֍ Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde çalışanlar için hangi belgeler zorunlu?
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmeliğin 6. Maddesine göre;

a) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre verilen diploma, bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerinden birisi,
b) 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğine göre mesleki eğitim kursları veya mesleki eğitim modülü/kursları ile eşit süreli olmak koşuluyla işbaşı eğitim programları sonucu alınan belgeler,

c) Millî Eğitim Bakanlığı veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlarca verilen operatör belgesi ve sürücü belgesi,
ç) 11/7/2002 tarihli ve 24812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında alınan ateşleyici yeterlilik belgesi,
d) Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,
e) Millî Eğitim Bakanlığının ilgili biriminin onayının alınması şartıyla; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler, işçi ve işveren kuruluşları ile bünyelerinde kurulu iktisadi işletmeler, işçi ve işveren kuruluşları tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş eğitim amaçlı şirketler ve işveren tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,
f) Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği sağlanan belgeler,
g) 30/12/2008 tarihli ve 27096 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslekî Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği kapsamında verilen meslekî yeterlilik belgeleri.

֍ MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi nedir?
Mesleki yeterlilik belgesi bireyin, ulusal yeterlilikte belirtilen öğrenme kazanımlarına (bilgi, beceri ve yetkinlik) sahip olduğunu gösteren bir belgelerdir.

֍ MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu ne demek?
Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda 4/4/2015 tarihinde yapılan düzenlemeye göre, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayımlanmış Tebliğlerde yer alan mesleklerde çalışacak kişilerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alması zorunlu hale gelmiştir.

֍ Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu ne diyor?
İlgili MYK Kanunu şöyle demektedir: “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Kurumca standardı yayımlanan ve Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre meslekî yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz. 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için meslekî yeterlilik belgesi şartı aranmaz”

֍ Yayınlanmış bir Tebliğ var mı?
Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 25 Mayıs 2015’te 40 Meslek için ve 24 Mart 2016 tarihinde de 8 Meslek için birer tebliğ yayınlanmıştır. Buna göre bu tebliğlerde yer alan mesleklerde çalışanların MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alması zorunlu hale gelmiştir.

֍ Kimler MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinden muaftır?
Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yer alan “5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için meslekî yeterlilik belgesi şartı aranmaz” ibaresine göre Ustalık Belgesi olanlar ile diplomasında yazan alanda çalışanlar için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu değildir.

֍ Tebliğde yayınlanan bir meslekte çalışıyorum. Ustalık belgem veya diplomam yok ama MEB onaylı 32 saatlik kurs sertifikam var. Yine de MYK Belgesi almalı mıyım?
Evet. Mesleğiniz yayınlanan tebliğlerden birinde yer alıyorsa MEB onaylı bile olsa kurs sertifikanız artık geçersizdir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almak zorundasınız.

֍ Çalıştığım meslek tebliğde yok. Belge almama gerek var mı?
Eğer mesleğiniz tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alıyorsa tebliğde yer almasa bile Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmeliğin 6. Maddesinde a ve f maddeleri arasında belirtilen belgelerden birini almak zorundasınız.

֍ Mesleğim tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alıyor ancak MYK tarafından yayınlanmış bir standardı yok. Ne yapmalıyım?
MYK tarafından yayınlanmış bir standardı olmasa bile Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmeliğin 6. Maddesinde a ve f maddeleri arasında belirtilen belgelerden birini almak sorundasınız.

֍ Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan bir mesleğim var. MYK tarafından standardı da yayınlanmış. Ancak MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi veren bir yer bulamadım. Ne yapmalıyım?
MYK belgeleri Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme merkezleri tarafından sınavla verilmektedir. Henüz yeni bir sistem olduğu için tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarda olsa bile her meslekte belgelendirme yapılamıyor olabilir. Hangi mesleklerde ve hangi merkezlerce MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi verildiğini öğrenmek için Mesleki Yeterlilik Kurumunun web sayfasına bakabilirsiniz. 

֍ Mesleğim tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer almasa da MYK Mesleki Yeterlilik belgesi almalı mıyım?
Yayınlanan tebliğlerde yer almayan mesleklerde henüz bir zorunluluk bulunmamakla birlikte zamanlar her meslek için belge zorunluluğu getirilmesi planlanmaktadır. Kariyer olanaklarınızı artırmak veya yetkinliğinizi resmi olarak ispatlamak için yetkilendirilmiş bir merkezde sınava girerek başarılı olursanız, MYK Mesleki yeterlilik Belgesi alabilirsiniz.

֍ MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi nereden alınır?
Mesleki yeterlilik belgesi, MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarında teorik ve uygulamalı sınava girilerek alınır.

֍ MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almak ücretli midir?
Evet. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için girdiğiniz sınavlar ve belgeler ücretlidir. Ancak yayınlanan tebliğlerde yer alan mesleklerde sınav ücretleri Devlet tarafından karşılanmaktadır. Buna göre bahsi geçen mesleklerden birinde sınava girip başarılı olmanız halinde yatırdığınız ücret iade edilir. Ücret iadesi ve teşviklerle ilgili ayrıntılı bilgi belgelendirme merkezleri tarafından da verilmektedir.

Sınav ücretleri sınavı yapan Sınav ve Belgelendirme Merkezlerince belirlenmekte ve ilan edilmektedir. Belge ücretlerini ise Mesleki Yeterlilik Kurumu belirler. Ücretlerle ve ilgili ayrıntılı bilgiyi Sınav merkezlerinin kendi web sayfalarından ve MYK web sayfasından alabilirsiniz.

֍ Ulusal Yeterlilik Nedir?
Ulusal ya da uluslararası meslek standartları temel alınarak hazırlanan, öğrenme, ölçme-değerlendirme amacıyla kullanılan, bireylerin mesleğini başarı ile icra etmesi için sahip olmaları gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler ile bu bilgi, beceri ve yetkinlikleri kanıtlamaları için nasıl bir ölçme ve değerlendirme sürecinden geçmeleri gerektiğini açıklayan ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından onaylanarak yürürlüğe giren teknik dokümanlardır.