Hamilelik Prosedürü

1. AMAÇ:
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’nde çalışan gebe, yeni doğum yapmış ve emziren bayan çalışanların işteki güvenlik ve sağlığının sağlanması ve geliştirilmesini destekleyecek önlemleri uygulamak ve bu çalışanlara ait kuralları belirlemektir.

2. KAPSAM:
Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’nde çalışan tüm gebe, yeni doğum yapmış, emziren bayan ve adaylarını kapsar.

3. TANIMLAR:
Hamile: Kadında bulunan yumurta hücresinin erkekte bulunan sperm hücresi tarafından döllenmesidir.

Prosedür: Kuruluştaki birden fazla bölümlerin/birimlerin/kişilerin katılımı ile gerçekleşen faaliyetlerde, her bir faaliyetin uygulama sırasını, her bir faaliyetten sorumlu bölüm, birim ya da kişiyi belirten ve faaliyetlerle bölümler arası ilişkileri açıklayan dokümandır.
Üst Yönetim: Yönetim kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu, Aday ve Yeterlik Kurulu, Etik Kurulu ifade eder,
Genel Sekreter: Organizasyon içerisinde kalite kavramını ve bilincini geliştirmek, bütün süreçlerde ve verilen hizmetlerde kalite standartlarını sürekli geliştirerek kalite sistemlerini yöneten kişi,
Bölüm/Birim Yöneticisi: Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği çalışanlarının bağlı bulundukları bölüm/birim idari yöneticileri,
Bölüm/Birim Personeli: Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği çalışanları.
Hizmet Alan: Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği’nin hizmet verdiği tüm kişi, kuruluş ve kurumlar.

4. SORUMLULUK VE YETKİ:
Genel Sekreter: Bu prosedürün hazırlanması, revizyonu, iptali, dağıtılması, arşivlenmesi ve uygulanmasından sorumludur.

Bölüm/Birim Personeli: Üst yönetimde dahil tüm bölüm/birim çalışanları bu prosedürün uygulanmasından sorumludur.

5. UYGULAMA:
5.1. Üremek, canlıların en temel özelliklerinden biridir. Kadınlardaki üreme, gebelik ve doğum süreçlerinden geçer. Temel bir süreç olmasına karşın, annede ortaya çıkan değişiklikler, özel ilgi gerektirir. Bu nedenle kadınlar hamilelik süresince ağır ve tehlikeli işlerle, uzun ve yorucu işlerden uzak tutulur,

5.2. Hamile çalışanlara gebelikleri süresince, periyodik kontrolleri için ücretli izin verilir,
5.3. Bayan çalışanlar hamilelik ve emzirmeye başlama halinde ilgili bölüm/birim yöneticisini bilgilendirir,
5.4. Hamile çalışanların doğumdan önce 8 (Sekiz) ve doğumdan sonra 8 (Sekiz) hafta olmak üzere toplam 16 (Onaltı) haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır (Kanunda yapılan değişiklikler her zaman geçerli olup prosedürdeki hükümlerini değiştirebilir),
5.5. Çoğul hamilelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak 8 (Sekiz) haftalık süreye 2 (İki) hafta süre eklenir,
5.6. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile bayan çalışan isterse doğumdan önceki 3 (Üç) haftaya kadar dernekte çalışabilir. Bu durumda, çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir,
5.7. Yukarıda öngörülen süreler bayan çalışanların sağlık durumuna, işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra gerekirse arttırılabilir. Bu süreler hekim raporu ile belirtilir,
5.8. Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile çalışan, sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu durumda, ücretinde bir indirim yapılmaz,
5.9. İsteği halinde hamile personele, 16 (Onaltı) haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde 18 (Onsekiz) haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz. İzine çıkmak isteyen personel, personel yıllık/mazeret izin talep formunu doldurur, bölüm/birim yöneticisine onaylatarak Genel Sekretere teslim eder,
5.10. Bayan çalışanlara bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1,5 (Birbuçuk) saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını çalışan kendisi belirler. Bu süre, günlük çalışma süresinden sayılır. Günlük izine ayrılan personel, personel günlük izin talep formunu doldurur, bölüm/birim amirine onaylatarak Genel Sekretere teslim eder,
5.11. Çalışma saatleri ve çalışma hızı ile ilgili olarak; çalışma hızının, saatlerinin ve işteki yoğunluğun hamile personelin önerileri dikkate alınarak mümkün olduğunca uygun hale getirilmesi için gerekli şartlar sağlanır,
5.12. Hamile ve yeni doğum yapmış bayan çalışanların yalnız çalıştırılmaması esastır. Ancak zorunluluk halinde hamile ve yeni doğum yapmış bayan çalışanın yalnız çalıştırılması gerektiğinde dernekte bulunan diğer çalışanlarla kolayca iletişim sağlayabilmeleri için gerekli önlemler alınır,
5.13. İş stresi ile ilgili olarak; hamilelik, yeni doğum yapmış ve emziren bayan çalışanların, çalışma koşulları, çalışma saatleri, hizmet alanlarla ve üçüncü kişilerle ilişkiler, iş yükü, işini kaybetme korkusu gibi stres faktörlerinden koruyucu önlemler alınır,
5.14. Düşük veya ölü doğum yapmış veya doğumdan sonra bebeğini kaybetmiş bayan çalışanları stresten korumak için özel itina gösterilir,
5.15. Hamile çalışanların, ayakta çalışması gereken işlerde, mümkün olan durumlarda oturması sağlanır, sürekli oturarak veya ayakta çalışma engellenir, çalışmanın böyle düzenlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda dinlenme araları artırılır, ayrıca hamileliğin gelişimine göre gerekli önlemler alınır,
5.16. Şok ve titreşim ile ilgili olarak; hamile çalışanların, ani darbelere, sarsıntıya, uzun süreli titreşime maruz kalacağı işlerde çalıştırılmazlar,
5.17. Gebe ve yeni doğum yapmış bayan çalışanların kendilerinin ve bebeklerinin sağlığını olumsuz etkileyecek şekilde elle yükleme ve araçsız taşıma işlerinde çalıştırılmaları kesinlikle yasaktır. Bu tür işlerde risk değerlendirmesi yapılır, gerektiğinde iş değişikliği sağlanır,
5.18. Gebelik süresi boyunca hiçbir surette elle taşıma işi yaptırılmaz,
5.19. Emziren bayan çalışanların doğumu izleyen 6 (Altı) ay boyunca gece çalıştırılması yasaktır,
5.20. Yeni doğum yapmış bayan çalışanların doğumu izleyen 8 (Sekiz) haftalık süre sonunda, emziren bayan çalışanların ise, 6 (Altı) aylık süreden sonra gece çalışması yapmasının güvenlik ve sağlık açısından sakıncalı olduğunun hekim raporu ile belirlendiği dönem boyunca, gece çalıştırılması yasaktır,
5.21. Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren bayan çalışanlar günde 7,5 (Yedibuçuk) saatten fazla çalıştırılamaz.
5.22. Tüm dokümanlar Genel Sekreter tarafından kalite kayıtlarının kontrolü prosedürüne göre muhafaza edilir.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR
6.1. Formlar
֍ Personel yıllık/mazeret izin talep formu

֍ Personel günlük izin talep formu
6.2. Referanslar
֍ Kalite kayıtlarının kontrolü prosedürü

7. DAĞITIM
Tüm dağıtımlar, elektronik ortamda (soft copy) dokümanların son revizyon halleri tüm bölüm/birim personeline bildirilen ortak alandan kullanılarak yapılır. Elektronik ortamda ulaşılamayan kişilere çıktısı alınmış şekilde (hard copy) yapılacak doküman dağıtımlarında kontrollü kopya (kopyaların arka kısmına kırmızı renkli “KONTROLLU KOPYA” kaşesi vurularak) olarak doküman dağıtım formu ile teslim edilir.

 

Copyright © Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

Copyright © 2021 - bmtder.com
Beceri Kazanma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği

SORUMLULUK REDDİ
Bu yayının içeriğinden yalnızca Beceri Kazandırma, Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Dışişleri Bakanlığının, AB Başkanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.