ARGE Komisyonu

ARGE Komisyonu Teşkili
ARGE Komisyonu, 1 (Bir) Başkan, 2 (İki) Asıl ve 1 (Bir) Yedek Üyeden oluşur. ARGE Komisyonu Üyeleri, dernek üyeleri arasından komisyon üyeliği için başvuru yapanlar arasından Genel Kurul veya Yönetim Kurulu tarafından gizli oyla seçilir. ARGE Komisyonu görev süresi 3 (Üç) yıl ile sınırlıdır. Üyeliği sona eren ARGE Komisyonu Başkanı ve Üyeleri tekrar seçilebilir. ARGE Komisyonu kurulana kadar bu görev hiç komisyon ve kişi tarafından yerine getirilemez.
Genel Kurul’da aksine bir karar alınmadığı sürece ARGE Komisyonu Başkanına ve Üyelerine huzur hakkı ücreti ve maaş ödenmez.

ARGE Komisyonunun Görev ve Yetkileri
֍ Derneğin belirlenen amaç ve faaliyetleri doğrultusunda daha somut adımlar atabilmek için araştırmalar yapmak,
֍ Beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitime yeni bakış açıları kazandırmak için çalışmalar yapmak,
֍ Müfredata göre materyal ve içeriklerin hazırlanmasını sağlamak,
֍ Kursiyer ve öğrencilerin eğitime katılımcı olmaları için gerekli aktivite ve düzenlemelerin araştırmasını yapmak,
֍ Yaratıcı çözümler üretmek,
֍ Yurt içinde ve yurt dışındaki beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim resmi ve özel kurumları ile işbirliği anlaşmalarının ve protokollerinin hazırlık ve yürütme çalışmalarını yapar,
֍ Yurt içi ve yurt dışı beceri kazandırma, mesleki ve teknik eğitim kurumlarını, kullanılan materyalleri bulmak, bunları geliştirmek ve derneğe adaptasyonunu sağlamak,
֍ Derneğin yurt içi ve yurt dışı düzeyinde tanıtımına yönelik olarak her türlü materyalin hazırlanmasına katkıda bulunur. Uluslararası ilişkiler alanına giren konularda dernek içinde her türlü duyuru, tanıtım ve bilgilendirmeyi eğitim, öğretim personeli ve ofis personeli ile birlikte yaparak yazışma, haberleşme, doküman hazırlama konularında teknik destek sağlar.
֍ Atölye, simülasyon ve panel gibi farklı yöntemlerle eğitimleri sıkıcı olmaktan çıkarmak için gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak,
֍ Daha fazla kitleye eğitim imkânı sağlanması için yapılacak düzenlemeleri araştırmak,
֍ Eğitim ve öğretim sürecinde oluşacak olan maliyetleri düşürmek için çalışmalar yapmak,
֍ Bireylerin öğrenme becerilerine bağlı olarak öğretim sürecini hızlandırmak için kullanılacak materyalleri bulmak, bunları geliştirmek ve derneğe adaptasyonunu sağlamak,
֍ Eğitim ve öğretimi sınıf ortamı ile sınırlı tutmayıp yaşam boyu öğrenmeye çevrilmesi için araştırmalar yapmak,
֍ Yeni gelişen teknolojileri eğitim-öğretim süreçlerinde kullanarak öğrencileri çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve değerler ile donatılmasını sağlamak,
֍ Ders içeriklerinin ve eğitim materyallerinin etkin bir şekilde geliştirilmesini sağlamak,
֍ Dernek dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından istenilecek; bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetleri yapmak,
֍ Planlanan ve organize edilmesi düşünülen tüm aktiviteler ile alakalı projeleri hazırlamak ve Genel Sekreter onayına sunmak.

 

Copyright © Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

Copyright © 2021 - bmtder.com
Beceri Kazanma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

SORUMLULUK REDDİ
Bu yayının içeriğinden yalnızca Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Dışişleri Bakanlığının, AB Başkanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.