borç, gecikme zammı veya faiz olduğuna bakılıp bakılmaksızın” öncelikle dernek malvarlığına bakılır ve borcun dernek malvarlığından tahsili yoluna gidilir.
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği malvarlığının, idarece tahakkuk ettirilen yasal ödentileri karşılayamaması durumunda, alacağı tahakkuk ettiren idare, alacaklarının tahsili için asıl borç ve bu borca bağlı olarak doğan diğer borçların doğmasına ilişkin işlemlerin gerçekleştiği dönemde görev yapan dernek Yönetim Kuruluna müracaat eder. İdarece tahakkuk ettirilen borçtan, söz konusu dönemde fiilen görevde bulunan Dernek Yönetim Kurulu asıl üyelerinin tamamı müşterek ve müteselsilen sorumlu olurlar.
İdarece tahakkuk ettirilen yasal borçların doğuşuna sebep olan uygulamaların ifa edildiği dönemde birden fazla Yönetim Kurulu görev yapmış ise her bir döneme isabet eden asıl borç, faiz ve gecikme zamlarından o dönemlerde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri müşterek ve müteselsilen sorumlu olur.
Herhangi bir dönemde görev yapan dernek Yönetim Kurulu üyesi, görev yapmadığı dönem için tahakkuk ettirilen borçtan sorumlu tutulamaz. Yine herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi, aralıksız olarak veya belirli dönemler için birden fazla Yönetim Kurulunda görev yaptı ise görev yaptığı her bir dönem için tahakkuk ettirilecek borçlardan ayrı ayrı sorumlu olur.
İdarece tahakkuk ettirilip tahsili talep edilen borçtan, her ne suretle olursa olsun o borcun doğuşuna ilişkin dönemde görev ifa etmeyen dernek Yönetim Kurulları sorumlu tutulamaz.
İdarece tahakkuk ettirilen yasal borçların dernek malvarlığından karşılanamaması nedeni ile bu borçları ödemek zorunda kalan dernek Yönetim Kurulu üyeleri, şahsi malvarlıklarından ödedikleri dernek borçlarını dernek tasfiye edilmediği müddetçe, Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği Genel Kurulu aracılığı ile derneğe rücu edebilirler. Ancak derneğin tasfiyesi halinde, borcun rücu edileceği herhangi bir teşekkül kalmadığından bu yolu kullanma imkânları kalmamaktadır.
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’nce ödenen yasal borçlar ve bu borçlara ilişkin faiz ve benzeri ödentiler, ödemeyi şahsi malvarlığından yapan dernek Yönetim Kurulu üye veya üyelerinin ihmalinden kaynaklanmış ise ödemeyi yapan dernek Yönetim Kurulunun dernek tüzel kişiliğine rücu hakkı bulunmamaktadır.

8. BÖLÜM

Tüzük Değişikliği

Tüzük Değişikliği
Madde 12.
Dernek tüzüğü, genel kuruluna iştirak eden üyelerin üçte ikisinin çoğunluğuyla değiştirilir. Yapılan değişiklik il dernekler müdürlüğüne onaylatmak suretiyle kesinlik kazanır.

9. BÖLÜM

Gelir Kaynakları

Derneğin Gelir Kaynakları
Madde 13.
Derneğin gelirleri şunlardır:
13.a. Üye aidatı: Yıllık üye aidatları ve giriş aidatı ile ödeme şekillerini yönetim kurulu belirler,
13.b. Üye Giriş Aidatı: Yıllık üye aidatları ve giriş aidatı ile ödeme şekillerini yönetim kurulu belirler,
13.c. Her türlü bağış, yardım ve vasiyetler,
13.d. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması, gezi, temsil, eğitim, seminer ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
13.e. Derneğimizden özel olarak beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim ve öğretim (bu eğitim ve öğretimler dernek bünyesinde de verilebilir ve/veya hizmet satın alma yoluyla da temin edilebilir) isteyen kişi, kuruluş ve kurumlardan alınan eğitim ve öğretim gelirleri,
13.f. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
13.g. Derneğin dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alması (İçişleri Bakanlığından izin alınması şartıyla),
13.h. Dernek siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ayni ve nakdi yardım alabilir. Adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz.

10. BÖLÜM

Derneğin Bütçesi

Bütçe İlkeleri
Madde 14.
Dernek Genel Kurul kararı ile beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim veren kuruluşlara, beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim verdiği/verdirdiği başarılı öğrencilerine, ihtiyaç halinde bulunan kişi ve kuruluşlara, iş kurarak istihdama faydalı olacak kişilere bağış ve yardım yapabilir. Bu nedenle her yıl yapılacak bağış ve yardımların toplamı, ilgili yılın gelir bütçesinin % 40 (Kırk)’ını aşamaz. Bütçedeki gelirle orantılı harcama yapılır. Zorunlu giderlere göre gelir kaynakları ayarlanır.
Aralık ayında yetkililerin katılacağı Yönetim Kurulu toplantılarında belirtilen bütçelerin görüşülmesi ve kabulü yapılır.

Gelir ve Giderlerde Usul
Madde 15.

15.1. Gelir ve gider belgeleri
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’nce giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

15.2. Alındı belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

15.3. Yetki belgesi
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir (Madde 8.2.2. “ü” benti). Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından 3 (Üç) nüsha olarak düzenlenerek, Dernek Yönetim Kurulu Başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, 15 (On beş) gün içerisinde dernekler birimine bildirilir. Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin 1 (Bir) suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir. Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

11. BÖLÜM

Derneğin Defterleri

Defter Tutma Esasları
Madde 16.
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Fakat yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

16.1. Dernek Defterlerinde Kayıt Tutulurken Dikkat Edilecek Hususlar
16.1.a. Defter ve kayıtların Türkçe olması zorunludur.
16.1.b. Defterler mürekkepli kalemle yazılır.
16.1.c. Defterler bilgisayar ortamında da tutulabilir. Ancak form ya da sürekli form şeklinde tutulacak defterler, kullanılmaya başlanmadan önce her 1 (Bir) sayfasına numara verilerek ve onaylatılarak kullanılabilir. Onaylı sayfalar kullanıldıktan sonra defter haline getirilerek muhafaza edilir.
16.1.d. Yevmiye defteri maddelerinde yapılan yanlışlar ancak muhasebe kurallarına göre düzeltilebilir. Diğer defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlış yazıldığı takdirde düzeltmeler ancak yanlış rakam ve yazı okunacak şekilde çizilmek, üst ya da yan tarafına ya da ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir. Yanlış rakam ve yazının çizilmesi halinde, bu rakam ve yazıyı çizen tarafından paraflanır.
16.1.e. Defterlere geçirilen bir kayıt; kazımak, çizmek ya da silmek suretiyle okunamaz hale getirilemez. Karar defterinin sayfa sonunda imza için bırakılan bölümü hariç defterlerin satırları, çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlanamaz. Ciltli defterlerde, defter sayfaları ciltten koparılamaz. Tasdikli form ya da sürekli form yapraklarının sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz.
16.1.f. Derneklere ait belgeler, kaydedildikleri defterdeki kayıt sırasına uygun olarak numaralandırılır ve dosyalanarak saklanır.

16.2. Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

16.3. Tutulacak Defterler
Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar:
16.3.a. Karar Defteri
Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
16.3.b. Üye Kayıt Defteri
Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir.
16.3.c. Evrak Kayıt Defteri
Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
16.3.d. Demirbaş Defteri
Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
16.3.e. İşletme Hesabı Defteri
Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
16.3.f. Alındı Belgesi Kayıt Defteri
Yardım toplama faaliyetinde kullanılmak üzere bastırılan makbuzlar müteselsil (sıralı) ve sıra numarası taşıyacak şekilde ve ciltler halinde düzenlenir. Ciltleri oluşturan asıl ve koçan yaprakların aynı renk kağıtlara basılmaktadır. Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

Alındı ve Harcama Belgeleri İle Uyulacak Esaslar
Madde 17.
Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi 5 (Beş) yıldır. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile gösterilen biçim ve ebatta bastırılır.

İşlemlerin Dernek Defterine Kaydedilmesi
Madde 18.
Dernek işlemlerinin, defterlere günlük olarak kaydedilmesi gerekir. Ancak, gelir ve gider kayıtlarının;
18.a. İşlemlerin, işin hacmine ve gereklerine uygun olarak muhasebe düzeni ve güvenliğini bozmayacak bir süre içinde kaydedilmesi gerekir. Bu gibi kayıtlar 10 (On) günden fazla geciktirilmez.
18.b. Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan belgelere dayanarak tutan derneklerde işlemlerin 45 (Kırk beş) gün içinde yapılması gerekir.

Defterlerin Tasdiki
Madde 19.
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç) kullanmaya başlamadan önce İl Dernekler Müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz.
Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son 6 (Altı) ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
Madde 20.
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider Belgeleri
Madde 21.
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır. 
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir. Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte (Alındı ve teslim belgelerine; Ç, Ğ, İ, Ö, Ş ve Ü harfleri kullanılmamak şartıyla ve bu belgelerin her birine ayrı ayrı A harfinden başlayarak Z harfi dahil olmak üzere alfabetik sıraya uygun seri numarası verilir. Alındı ve teslim belgelerinin her serisine 0000001’ den başlayarak 1000000’e kadar (1000000 dahil) sıra numarası verilir. Z serisinin de bastırılmasından sonra, A serisinden başlanmak üzere belirtilen usule uygun olarak seri ve sıra numaraları yeniden verilir) olması zorunludur.

Alındı ve teslim belgelerinin bastırılması
Madde 22.
Bastırılacak alındı ve teslim belgelerinin seri ve sıra numarası ile adetleri, A serisi ve 0000001 sıra numarasından başlamak üzere derneğin yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Alındı ve teslim belgelerinin her birinin seri ve sıra numaralarının birbirini takip etmesi zorunludur.
Alındı ve teslim belgelerinin bastırılması dernek yönetim kurulu başkanı veya sayman tarafından yazılı olarak ilgili basımevinden istenir. Bu yazıda konu ile ilgili yönetim kurulu kararının tarih ve sayısı, bastırılmak istenilen belgelerin seri ve sıra numaraları ile cilt adetleri belirtilir.

Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgeler
Madde 23.
Yönetmeliğin 38. ve 42’nci maddelerinde belirtilen Gider Makbuzu ve Alındı Belgelerinin elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılması durumunda, kağıt standartlarına uyum sağlanması amacıyla Yönetmelikte belirtilen ebatlara yakın olmak üzere aşağı veya yukarı ölçüler kullanılabilir.

Gelir Gider Belgelerinin Saklama Süresi
Madde 24.

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 (Beş) yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi
Madde 25.

Derneğin, 1 (Bir) önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk 4 (Dört) ay içinde Dernek Genel Başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.
Derneğin şubeleri kurulduğu zaman dernek şubelerinin de dernek beyannamesi vermeleri gerekmektedir. Şubelerin beyannamelerin birer örneğini bağlı bulundukları derneğin merkezine vereceklerdir. Temsilcilikler için ayrıca beyanname verilmez. Ancak, temsilciliklere ilişkin her türlü bilginin dernek beyannamesinde gösterilecektir.

Bildirim Yükümlülüğü
Madde 26.
Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
26.a. Genel kurul sonuç bildirimi
26.b. Taşınmazların bildirilmesi
26.c. Yurtdışından yardım alma bildirimi
26.d. Kamu Kurum ve kuruluşları İle birlikte yürütülen ortak projelerin bidirilmesi
26.e. Değişikliklerin bildirilmesi

26.a. Genel kurul sonuç bildirimi:
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:
Genel kurul sonuç bildirimine;
26.a.1. Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
26.a.2. Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.
26.b. Taşınmazların bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
26.c. Yurtdışından yardım alma bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan otuz gün önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” 2 (İki) nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
26.d. Kamu kurum ve kuruluşları İle birlikte yürütülen ortak projelerin bildirilmesi
Kamu kurum ve kuruluşları İle birlikte yürütülen ortak projelerle ilgili bildirim derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen 1 (Bir) ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.
26.e. Değişikliklerin bildirilmesi
26.e.1. Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle,
26.e.2. Genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle,
26.e.3. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler genel kurul sonuç bildirimi ekinde, değişiklikleri izleyen 30 (Otuz) gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Yardım Toplama Faaliyetleri
Madde 27.
27.a. Yardım toplanmasına izin veren makamın uygun görmesi halinde üzerinde rakam ve yazı ile yardım miktarı belirtilmiş maktu makbuzlar bastırılacaktır. Bu makbuzlarda kuruluşların adı, varsa kısa adı, adresi, hangi amaçla yardım toplandığı, izin veren makam, verilen iznin tarih ve sayısı ile iznin başlangıç ve bitiş tarihine ait bilgiler bulunacaktır.
27.b. Sorumlu kurul üyesine zimmetle teslim edilen makbuz, bilet ve yardım toplama pulları, bu üye tarafından numarası en küçük olandan başlamak üzere, alt alta yazılmak suretiyle Makbuz-Bilet Kayıt Defterine kaydedilir. Sayman üye olarak gösterilen sorumlu kurul üyesi bu defterin düzenli bir şekilde tutulmasından sorumludur.
27.c. Makbuz ve biletler, faaliyetin konu ve süresini de belirten fotoğraflı bir kimlik belgesi olan yardım toplama faaliyetlerinde görev alması uygun görülenlere sayman üye tarafından zimmetle verilir ve bu deftere kaydedilir.
27.d. Makbuzlar sabit boyalı sert ya da sivri uçlu tükenmez kalemle okunaklı bir şekilde, silintisiz ve kazıntısız olarak doldurulur. Yardımda bulunanlara asıl yaprak koparılarak verilir. Koçan kısmı ciltte bırakılır. ∙ Düzenleme sırasında hata yapılırsa, hatalı makbuz yaprağı ödemede bulunanlara verilmez. Asıl ve koçan yapraklarının üzerine “iptal edilmiştir” ibaresi yazılıp her ikisi koparılmadan ciltte bırakılır.

27.1. Yardım Toplama Faaliyetleri İçin İzin Alma
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği yetkili makamdan/makamlardan izin almadan yardım toplayamaz.

27.2. Yardım Toplama Faaliyetleri İçin İzin Alınacak Makamlar
27.2.a. Bir ilin birden fazla ilçesini kapsıyorsa ilin valisinden,
27.2.b. Bir ilçenin sınırları içinde ise ilçenin kaymakamından,
27.2.c. Birden fazla ili kapsıyorsa yardım toplama faaliyeti yapacak derneğin yerleşim yerinin bulunduğu ilin valisinden izin alınır ve izni veren valilik tarafından ilgili valiliklere ve İçişleri Bakanlığına bilgi verilir.

27.3.  Yardım toplama başvuru dilekçesi
27.3.a. Başvuru dilekçesinde; hangi amaçla ve ne miktarda yardım toplanacağı, yardım toplama faaliyetlerinin sürdürüleceği il ve ilçeler, yardım toplama şekillerinden hangilerinin uygulanacağı, kaç kişi çalıştırılacağı ve yardım toplamada kullanılacak makbuz miktarı belirtilir.
27.3.b. Toplanacak yardım miktarını belirlemeye yarayacak keşif özeti, rapor ve benzeri bilgi ve belgeler, faaliyette görevlendirileceklerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları, ikametgâh ve adli sicil beyanları ile 2’şer (İkişer)adet vesikalık fotoğrafları da müracaat dilekçesine eklenir.
27.3.c. Yardım toplama, öğrenim kurumu yararına veya kurum içinde yapılacak ise kurum sorumlusunun yazılı izni de müracaat dilekçesine eklenir.
27.3.d. Dernek tarafından yapılan başvurularda kuruluşun yönetim organlarında görevli olanların açık kimlikleri ve adresleri belirtilir. Kamu görevlilerinin çalıştırılmasının düşünülmesi halinde ilgili valilik ve kaymakamlıklardan alınmış izin belgeleri de eklenir.
27.3.e. İzin veren makamca gerekli görülecek diğer bilgi ve belgeler daha sonra tamamlanır.

27.4.  Yardım toplama yöntemleri
27.4.a. Makbuzla,
27.4.b. Belirli yerlere kutu koyarak,
27.4.c. Bankalarda hesap açtırarak,
27.4.d. Kültürel gösteriler, sergiler, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenleyerek,

27.5. Yardım toplama süresi
Yardım toplama süresi izin veren makamlarca belirlenmekte olup bir yılı geçmeyecek şekilde başvuru dilekçesi hazırlanır. Bu konudaki takdir tamamen izin veren makama aittir.

27.6. Toplanan yardım paralarının teslimine ilişkin yükümlülükler
Yardım toplamakla yetkili ve görevli dernek çalışanları 15 (On beş) günde bir ya da topladıkları yardım miktarının 10.000 (On bin) TL’yi geçmesi halinde 15 (On beş) günlük süreyi beklemeksizin topladıkları parayı sorumlu sayman üyeye teslim etmek ya da bu amaçla bankada açılan hesaba yatırmak zorundadırlar.

27.7. Toplanan yardımların izin veren makama bildirilmesi
Sorumlu kurullar, yardım toplama süresinin bitiminden itibaren 10 (On) gün içinde toplanan yardımın kesin hesabını çıkarmak ve 1 (Bir) örneğini izin veren makama vermekle yükümlüdürler. Zorunlu hallerde bu süre, izin veren makam tarafından 30 (Otuz) güne kadar uzatılabilir.

27.8. Yardım toplama faaliyetleri sırasındaki giderlere ilişkin kurallar
Makbuzla, belirli yerlere kutu koymak, bankalarda hesap açtırarak yardım toplama şekillerinde giderler, brüt gelirin %10 (On)’unu; kültürel gösteriler tertipleyerek, sergiler açarak, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenleyerek yardım toplama hallerinde ise giderler, brüt gelirin %40 (Kırk)’ını geçemez. Giderlerin gösterilen oranları geçmesi halinde aradaki fark, haklı nedenler olmadıkça, sorumlu kurul üyelerine ödetilir.

27.9. Yardım toplama faaliyetleriyle toplanan paranın başka kuruluşlara devredilmesi
Toplanan yardımın, amacı gerçekleştirecek miktara ulaşamaması ya da amacın gerçekleşmesinden sonra bir miktarının artması hallerinde söz konusu yardımlar, izin veren makamlarca, yardım hangi amaç için toplanmış ise, o ya da benzeri amacı gerçekleştirebilecek kuruluş ya da kuruluşlara devredilir.

Taşınmaz Mal Edinme
Madde 28.
Dernek amacını gerçekleştirmek için bağış veya satın alma yoluyla taşınmaz mal edinebilir ve bunları satabilir. Hibe ve terk edebilir. Derneğe satın alınan veya bağış ve vasiyet yoluyla derneğe intikal eden taşınmaz mallar dernek adına tapuya tescilinden itibaren 30 (Otuz gün) içerisinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek Lokali Açma
Madde 29.
Dernek mahallin en büyük mülki amirinden izin almak ve kanunlara aykırı davranmamak şartı ile lokal açar ve işletir.

Temsilcilik Açma
Madde 30.
Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
Madde 31.
Derneğin Fesih edilmesi aşağıdaki şekilde olur.
31.a. Genel Kurul Kararı ile Fesih
Dernek Genel Başkanı şahsi kararı ve/veya Genel Kurul ortak kararı ile her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 (İki Bölü Üç) çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının 2 (İki) katından az olamaz.
Genel Kurul tarafından fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 (İki Bölü Üç)’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
31.b. Tasfiye
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç 3 (Üç) ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi 5 (Beş) yıldır.

Proje ve Etkinliklerde Çalışanlara Maaş Ödemesi
Madde 32.
Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri ile bunların uygun göreceği kişiler, derneğin tek başına ya da herhangi bir ortakla yürüttüğü her tür proje veya etkinlikte maaşlı olarak çalışabilir.

Dernek Kurucuları
Madde 33.
Dernek kurucuları aşağıda gösterilenlerden ibarettir.

Adı Soyadı Uyruğu Mesleği Adres
Fatih ÇİNTAY T.C. İş İnsanı İzmir – Türkiye

 

Geçici Yönetim Kurulu
Madde 34.

Adı Soyadı Uyruğu Mesleği Adres
Fatih ÇİNTAY T.C. İş İnsanı İzmir – Türkiye

 

Yönetim Kurulu Üyelerimiz
00 Mart 2021 Tarihli Genel Kurul Toplantısında Göreve Gelen Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği Yönetim Kurulu

Görevi Adı Soyadı Mesleği Öğrenim Durumu E-posta Adresi
Yönetim Kurulu Başkanı info@bmtder.com
Başkan Vekili info@bmtder.com
Sayman info@bmtder.com
Genel Sekreter info@bmtder.com
Yönetim Kurulu Üyesi info@bmtder.com

 

Hüküm Eksikliği
Madde 35.
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde
Madde 1.
İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan Dernek Geçici Başkanı aşağıda belirtilmiştir.
Dernek Geçici Başkan Adı ve Soyadı: Fatih ÇİNTAY

Bu tüzük 35 (Otuz beş) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.

 

Copyright © Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

Copyright © 2021 - bmtder.com
Beceri Kazanma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

SORUMLULUK REDDİ
Bu yayının içeriğinden yalnızca Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Dışişleri Bakanlığının, AB Başkanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.