Bekameteder’de İnovasyon

Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği kurulduğu günden bu yana yenilikçilik yaparak derneğimizden yararlanacak kişi ve kuruluşların arttırmasının altın kuralının İnovasyon olduğunun bilince hareket etmektedir.
İnovasyonun pek çok çeşidi olsa da derneğimiz temel olarak iki inovasyon çeşidini kendine ilke edinmiştir. Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği olarak ilke edinilen İnovasyonlar;
֍ Hizmet inovasyonu: Yeni bir hizmet yaklaşımında bulunmak veya mevcut hizmeti önemli ölçüde geliştirerek sunmak,
֍ Süreç inovasyonu: Bir hizmetin planlanması ya da uygulanmasında farklı yöntemlerin geliştirilmesi veya mevcut yöntemlerin iyileştirilmesi,
olarak sıralanabilir.
İlk planda Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’nin İnovasyon stratejisini oluşturmak için çalışmalarımıza başladık.
Bunun için NE?, NEDEN?, NE ZAMAN?, NASIL?, NEREDE?, KİM? sorularına cevaplar aradık…

NE?
 Hangi beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim kollarında inovasyon yapılacağını belirledik.

 İnovasyon çıktısını hizmet ve eğitim kollarına göre karşılaştıran bir portföy modeli oluşturduk.
 Bu hizmet ve eğitim kollarındaki hangi hizmet veya eğitimlerin inovasyona ihtiyaç duyduğunu belirledik.
 İnovasyonun bizlere neler kazandıracağını hesapladık.

NEDEN?
 Tüm dernek çalışanların katılımı ile ne kadar yenilik gerektiğine karar verildi.
 İnovasyonu bir strateji çerçevesine bağladık.
 Strateji çerçevesi ile bağlantı kurmak için inovasyon egzersizleri yapıldı.
 Mesleki ve teknik eğitim hizmeti verilecek kişi ve kurumları tanımlamak için bu çerçeveyi kullandık.

NE ZAMAN?
 Bütçe döngüsüne göre hangi problemler için geliştirilen fikirlerin, ne zaman finanse edilebileceğini belirledik.
 Bir sonraki yıl hangi tarihlerde nasıl bir desteğe ihtiyacımız olabileceğini analiz ettik ve planlamalarımızın buna uygun yaptık.

NASIL?
 Aktivitelere ve sonuçlara dayalı olarak kullanılacak spesifik inovasyon yöntemlerini seçtik.
 Her birinin güçlü yönlerini öne çıkarmak için farklı yöntemleri birleştirdik.

NEREDE?
 Dernek içinde İnovasyon faaliyetlerini yürütmek için özel alanlar ayırdık.

KİM?
 İnovasyon çabalarının başarısını en üst düzeye çıkarmak için “rüya takımı” oluşturduk.
 İnovasyon yöntemlerinin nasıl kullanılacağına dair eğitimler planladık ve uyguladık.
 Zayıf olduğu noktaları tespit etmek için derneğimizin inovasyon kültürünü inceledik.
 İnovasyon yetkinlik ölçümü yaptık.
 İnovasyon çabalarını teşvik etmek için takım liderleri belirledik.

Daha sonra elde ettiğimiz veriler ışığında,
1. İnovasyonun insanlarla başladığını pekiştirdik;
İnovasyon, çalışanlarımız tarafından oluşturulan yaratıcı fikirlerin uygulanmasıdır.
2. İnovasyon araştırmalarında bilgilidirler;
Harika fikirler tesadüfi değildir.
3. Bir inovasyon kültürü oluşturmak için çalıştık;
Yaratıcılığın, çalışanlara özerklik sağlayarak, bürokrasiyi azaltarak ve yaratıcılığı motive etmek için doğru kültürü oluşturmak için konuşarak bir inovasyon kültürü oluşturmak gerekmektedir.
4. Her üç örgütsel düzeyde de çalışmalar yapıldı;
Kurumsal ve yönetici düzeyinde, takım ve takım lideri düzeyinde ve bireysel katılımcı düzeyinde; bir bütünleşme oldu. Çünkü her üç seviyede kültürün bir parçası olduğunu bir kez daha pekiştirdi.
5. Müdahale etmeden önce değerlendirmeler yapıldı ve hayata geçirildi;
Problemlerin yapısını anlamadan müdahale edilmedi. İlk önce örgütsel iklimi, ekibi ve bireysel performansları ve düşünceleri değerlendirdik ve daha sonra bu sonuçlara göre eylemleri hayata geçirdik.
6. Çok seslilik ile parlak fikirleri araştırdık ve onları bularak bütünün parçası olduklarını ibra ettik;
Zaman ufkuna, kapsamına ve fikir düzeyine göre değişen birçok farklı düşünce tekniği olduğunun bilincinde olarak tüm dernek çalışanın mümkün olduğunca fazla sayıda düşünce ve fikirlerini dinledik.
7. İşleri kolaylaştırırlar;
İnovasyon yöneticilerinin kişisel olarak yenilikçi olması beklenmemekle birlikte harika fikirler üretmek için işleri kolaylaştıracaklarının bilincinde olarak tüm dernek çalışanların çözümlere sahip olduğunu ve bu çözümleri ortaya çıkarma görevini icra ettiklerinin bilincinde hareket etmektedirler.
8. Harika öğretmenler, eğitmenler ve koçlardır;
İnsanları neyin yaratıcı yaptığını bildikleri için, en iyi inovasyon yöneticileri, çalışanlara (ve diğer yöneticilere) inovasyonda başarılı olmayı öğretmeyi, eğitmeyi ve koçluk yapmayı bilir. Dernek çalışanlarını kurum kültürünün onlarla başladığına ikna eder ve risk alarak, deney yapmalarını teşvik ederler.
9. İnovasyon ölçütleri geliştirir;
“Eğer ölçemezseniz, yönetemezsiniz.” Büyük inovasyon yöneticileri, derneğin inovasyon hedeflerine uygun bir inovasyon metriğini benimseyerek (veya geliştirerek) işe başlar ve inovasyon kültürünün etkinliğini ölçmek için bu kriterleri kullanırlar.
10. Süreci ölçeklendirmek için başkalarını eğitirler;
Dernek çalışanlarımıza inovasyon kültürünü yaymak ve yönetmek üzere eğitimler düzenlendi. Kurumsal inovasyonu yalnızca üst yönetim ve yönetici statüsünde çalışanlara bağlı olmaktan çıkardık. İnovasyon kültürü oluşturmayı daha hızlı ve daha etkili hale getirdik.

Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği olarak tüm etkinlikler ve çalışmalar sonrasında İnovasyonun, modern dünyaya uyum sağlamak için tek seferlik yapılacak bir etkinlik olmadığı ve 21. yüzyılda gelişmeyi umut eden tüm kurumların gerçekten yenilikçi bir yol düşünmesi gerekliliği ortaya çıktı.
İnovasyon her ne kadar kelime anlamı olarak yeniliği ifade etse de herkes için aynı anlamı taşımamaktadır.
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği İnovasyonu bir varlığın mevcut kaynaklarını, süreçlerini veya değerlerini geliştiren; yeni kaynaklar, süreçler ve değer yaratan her şey olarak tanımlamaktadır.
Dünya hızla değişiyor ve her kurum, dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşları bu hızla birlikte gelen yeniliğe ayak uydurma zorunluluğu hissetmektedir. Dünyanın dört bir yanında yöneticiler ve çalışanlar, bu yenilikle nasıl başa çıkılacağını anlamak için çalışıyorlar. Bu çalışmalardan çıkan derslerden biri, strateji araştırması ve Ar-Ge harcamaları ile inovasyon getirileri arasında bir ilişki olmadığıdır.

Ayrıca, sadece yalın başlangıç ve tasarım düşüncesi yöntemlerinin nasıl kullanılacağı konusunda çalışanların eğitilmesinin yeterli olmadığı da çıkarılan derslerden biridir. Yöneticilerin kurum, dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşlarında inovasyonu nasıl yöneteceklerini bilmeleri fazlasıyla önemlidir. Böylece inovasyon takımı ile nasıl daha uyumlu çalışabileceği hakkında da fikir sahibi olunacaktır.
İnovasyon alanında yapılan araştırmalar, kurum kültürünün inovasyonun en büyük düşmanı olabileceğini ortaya koymuştur.
Dernek kültürüne sahip olmanın çok önemli bir değer olduğunun farkında hareket eden Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği ona sıkı sıkıya bağlı kalmanın bazen yeniliğe set koymak da olacağını da yaşayarak görmüştür.
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği olarak kurum kültürünün yeni fikirlerin reddedilmesine neden olabildiğini gözlemledik ancak başarının sürdürülebilirliği için kurum kültürü değil ama kurumsal inovasyon kültürünün şart olduğunun yadsınamaz bir gerçek olduğu fikrine inandık ve buna göre hareket edilmektedir.

 

Copyright © Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

Copyright © 2021 - bmtder.com
Beceri Kazanma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

SORUMLULUK REDDİ
Bu yayının içeriğinden yalnızca Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Dışişleri Bakanlığının, AB Başkanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.