Amaçlar

֍ Bilimsel ve teknik bilgi değişimini organize etmek.
֍ Endüstriyel maksatlara beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim uygulamalarıyla ilgili bilgileri yaymak, genişletmek, bildirmek ve teşvik etmek, bu alanlardaki beceri ve verimliliği geliştirmek.
֍ Dernek üyelerinin beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitime yönelik her türlü, uygulama, araştırma, test, buluş, işlem, metot, tasarım, dizayn faaliyetlerini teşvik etmek ve bu amaçla ilgili araç, gereç, tesis ve diğer kolaylıkları üyelere sağlamak.
֍ Beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim uygulamalarıyla ilgili her türlü araştırma, deney, test, teknik çalışma, dizayn, tasarım, tesis ve fabrika gelişimi, makine ve prosesleri yürütmek, yapmak veya yapılmalarına yardımcı olmak.
֍ Beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim uygulamalarıyla İlgili araştırma, test, deney ve diğer bilimsel ve teknik çalışmalara yönelik laboratuvarları, atölyeleri, fabrikaları ve diğer tesisleri kurmak, donatmak, devamlılığını sağlamak ve desteklemek.
֍ Derneğin faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla ofisler, salonlar, müze, kütüphane, konferans salonları ve diğer kolaylıkları kurmak, sağlamak ve devamlılığını muhafaza etmek.
֍ Bilim, beceri, süreç, yöntem, iş, uygulama, beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim standartları konusunda dernek üyelerinin araların da bilgi ve fikir alışverişi yapmalarını sağlayacak fırsatlar yaratmak.
֍ Uluslararası standartlarda mesleki ve teknik eğitim veren eğitim kuruluşlar ile irtibatta olmak.
֍ İş dünyasının ihtiyaç duyduğu eğitimlerin tüm yurt çapında yaygınlaştırılması ve standartlaşması konusunda çalışmalar yapmak.
֍ Tüm Türkiye’yi kapsayacak bir bölgesel yapılanma içinde dernek şubelerini, irtibat bürolarını ilgili şehirlerde açmak ve işlerliklilerini sağlamak.
֍ Yabancı ülke ve Türk kanun ve yasalarına ve Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği kurallarına uygun olarak dernek şubelerini yurtdışı ülkelerde açmak ve dernek faaliyetlerini bu bölgelerde yürütmek.
֍ Beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim ile ilgili her türlü kitap, el kitabı, broşür, dergi, poster, film, video ve diğer yayın ve eğitim araçlarını üretmek, basmak ve dağıtmak.
֍ Dernek faaliyetlerini destekleyecek her türlü uluslararası ve ulusal seminer, kongre, konferans, sempozyum, eğitim, kurs, sergi, gösteri, toplantı ve diğer aktivitelere katılmak, planlamak ve icra etmek.
֍ Dernek üyelerinin ve beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim ile iştigal eden kişi, kurum ve kuruluşların istifadesine sunmak üzere; beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim ile ilgili maddeler, metotlar, prosesler, patentler, makineler, araç/gereçler ve aletlerle ilgili her türlü bilgiyi toplamak, düzenlemek, fihristlemek ve tüm bu bilgileri muhafaza edecek bir bilgi bankası kurmak.
֍ Beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim uygulamalarına yönelik araştırma, inceleme, deney, beceriler, bilimsel denemeler ve makaleler ile ilgili faaliyetleri burs, ödül, madalya ile desteklemek.
֍ Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’nin hedef ve amaçlarını etkin olarak yerine getirebilmek amacıyla; devlet, özel kurum ve kuruluşlar, belediyeler, tüzel kişiler, cemiyetler, mahalli kamu kuruluşlarından, eğitim kurumlarından ve diğer ilgili organizasyonlardan derneğe yasalara uygun olarak bağış almak ve/veya bu kurumların derneğin hedef ve amaçları doğrultusunda derneğe verebilecekleri imtiyaz, hak, ayrıcalıklar vs. konularında bu kurum /kuruluşlarla yazılı anlaşmalar yapmak.
֍ Beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim ile ilgili personelin öğretim, eğitim, kalifikasyon ve sertifikasyonu için genel kurallar ve bunların uygulaması için kurallar tanımlamak,
֍ Beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim faaliyetleri içinde sürdürülebilir çevresel gelişmeyi desteklemek ve teşvik etmek,
֍ Beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim ve kalifikasyonunda sağlık ve güvenlikle ilgili sorunlarda yeni bakış açıları geliştirmek için çalışmalar yapmak ve geliştirmek,
֍ Mevcut ve potansiyel üyelerine fırsatlar ve yararlar sunabilmek için stratejiler geliştirmek,
֍ Her seviyede kişilerin beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitimlerinde dünya standartlarına uygun olarak eğitim faaliyetini yürütmek. Bu amaçla gerektiğinde üniversitelerle de işbirliği içerisinde olmak.

Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’nin faaliyetleri
Dernek; amaçlarını gerçekleştirmek üzere, aşağıda yazılı faaliyetlerde bulunur:
֍ Mevzuata ilişkin araştırma ve uygulama ile ilgili her türlü çalışma ve araştırmalarda bulunur, yayınlar yapar, destek ve danışmanlık hizmeti verir.
֍ Derneğin amaç ve faaliyetleri ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası düzeyde incelemelerde bulunur, uyum çalışmaları yapar, araştırma projeleri ve raporlar hazırlar ve yayınlar.
֍ Yurtdışı kredi vb. imkânlardan derneğin ve üyelerinin yararlanabilmesi için çalışmalar yapar.
֍ Seminerler, çalıştaylar, toplantılar, konferanslar, kurslar, açık oturumlar, paneller düzenler ve benzeri faaliyetlerde bulunur.
֍ Özel ve kamuya ait tüm eğitim kurumları ile ilişkiler kurarak kursiyerlerin gelecekteki mesleklerine uyumlarını kolaylaştırmak için gerekli beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim, toplantı, kurs, seminer, film gösterisi, sergi, fuar, oturum, araştırma ve anketler düzenler, staj ve iş olanakları sağlar.
֍ Üyelerin ve ilgililerin yararlanabilmesi için çağımız gereklerine uygun laboratuvar, atölye, fabrika, kitaplık, bilgi bankası, arşiv ve dokümantasyon merkezleri kurar.
֍ Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’nin uluslararası platformlarda tanıtılması ve ilişkilerinin güçlendirilmesi amacı ile dış ülkelerde düzenlenecek organizasyonlara katılır, işbirliğinde bulunur, araştırma ve incelemeler yapar.
֍ Dernek; amaçlarını gerçekleştirmek üzere, ulusal ve uluslararası özel ve resmi kurumlar ile üniversite, oda, vakıf, dernek, birlik ve mesleki kuruluşlar ile ortak faaliyette ve işbirliğinde bulunabilir, ortak çalışmalar yürütür, anlaşmalar yapar ve bunlardan yardım alır ve yardımlarda bulunur, yurt içinde ve dışında kurulmuş kuruluşlara üye olarak katılabilir.
֍ Dernek faaliyetlerini yürütebilmek ve hizmet etkinliğini ve verimliliğini artırabilmek amacıyla dernek gelirlerini kar amacı gütmeden yasal uygulamalar içinde artıracak parasal işlemleri dernek yasal prosedürlerine uygun olarak yapar. Derneğe gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler kurar, şirketlere iştirak eder, bunları doğrudan işletebilir ya da denetim altında bir işletmeciye kiraya verebilir.
֍ Dernek, amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak gayrimenkule tasarruf, ipotek dahil olmak üzere gayrimenkuller üzerinde her nevi irtifak, şuf’a benzeri ayni ve kira gibi şahsi hakları iktisap, tesis, terkin veya fek edebilir, derneğin amaçları doğrultusunda her türlü inşaatı yapar.
֍ Dernek faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla eğitmenleri, danışmanları, denetçileri, komisyon üyelerini, müdürleri, sekreterleri ve gerekli olabilecek diğer çalışanları işe alır, işten çıkarır

 

Copyright © Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

Copyright © 2021 - bmtder.com
Beceri Kazanma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

SORUMLULUK REDDİ
Bu yayının içeriğinden yalnızca Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Dışişleri Bakanlığının, AB Başkanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.